top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Er karriereutvikling satt i system nå?

– Jeg vil starte med å si at Norsk Tollerforbund er fornøyd med at KARIUS endelig er landet. Etaten har lenge hatt behov for en enhetlig og forutsigbar praksis når det kommer til karriere og kompetanseutvikling for tollfaglig ansatte.


Forbundsleder i Norsk Tollerforbund, Karin Tanderø Schaug

Ordningen har derfor vært ønsket av Norsk Tollerforbund i mange år. Ser man hen til Alexander Fauchald (tidligere leder i Oslo og Akershus Tollerforening) sitt forslag om ny personellordning fra 2016, er dette en «avart» av det forslaget sett med NTs øyne.


Denne artikkelen fra Norsk Tollerforbund er forbundsleder Karin Tanderø Schaugs kommentar til offentliggjøringen av Tolletens nye karriereutviklingssystem - KARIUS. For detaljer om hva KARIUS går ut på les vår oppsummering i bunnen av artikkelen eller gå inn på etatens intranett.

Veien hit har vært lang og brokete. Det er det ingen tvil om. Og vi er fortsatt ikke i mål. Det er flere mangler ved det som nå legges frem, i tillegg til at både tillegg og lønn bør heves ytterligere. Vi ser likevel viktigheten av at KARIUS iverksettes nå. Mye er satt på vent, nye utlysninger er langt på overtid i tillegg til at lønn og funksjonstillegg ikke utbetales før KARIUS er i gang. Vi har klart å etablere en grunnstruktur. Det er vi veldig fornøyde med og vi er nå klare for at det rulles ut.


Huller i KARIUS

Det er flere ansvarsområder/oppgaver som må jobbes videre med. Her kan vi blant annet nevne båtførerne våre. Dette ansvarsområdet verken er definert som funksjon eller stilling på tross av at NT har tatt det opp mange ganger som en stor mangelvare i KARIUS.


E- kontakter er ikke landet. Arbeidsgiver synes ikke å ta stilling til om det er en funksjon, stilling eller oppgave?

KO-pulten på Gardermoen er mangelfull ettersom den står med uendret stillingskode. Vi mener KO-pult må defineres som vaktleder og få samme stillingskode og lønnsnivå.


Hovedinstruktør Konflikt - Stillingskode bør endres når man får denne funksjonen. Det krever særlig høy realkompetanse for denne type tjeneste, og bør lønnes som tolloverinspektør. AT-instruktører må også sees videre på.


Det er i utgangspunktet definert få funksjoner som for eksempel VD kan benytte seg av. Vi hadde sett det som både hensiktsmessig og riktig å definere flere funksjoner også her. Det kan virke som VD vil basere seg på utlysning av stilling eller fordele oppgaver i tråd med styringsretten. Da med de styrker og svakheter det medfører. Funksjoner har et minus ved at det til en viss grad er midlertidig, men det har en styrke ved å sikre intern konkurranse. Dette mener vi vil være en fordel for alle divisjonene.


Stillingskode og lønnsnivå

Når det kommer til selve lønnsnivået så legges det i stort opp til minimumslønnen til førstetollinspektør eller tolloverinspektør. Vi hadde et sterkt ønske om å heve dette ytterligere da det ikke oppfattes som karrierefremmende eller økonomisk attraktivt å ligge på minimum ltr 52 eller 54. Her er vi rett og slett skuffet over arbeidsgiver og mener de kunne strukket seg betydelig lengre.


Arbeidsgiver på sin side er tydelig på at dette kun er et minimumsnivå og det blir opp til divisjonene om de ønsker å lyse det ut i høyere lønnsspenn. Vi håper derfor at divisjonene faktisk gjør det.Midlertidighet

Det store spørsmålet, og kanskje det viktigste, er spørsmålet om midlertidighet. Det har vært avgjørende for NT, nettopp for faktisk å begrave utsettordningen en gang for alle.


Det er likevel sånn at alle funksjoner er midlertidig da det i realiteten er en oppgave som ligger under arbeidsgivers styringsrett. Det er en største forskjellen på stilling og funksjon. Partene har diskutert dette grundig og vi opplever nå å ha samme forståelse. Ved utlysning av funksjoner vil ALLTID kvalifikasjonsprinsippet være gjeldende. Det krever i tillegg saklig begrunnelse å frata noen en funksjon dersom de selv ønsker å beholde den.

Ved utlysninger vil det være ansettelseslignende prosesser og beslutninger skal kunne etterprøves.Oppsummert så langt

Det er fortsatt mangler i forhold til funksjonene. I tillegg mener vi lønnsnivået og kompensasjonene burte vært betydelig høyere.


MEN - Vi får på plass en struktur som skaper forutsigbarhet, er helhetlig og skaper likebehandling.


Vi skaper interne karriereveier.


De som tildeles funksjoner fremover vil få lønn og tillegg fra første dag.


Prosessen er i tillegg ryddig, gjennomsiktig og i tråd med regelverk.


Arbeidsgiver har i tillegg vært tydelig på at KARIUS er et levende dokument, og at det vil være rom for endringer dersom det blir nødvendig. NT kommer til å følge nøye med på hvordan dette utspiller seg i divisjonene og vi vil ha løpende dialog med arbeidsgiver slik at KARIUS ble bra både for den ansatte, for ledere lokalt og for arbeidsgiver sentralt.


