top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Budsjett, ressurser og lønn

Tolletatens rammer må økes for å gi Tolletaten et avgjørende handlingsrom til å håndtere en kritisk budsjett og ressurssituasjon.Det var budskapet NT overleverte til Finansdepartementet i møtet sist torsdag.

Forbundsleder Karin Tanderø Schaug møtte statssekretær Trygve Erlend Grimstad fra SP (til høyre) og ekspedisjonssjef i Finansdepartementet Øystein Schønberg-Grebo (nr 2 fra høyre). Direktør i Administrasjonsdivisjonen, Erik Guldhav, stilte som observatør fra arbeidsgiver.
Forbundsleder Karin Tanderø Schaug møtte statssekretær Trygve Erlend Grimstad fra SP (til høyre) og ekspedisjonssjef i Finansdepartementet Øystein Schønberg-Grebo (nr 2 fra høyre). Direktør i Administrasjonsdivisjonen, Erik Guldhav, stilte som observatør fra arbeidsgiver.

- Vi opplevde både ekspedisjonssjef og statssekretæren som interessert og lyttende til budskapet vi hadde. Det kom frem flere spørsmål underveis, både til tallene vi fremla og problemstillingen generelt. Finansdepartementet var likevel tydelig på at det var krevende tider i Norge akkurat nå, men de skulle ta det med seg inn i budsjettarbeidet for neste år, forteller forbundsleder Karin Tanderø Schaug.Kritisk situasjon i Tolletaten

NT hadde et klart budskap på møtet: Tolletatens rammer må økes for å gi Tolletaten et avgjørende handlingsrom til å håndtere en kritisk budsjett og ressurssituasjon. Ressursnivået er stadig synkende og etaten er helt avhengig av å beholde dagens kompetanse og ansatte. I tillegg er det et faktum at vi allerede er for få tollere. Budsjettene må derfor i tillegg gi rom før å øke bemanningen. Det ene kan ikke gå på bekostning av det andre.


De neste årene vil nærmere 300 seniorer kunne gå av med pensjon. Dette er dramatiske tall i en liten etat, med I tillegg har vi misnøyen og utfordringene med det lave lønnsnivået som driver tollfaglige ut av etaten. Kombinasjonen av dette er alarmerende og verst tenkelige scenario så mister etaten over 1/3 av de ansatte innen 2024 og kanskje halvparten av den operative styrken.


- Det er vanskelig å vite hvordan budskapet ble mottatt, men vi fikk tydelig frem alvoret vi står ovenfor og ansvarliggjorde de som departement og våre eiere. Det var viktig for NT, sier Schaug.NT har konkrete forslag for å løse situasjonen:

  • Generelt lønnsløft - som tar igjen store deler av etterslepet

  • minimumsavlønning etter x antall år i etaten.

  • nytt karriereløp for tollfaglige som legger til rette for en god lønnsutvikling

  • en bærekraftig og god seniorpolitikk

  • ferdigstille arbeidet med funksjoner og stillinger - og fastsette de med en verdi som gjenspeiler gjennomsnittet i Tolletaten.

Forbundsleder Karin Tanderø Schaug på vei inn til møtet med Finansdepartementet.

Enkelte tiltak er allerede i gang i etaten

Tolletaten selv er i ferd med å bøte på den ene utfordringen - den umiddelbare krisen i ressurssituasjonen - ved å styrke ressursene gjennom å ITO-ordningen (intensiv tollfaglig opplæring). NT støtter hensikten med dette tiltaket, men har advart på det sterkeste om å tilsette nye tollinspektører i et lønnsspenn over dagens tollinspektører. Det er ingen tvil om at konsekvensene av det vil være dramatisk og ødeleggende for etaten.


NT mener at det må først og fremst gjøres grep for dagens tollere. De som faktisk utgjør verdiskapningen og kjernevirksomheten i Tolletaten. De må få et lønnsløft som står seg opp mot kompetansen og erfaringen de innehar. Lønnsløftet må få de ut av kategorien «lavtlønnsyrke», noe som vil gjenskape respekten og tilliten til Tolletaten. Deretter kan det tilsettes nye tollinspektører i et høyere lønnspenn enn vi har hatt til nå. Denne balansen mellom dagens ansatte og de som nå kommer inn blir avgjørende.


- Våre nye kollegaer er heldige, for de kommer da til en etat som anerkjenner kompetanse og verdien av faget. Det skulle bare mangle og det støtter vi, sier Schaug.Ønsker en treårsplan

NT ser ikke for seg at etaten løser de enorme utfordringene på denne siden av sommeren, men over en periode på 1-3 år må det skje store endringer. Små grep kan gjøres allerede nå, store grep må nødvendigvis ta litt tid. NT mener mange tollfaglige ansatte i dag ligger 100-150.000 kroner under hvor de burde vært med riktig lønnsutvikling. I løpet av en treårs-periode må det derfor gis et betydelig løft for denne gruppen - og iverksettes tiltak for at ikke flere havner i den lavtlønnskategorien på nytt.

- Får vi til dette, vil det sikre både riktig kompetanse og nok ressurser fremover. I tillegg til at det gjør etaten til en attraktiv arbeidsplass, representativt for å være statsansatte samfunnsbeskyttere. Klarer vi det ikke, vil våre nye kollegaer møte en svekket etat uten operativ kraft og faglig tyngde, advarer NTs forbundsleder.

PS. Møtet kom i stand som følge av bekymringsmeldingen NT sendte departementet i slutten av januar. For NT møtte forbundsleder Karin Tanderø Schaug og nestleder Nina S. Monsrud.
Comments


bottom of page