top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

For lite, men ennå ikke for sent!

— Jeg kan ikke si annet enn at forslaget til statsbudsjett er meget skuffende. Vi har hatt ett håp om at regjeringspartiene nå fulgte opp sine forpliktelser til å styrke Tolletaten, ikke bare med ord, men også med tilstrekkelige budsjettmidler, sier forbundsleder i Norsk Tollerforbund, Karin Tanderø Schaug.

Statsbudsjettet for 2024 ble lagt frem på Stortinget i dag. Det er en liten, men utilstrekkelig, økning for Tolletaten i forslaget. Foto: Benjamin A. Ward/Stortinget


Gjennom hele 2023 har vi har jobbet hardt for å få Stortinget og Regjeringen til å forstå omfanget av Tolletatens samfunnsoppdrag og de alvorlige negative konsekvensene av så stramme budsjetter. Det har blitt møtt med mer og mer forståelse etter hvert som dialogen har utviklet seg, og det er derfor desto mer skuffende å se at det ikke tas grep som virkelig bidrar til å skape større samfunnssikkerhet i Norge. Vi kan ikke akseptere at Tolletaten, som har en særdeles viktig rolle i hverdagsberedskapen og som hver dag bidrar til et tryggere samfunn, tilgodeses med smuler i forhold til det behovet. Et behov som tilsvarer en varig budsjettøkning på 600-900 millioner årlig og langt flere operative tollere enn hva vi står igjen med i dag, forklarer Schaug.Totalberedskap og samfunnssikkerhet

Norsk Tollerforbunds forbundsleder, Karin Tanderø Schaug

Ser vi budsjettet opp mot bare den ekstreme utviklingen det siste året, kan ikke dette leses på noen annen måte enn uforsvarlig. Tolletaten er en viktig del av totalberedskapen og sikkerheten til landet vårt og vi forstår ikke hvordan regjeringen tenker at grensekryssende vareførsel nå skal ivaretas. Endog skrives det i proposisjonen at «På ein­skilde område kan det likevel verte naudsynt å redusere kontrollinnsatsen og akseptere noko lågare servicenivå» (Prop1S s. 77). Regjeringen vil altså akseptere et lavere kontrollnivå og mindre sikkerhet langs grensen! Dette mener Norsk Tollerforbund er fullstendig selvmotsigende når de i samme avsnitt også skriver «Tolletatens evne til å løyse samfunnsoppdraget vert utfordra av stadig større volum og meir samansette varestraumar som skal kontrollerast» og «Departementet venter at resultata i 2024 samla sett minst skal vere på same nivå som før pandemien», viser Schaug til.


Nå skal Stortinget behandle budsjettet og før jul vil det som vanlig foreligge et budsjettforlik hvor de endelige rammene for 2024 blir satt.


Norsk Tollerforbund vil fortsette å kjempe for at behovet til Tolletaten blir ivaretatt. Det vil bli levert svar på budsjetthøringene i flere departementer i Stortinget, det vil inviteres til flere møter og ikke minst så kommer Finansministeren selv, sammen med flere fra finanskomiteen, til Norsk Tollerforbunds Beredskapskonferanse den 31. oktober.Etterlyser en langtidsplan for Tolletaten

Politikerne har fortsatt muligheten til å øke bevilgningene til Tolletaten, både i det kommende budsjettforliket, og også i revidert budsjett til våren. Det håper vi de virkelig gjør, for konsekvensene for samfunnet vil bli så mye dyrere. Og kanskje enda viktigere; Vi ønsker en langstidsplan for hvordan Tolletaten kan styrkes og bygges opp over tid. Vi i Norsk Tollerforbund kan leve med at ikke alt kommer på en gang, så lenge det er en enighet og politisk vilje til å bygge opp etaten til det nivået tollkontrollen må være på om 3-5 års tid – og holde den der. En opptrapping frem til 2028 med 200 millioner (prisjustert) i økte rammer pr år, vil legge til rette for å øke dagens ca 650 operative tollere til 1200, forklarer Karin Tanderø Schaug.


1.996.796 er summen Tolletaten foreslås drives for i 2024. Det er opp 164 millioner fra det salderte budsjettet for 2023. Av dette er driftsutgiftene er økt med 175 millioner, mens større innkjøp er redusert med rundt 10 millioner. Av disse er det kun 30 millioner som er satt av til økt kontrollevne – altså oppgradering av kontrollfasiliteter og eventuelt øke bemanning.


Vi lever i et samfunn der krisene kommer på løpende bånd, det er krig i Europa, vi har nettopp vært gjennom en pandemi som lammet en hel verden, det er vedvarende fare for terror og til det siste- vi opplever er en sterk økning av smugling av narkotika og mange snakker om en kokainpandemi som har truffet Europa. I vårt naboland har situasjonen med organisert kriminalitet kommet ut av kontroll og vi er mange som er redde for hva som vil skje her i landet. Nøkkelordet er grensekryssende kriminalitet. Nettverkene bygger sitt imperium og økonomiske bærekraft gjennom blant annet smugling av narkotika. Kripos og politiet forteller om forgreninger inn i Norge. Er det en ting som er sikkert nå så er det at dette er oppgaver som politiet ikke klarer alene. Vi må derfor styrke både politi og toll med ressurser og virkemidler. Vi må styrke førstelinje på grensen vår og kontroll av legal og illegal vareførsel. En helt avgjørende del av totalberedskapen, mener forbundslederen.


Budsjettet som ble lagt frem i dag er milevis unna det som er behovet. Budsjettet gir lite eller ingen rom for styrking av bemanningen og rammen er mer eller mindre like stram som i fjor. Dette vil få stor betydning for etatens sin operativ kraft og kontrollevne og det kan ikke vi som forbund stå og se på uten å si ifra.


Det handler om tryggheten vår og jeg håper Stortinget ser alvoret i situasjonen, advarer Norsk Tollerforbunds forbundsleder.Last ned forslaget til Statsbudsjett her:

Prop1S-2024
.pdf
Last ned PDF • 1.90MB

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la frem forslaget til Statsbudsjett på Stortinget i dag. Om fire uker kommer han til Norsk Tollerforbunds beredskapskonferanse. Foto: Benjamin A. Ward/Stortinget

Opmerkingen


bottom of page