top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

 • Forfatterens bildeNT Nett

Lønnsnivået i Tolletaten pr. 1.1.2023


I 2022 hadde Tolletaten flere særskilte lønnsforhandlinger i tillegg til de ordinære. De fleste av disse initiert av Norsk Tollerforbund.


Lønnsutvalget har dykket ned i statistikken for å se hva en ansatt i etaten faktisk tjener pr. 1.1.2023.


Tabell 1: Gjennomsnittlig grunnlønn i Tolletaten pr 1. januar 2023.

Her snakker vi grunnlønn, uten turnus- eller andre tillegg. Snitt for tollfaglige stillinger har med revisorer, men ikke tollbetjenter. For gjennomgående stillinger er alle tatt med i snittet, selv om kun de største er særskilt opplistet.Lønnsøkning innen ulike stillinger

Den generelle prisstigningen i Norge i 2022 (KPI) endte på hele 7,05% fra januar 2022 til januar 2023. Sammenlignet med denne har vi kun to stillingstitler som i snitt har en lønnsutvikling som omtrent har holdt følge med KPI. Det er tollinspektøren og konsulenten:


Tabell 2: Endring i prosentvis grunnlønn

Vi må presisere at den prosentvise økningen skissert over ikke er summen av enkeltpersoners utvikling, men sammenligning av differansen i snitt årslønn for alle i en stillingskode fra 2022 til 2023.


Slik sett kan jo statistikk alltid være misvisende. Om vi for eksempel ser på kolonnen for førstekonsulent, så ser det jo ut for at de har hatt en dårligere utvikling enn andre. Selv om de fikk ett trinn i det statlige oppgjøret pr. 1. mai. Forklaringen er at vi har forholdsvis få i denne stillingskoden i etaten, og flere av dem ble omgjort fra konsulenter til førstekonsulenter på lokalt oppgjør i fjor høst. Disse er tross omgjøring dårlig lønnet i forhold til de som allerede var førstekonsulenter, slik at snittet blir dratt ned.


Det som også kan påvirke statistikken er f.eks. om mange høyt lønnede går av med pensjon, og ferskere tjenestemenn bli ansatt i samme stillingskode, men i lavere lønnstrinn.SSB sin statistikk

Statistisk Sentralbyrå legger hvert år ut lister over hva man tjener i ulike yrker. Årets liste er nå publisert: Artikkel om snittlønn i ulike yrker (ekstern lenke).


Jeg har lyst til å komme med litt oppklaringer rundt hva som ligger i SSB sin statistikk. Det er grunnlønn + turnusstillegg og andre variable tillegg. Det vil si at for eksempel helligdagsgodtgjørelse eller hundeførertillegg også er med i summen. Overtid er ikke medregnet.


Tollere har da ifølge SSB en månedslønn på 46.800 kr som gir brutto årslønn på 561.600 kr med alle tillegg. Dette er en økning på 39.600 kr i økt årslønn for tollere, da fjorårets tall viste en årslønn på 522.000 kr.


Men SSB har sin helt egen definisjon på hva en toller er:

 • TOLLKASSERER

 • TOLLKONTROLLØR

 • TOLLER

 • TOLLASPIRANT

 • TOLLBETJENT

 • TOLLINSPEKTØR

 • FØRSTESEKRETÆR

 • KONSULENT

 • FØRSTETOLLINSPEKTØR

 • TOLLOVERINSPEKTØR

 • FORTOLLER

 • GRENSEKONTROLLØR


De tre første er nok historiske stillingskoder. Fortoller er det ingen som er. Grensekontrollørene jobber vel i politiet? Og hva med de som ikke er med? Hvorfor er konsulent med, men ikke førstekonsulent? Hva med tollrevisorer, rådgivere etc.? Ledere er heller ikke med.


SSB sin statistikk er etter min menig ikke nevneverdig god til å vise fakta om lønnsnivået i Tolletaten. Men samtidig sammenligner de det samme fra år til år, så endringene er jo reelle. Derfor er det en liten gladsak vi kan hente ut; tollere har gått forbi fengselsbetjentene i årslønn. I 2021 tjente de i snitt 4.080 kr mer enn oss, i 2022 tjener en toller 14.160 kr mer enn en gjennomsnittlig fengselsbetjent.


Bedre enn snittet

I snitt har ansatte i Tolletaten altså hatt en lønnsøkning på 5,15% i 2022. Dette er bedre enn i mange andre etater, nettopp fordi etaten har brukt et ikke ubetydelig antall millioner av egne midler på særskilte lønnsforhandlinger i løpet av året.


En liten faktaopplysning; når vi ser på den oppdaterte reallønnskalkulatoren som lønnsutvalget har utarbeidet, var de 29 ansatte i etaten med dårligst lønnsutvikling i 2022, IKKE medlemmer av Norsk Tollerforbund. Med tanke på at vi organiserer de aller fleste i etaten, er dette hyggelig lesning.


Betyr det at vi er fornøyde? Langt ifra.Irene Skancke Bratteberg
Leder lønnsutvalget

Comentarios


bottom of page