top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Avgjørende for karriere- og lønnsutvikling

Endelig er vi i gang! Vi er i gang med noe av det viktigste arbeidet i forhold til karrieremuligheter og lønnsutvikling for ansatte i tolletaten, noe Norsk Tollerforbund har ventet på lenge på.På landsmøtet i 2009 ble det fremmet forslag om at NT skulle jobbe med å fjerne utsettsordningen. Man mente den brøt med lovverket på flere områder, man så hvor uforutsigbar den var for karriereutvikling og man mente den var lønnshemmende. NT har siden 2009 jobbet systematisk med problemstillingen i form av juridiske utredninger, problemstillingen er drøftet med arbeidsgiver et utall ganger og vi har fortløpende fremmet konkrete saker.


Utsettsordningen er avsluttet!

12 år senere hevder tolldirektøren at utsettsordningen er over. Vi er alle innplassert i stillinger og det er fokus på regelverk rundt ansettelser, omstasjoneringer, hospiteringer og tildelingen av kompensasjoner. AD produserer veiledere, retningslinjer og instrukser på alle områder som tiltak for å sikre helhetlig tilnærming og lik behandling. Dette mener NT er et skritt i riktig retning.Funksjoner - ett nytt navn på utsett?

Tross denne utviklingen har det vært mange spørsmål og en rettmessig skepsis i medlemsmassen vår på om utsettsordningen faktisk er skrinlagt. Det snakkes om funksjoner på ulike måter og mange spør seg om det kun er en begrepsendring og ikke mer enn det.


Et viktig poeng i denne diskusjonen er at utsett er et begrep som ikke eksisterer i arbeidslivet (bortsett fra i Tolletaten). Etatens praktisering har skapt en til dels urettmessig fleksibilitet på godt og vondt, i tillegg til at den har vært uforutsigbar og lønnshemmende. Funksjoner er derimot et velkjent begrep som brukes i arbeidslivet og som omhandler oppgaver arbeidsgiver kan tildele innenfor styringsretten. En funksjon kvalifiserer ikke til en ledig stilling som må lyses ut eksternt, men den kan tildeles gjennom interne kunngjøringer.


Ulike dommer i både rettsapparatet og hos sivilombudsmannen beskriver innholdet og regelverk rundt funksjoner, som feks at en funksjon ikke kan utgjøre mer enn 40% av arbeidsoppgavene til den enkelte. Utgjør funksjonen over 40% grenser det til at det er en stilling som skal lyses ut på ordinær måte. Dette er vurderinger som må gjøres i hvert enkelt tilfelle.


Forskjellen på en funksjon, stilling og oppgave for ansatte i Tolletaten er altså noe av kjernen i arbeidet som nå har begynt.Kartla store forskjeller på turnustillegg

Under utjevningsforhandlingene i januar 2021 kartla NT store forskjeller i kronetillegg innenfor de fleste av «funksjonene». Vi kartla også forskjeller innenfor stillinger. Som kjent ble en utjevning av dette fremmet som krav, noe etaten ikke var beredt til å imøtekomme på det tidspunktet. Arbeidsgiver erkjente forskjellene, men ønsket tid til å kartlegge omfanget, ikke minst ta stilling til hva som er en funksjon og ikke i Tolletaten. Dette ble nedfelt i en protokolltilførsel.


Vår påstand at denne protokolltilførselen var avgjørende. Protokolltilførselen binder arbeidsgiver til å handle raskt. De har forpliktet seg til å kartlegge problemstillingen og klargjøre hva som er stilling og hva som er funksjon innen høsten 2021. Slik vi ser det vil det gi en helt annen lønnsutvikling i andre enden for ansatte som søker nye funksjoner og stillinger fremover. I tillegg vil 2.5.1 potten i brukes i mye større grad til det den er ment til. Nemlig å gi lønnsutvikling innenfor den stillingen du har til enhver tid.


Arbeidet begynte sist fredag (16. april) og har en målsetting om å være ferdige 30. juni.I utvalget sitter følgende:

Fra arbeidsgiver:

Erik Guldhav AD

Hilde Simenstad AD

Dag Ramsjø AD

Kai Sølve Urke AD

Kristine F Pedersen AD

Wenche Hovde VD

Laila Bekkevold ED

Jan Erik Hærum GD

Hilde Ruud GD


Fra foreningene

Fredrik Støtvig NT

Karin Tanderø Schaug NT

Roar Henrik Pettersen NTL

Ingrid Knudsen AKAVi har store forventninger til dette arbeidet og vil oppdatere medlemmene underveis.Mandatet

Formål og omfang:
Arbeidets formål er å avklare og tydeliggjøre hva som er påregnelig av ansvar og oppgaver innenfor rammene av de tollfaglige stillingsbetegnelsene, og basert på dette foreslå et begrenset antall funksjoner som tolletaten har, og som av den grunn vil være gjenstand for interne kunngjøringer og tildeling basert på ansettelsesliknende prosesser.
Det vil også ligge innenfor formålet å diskutere modeller for om og i så fall hvordan slike funksjoner kan kompenseres, og de ulike modellene skal belyses slik at arbeidsgiver kan vurdere disse nærmere basert på et godt grunnlag.
Slike funksjoner må ha et omfang som ligger innenfor tildeling basert på arbeidsgivers styringsrett, og slik dette er beskrevet i «retningslinjer for ansettelse og endringer i ansettelsesforholdet».
Arbeidet vil benyttes som input til arbeidet med en ny lønnspolitikk for Tolletaten.
Sentrale leveranser og spørsmål som skal avklares:
1) Overordnet og prinsipielt er begrepet «funksjon» definert i retningslinjene for ansettelser og endring i ansettelsesforholdet. Videre er også grensen mellom funksjon og stilling redegjort for i retningslinjene. Arbeidet skal derfor bygge på dette når konkrete funksjoner etableres og beskrives med nødvendig detaljeringsgrad.
2) Kartlegge nåsituasjon på hva som i dagens organisering oppfattes som funksjoner (med tilhørende oppgaver), og gi en fullstendig oversikt over hvordan disse kompenseres basert på hvilke hjemler.
3) Etablere en fullstendig oversikt («long-list») over ønskelige funksjoner, og vurdere disse funksjonene opp mot retningslinjene for ansettelser og endringer i ansettelsesforholdet.
4) Belyse ulike mulige kompensasjonsordninger og alternativer for funksjonstillegg.
5) Redigere og justere lønnsplanenes beskrivelser av de tollfaglige stillingsbetegnelsene, og anbefale nye dekkende beskrivelser som input til arbeidet med ny lønnspolitikk.


コメント


bottom of page