Karin Tanderø Schaug Forbundsleder Norsk TollerforbundFakta om KARIUS:

Karriereutviklingssystemet definerer og beskriver noen av mulighetene for karriereutvikling og kompetansebygging i Tolletaten. Premisser for systemet er

• Kompetanseheving er nøkkelen til all karriereutvikling

• Automatiske opprykk innenfor stillingskategorien tollinspektør de første årene, med kontinuerlig videreutvikling av realkompetansen.

• Det skal lønne seg å drive kompetanseutvikling

• Karriereveiene består av et normalavansement, spesialistfunksjoner, og særskilte fagstillinger, samt bevegelsen mellom disse

• Karriereveiene er konkretisert og synliggjort i instrukser og i lønnspolitikken


Tolletaten er tydelige på at dette er et system som nå tas i bruk, men det skal utvikles over tid. I første omgang er systemet i hovedsak rettet mot funksjoner og stillinger for tollere, men også med muligheter for å skaffe seg ledererfaring og gjøre seg kvalifisert til å søke på lederstillinger. Arbeidet med å synliggjøre planer og innhold for kurs og sertifiseringer i Kompetanseportalen gjenstår.Avansement i KARIUS

Det er to måter å avansere i det nye karrieresystemet på:

Normalavansement: Ansatte får automatisk opprykk i fast stilling etter ansiennitet og innfridde krav til ferdigheter og kompetanse. Dette gjelder fra Tollinspektør, via Tollinspektør II (TIN II) til og med Tollinspektør III (TIN III) for tollere, og er en nyvinning i etaten. I tillegg kan ansatte avansere gjennom å søke på ny stilling eller ved ordinære lønnsforhandlinger som tidligere.


Kvalifisering: Ansatte kan ta neste steg på karriereveien ved å bli tildelt en midlertidig funksjon etter arbeidsgivers styringsrett. Krav til ferdigheter og kompetanse må være innfridd. For tollere gjelder dette for førstetollinspektør (FTIN) og tolloverinspektør (TOIN).Funksjonene i Tolletaten er definert

I KARIUS er det definert hvilke funksjoner etaten skal ha og innholdet i disse. Å inneha en funksjon har være med å utvikle din karriere. I motsetning til en stilling så er en funksjon en midlertidig tildeling av oppgaver innenfor rammene av arbeidsforholdet. Det skal gjennomføres en ansettelseslignende prosess før tildeling av funksjoner.


Den som har en funksjon vil få viktig arbeidserfaring, god kompetanseutvikling og en lønnsmessig kompensasjon (se neste avsnitt). Enkelte av funksjonene (teamlederfunksjoner) kan også over tid kvalifisere som ledererfaring, noe som igjen gir muligheter til å tilfredsstille krav til utlyste lederstillinger.


Som nevnt over er dette et system som skal utvikles over tid, men arbeidsgiver og fagforeningene er enige om et utvalg funksjoner som er med fra starten for å få KARIUS i gang. Se skissen under for liste over funksjonene som nå er definert og hvem av dem som har minstekrav på lønnstrinn, funksjonstillegg og varighet.


Illustrasjon: Tolletaten

Hvordan påvirker KARIUS lønn og annen økonomisk kompensasjon?

Det er lønnspolitikken som styrer lønnsutviklingen til de ansatte i Tolletaten. NT er en av fagforeningene som er med på å forhandle frem denne. I lønnspolitikken settes det blant annet minimums lønnstrinn til de ulike stillingene, og i forbindelse med KARIUS har enkelte at stillingsbetegnelsene fått økt sine minstesats for lønnstrinn (se over).


Det innføres også en enhetlig kompensasjon for å ha funksjoner. Hensikten er at lik funksjon skal gi lik kompensasjon. Denne varierer fra 1000-1500 kroner i måneden, og noen funksjoner er bestem i egen avtale (hundeførere og praksisveiledere). Se funksjonstilleggene i skissen over.


Funksjonstillegget får man kun så lenge man innehar funksjonen.


Når man ikke lenger har funksjonen beholder man uansett minimums lønnstrinn og minimums stillingsbetegnelse, Dette for å reflektere den kompetanseutviklingen man har hatt mens man har innehatt funksjonen.


Overgangsløsninger

Det er ikke endelig avklart alt med hvordan overgangen til det nye KARIUS skal foregå, også for de som innehar funksjoner i dag.


De som allerede sitter i funksjoner vil få nytt funksjonstillegg (og eventuelt minimums lønnstrinn) gjeldende fra 1. november i år. For de ansatte som motter høyere funksjonstillegg enn hva som står i skisse over vil det bli en prosess med de tillitsvalgte for å ivareta hver enkelt det gjelder.


Om du går inn på etatens intranett vil du kunne lese mer om hva arbeidsgiver skriver om KARIUS samt lese dokumentene:

  • Instruks for innhold og krav til stillinger i Tolletaten.pdf

  • Minimumslønn i stillinger og funksjonstillegg.pdf


Hva synes du om innføringen av Karius?

  • 0%Godt tiltak - dette bidrar til bedre lønns- og karriereveier

  • 0%Vet ikke

  • 0%Jeg synes det er vanskelig å sette meg inn i og forstå

  • 0%Jeg har ikke tro på at dette gir bedre lønnsutvikling


Comments


bottom of page