top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

En lønnsforhandling utenom det vanlige


Vi har over en lang periode sittet i lønnsforhandlinger med arbeidsgiver. Resultatet er nå sendt ut til de som har fått uttelling.

Utgangspunktet har vært å forhandle etter tarifffavtalens bestemmelse (2.5.3 punkt 1.c) om å rette opp ubegrunnede lønnsforskjeller oppstått som følge av etatens omorganisering. I slike forhandlinger tas midlene fra etatens driftsbudsjett. Etatsledelsen beslutter derfor hvor mye som avsettes til dette formål. NT har i forkant av forhandlingene foretatt et grundig kartleggingsarbeid hvor samtlige lokalforeninger og NTs lønnsutvalg har vært tett involvert. Dette arbeidet resulterte i krav fra NT på om lag 5 millioner kroner.

Forhandlingene har vært særs krevende av ulike grunner. Det forelå ingen spesifikk pott som dannet rammen. I tillegg hadde partene forskjellige utgangspunkt og vekting i prioriteringer. Vi er fornøyde med at arbeidsgiver la penger på bordet, men vi hadde et håp og et sterkt ønske om en enda større pott.


Arbeidsgiver la til slutt litt i overkant av 2 millioner kroner på bordet og vi har forhandlet i tro mot bestemmelsen om å rette opp ubegrunnede skjevheter. Det er viktig å poengtere at disse forhandlingene ikke har løst opp i alle de lønnsmessige utfordringene til etaten. Vi har fortsatt skjevheter som må tas tak i sammen med andre utfordringer, men det er lite skritt i riktig retning. For NT var det et overordnet mål at forhandlingene resulterte i noe som gagner medlemmene lenger enn selve oppgjøret.Det gjenstår fortsatt mye jobb for å justere og heve medlemmer opp i lønn. Et viktig krav fra oss var derfor en harmonisering og utjevning av både stillingsbetegnelse og funksjonstillegg innenfor de ulike spesialiststillingene/funksjonene. Dette ønsket ikke arbeidsgiver å imøtekomme oss på under forhandlingene, men vi er enige om at det skal settes det et partssammensatt utvalg som skal jobbe med dette.


Vi er også enige om at det arbeidet skal prioriteres og i igangsettes så fort som mulig etter forhandlingene. Det er avgjørende for lønnsutviklingen vår at vi får en helhetlig praktisering på hva som er stilling, hva som er funksjoner og hva som er oppgaver. Dette arbeidet vil stå helt sentralt for forbundet fremover og er det som på sikt vil bidra sterkest til økt lønnsnivå blant tollfaglige.
Protokolltilførsel: Norsk Tollerforbund har som forberedelse til lønnsoppgjøret kartlagt forskjeller i funksjonstillegg og stillingskoder innenfor like funksjoner. En utjevning av dette ble fremmet som krav, noe arbeidsgiver avviste i sin helhet med følgende begrunnelse:
"Dagens praksis relatert til utbetalinger av funksjonsrettede tillegg er fragmentert og uoversiktlig da denne stammer fra ulike tilnærminger i de tidligere regionene, og i noen tilfeller også innad i enkelte regioner. Arbeidsgiver mener dette først kan harmoniseres når det er gjort et helhetlig arbeid for å identifisere hva som er påregnelig og forventet av oppgaver og ansvar i de tollfaglige stillingsbetegnelsene, og hva som eventuelt defineres som funksjoner som faller inn under arbeidsgivers styringsrett."
Norsk Tollerforbund og NTL tolletaten forutsetter at arbeidsgiver før oppstart av eventuelle lokale lønnsforhandlinger høsten 2021, identifiserer hvilke funksjoner etaten skal benytte, og at dette arbeidet skjer i en involverende prosess der relevante interessenter deltar. Arbeidsgiver er enig i at dette arbeidet skal skje med deltagelse av fagforeningene, og vil utarbeide et mandat og fremdriftsplan som kommer til drøfting raskt

Comentarios


bottom of page