top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Lokalt lønnsoppgjør i divisjonene

Oppdatert: 13. des. 2022

Norsk Tollerforbund fikk forhandlet frem at største delen av potten i de ulike divisjonene gikk til våre medlemmer. Eksempelvis gikk 93,6 av potten i GD til våre medlemmer, som i snitt fikk 3.726 kr.


Det er gledelig å kunne melde at det grundige arbeidet NT legger ned i forkant av forhandlingene gir konkret resultat i bedre uttelling for våre medlemmer!

Lønnsoppgjøret i Smådivisjonene

Lønnsforhandlingene i de små divisjoner ble ferdig i torsdag og dere skal nå ha blitt informert av nærmeste leder.


Hvis det ikke skjer kan dere ta kontakt med meg, Susann eller Geir Tore for å få se protokollen. Vi har taushetsplikt fra selve forhandlingene og har ikke lov til å si hvorfor et enkelt medlem fikk eller ikke fikk. Dette er din leders ansvar å svare på. Hvis noen ikke får god tilbakemelding fra sin leder kan dere kontakte meg, så kan jeg ta det videre til HR.


Selve oppgjøret er litt bittersøtt i og med at vi fikk igjennom veldig mange av våre krav. Men vi var også sterkt uenige i arbeidsgivers prioriteringer. Mer om det senere.


50% av alle som hadde sendt oss kravbrev fikk minst ett lønnstrinn. I tillegg fikk vi igjennom en god del endringer på tittel som kanskje kan gi grunnlag for lønnstrinn senere. Prorata hadde vi krav på 65% av potten, men vi klarte å forhandle oss frem til 67%. Det er veldig bra.


Det som ikke var bra i år var at arbeidsgiver prioriterte lederne mye høyere enn andre ansatte. Ledere har derfor fått en veldig stor del av potten, ca 20%, selv om lønnsmidlene pro rata bare utgjør 10%. Vi skal ta dette opp med NT sentralt og lønnsutvalget for å se på løsninger/strategier. At lederne drar fra andre ansatte på lønn er ikke innenfor de signaler sendt av regjeringen og næringsministeren.


Når dette er sagt forhandlet vi også lønn for Lederforeningen i NT i år. På vegne av dem klarte vi å få igjennom 75% av deres høyt prioriterte ledere og flere av de lavere prioriterte.


Et annet tema i oppgjøret er fordeling mellom kjønn. Vi var veldig nøye med å fremme 50% på hvert kjønn i vårt første krav til arbeidsgiver. Men fordi potten var liten i år ble forhandlingene veldig vanskelige med tanke på fordeling. Det ble rett og slett ikke mulig å få til et balansert resultat. Da måtte vi eventuelt lagt inn krav på tillegg til medlemmer som ikke hadde sendt krav-brev til oss og som vi ikke hadde noen gode begrunnelser på. Lønnsutvalget fant sammen ut at vi ikke kunne gjøre dette.


Til slutt må jeg nevne at arbeidsgiver også bidro med noe ekstra midler da vi sammen klarte å finne ansatte som etter grundig vurdering kunne forhandles på HTA 2.5.3 (seniorpolitikk/beholde). Vi er veldig glade for dette. Vi anslår at dette åpnet opp for at 3-5 flere ansatte kunne få lønnstillegg etter HTA 2.5.1.


Oppgjøret i år var veldig vanskelig og jeg ønsker å takke spesielt Susann (nestleder), Geir Tore (styremedlem), Rangnar Dahl (lederforeningen) og ikke minst Irene Skancke Bratteberg (NTs sentrale lønnsutvalg) for all bistand.


Stian Aasetre
Divisjonstillitsvalgt NT-Direktoratet


Lønnsoppgjøret i Varedivisjonen

NTs forhandlingsteam har bestått av VDs to divisjonstillitsvalgte Steinar Nyløkken og Stine Bråten.

Det er en feil i tabellen - det skal være 2 - to avdelingsdirektører som fikk. Totalen på 69 er korrekt.

VI hadde med oss leder av NTs lønnsutvalg, Irene S. Bratteberg som sitter på all statistikk på lønnsutvikling i etaten.


Kravene i år ble utarbeidet med bakgrunn i NTs tariffkonferanse, VDs egen lønnskonferanse, og innspill fra tillitsvalgte i de to VD-styrene og lederforeningen. Et mål var å unngå å skape større urettmessige skjevheter enn de vi finner i dag, samtidig som lønn alltid vil skape nye forskjeller fordi ikke alle tilgodeses hvert år. Kravene ble fremmet i prioritert rekkefølge.


Vi la vekt på å få endret enkeltes stillingskode etter hva vi mente var riktig i forhold til oppgaver og ansvar. Ellers var «dårlig lønnsutvikling» den viktigste og største prioriteringen som favnet flest, men siden veldig mange i VD har hatt reallønnsnedgang, og potten kun var på 872 000, var det ikke mulig å få med alle. Vi prioriterte også uinnfridde krav fra 2021, likere lønn for likt arbeid og ansvar i flere av seksjonene. Videre var gjennomført utdanning også en prioriteringsgrunn. I tillegg ble det fremmet krav på enkelte med verv i VD.

Resultatet etter forhandlinger med arbeidsgiver og NTL ble at 69 ansatte i VD ble tilgodesett med 1 til 3 trinn og/eller fikk endret stillingskode. Vi fikk gjennom vårt krav om å flytte opp konsulenter som har jobbet her i mange år til førstekonsulenter. Det ble i forkant av de ordinære 2.5.1-forhandlingene også gjennomført 2.5.3-forhandlinger der flere seniorer ble tilgodesett etter «beholde»-bestemmelsen. Her brukte arbeidsgiver cirka en halv million av egne driftsmidler, noe vi synes er veldig bra!


Stine Bråten
Divisjonstillitsvalgt Varedivisjonen


Lønnsoppgjøret i Grensedivisjonen

Da vi i NT (avdelingstillitsvalgte og undertegnede) startet arbeidet med lønnsoppgjøret i GD i september så vi raskt at man fort brukte opp den potten som var tildelt. I år var rammen tre millioner, mens vi til sammenligning hadde over syv millioner i 2021. Dette resulterte i at vi måtte gjøre noen tøffe prioriteringer innenfor den planen vi hadde lagt.


Det som var utgangspunktet for vår prioritering denne høsten var dårlig lønnsutvikling. Denne prioriteringen vi også i stor grad hadde i fjor. Da var imidlertid potten over dobbelt så stor, og vi kunne ha flere prioriteringer innenfor samme oppgjør.


Vi har tilgang til lønnshistorikken til alle ansatte i GD og har full kontroll på denne. I tillegg har vi egne tabeller som lønnsutvalget i NT har laget for oss, og her kan vi hente ut den statistikken vi ønsker. I år valgte vi å ta utgangspunkt i lønnsutvikling siden 2019 i forhold til KPI (konsumprisindeksen). Det vil si at hvor mye du har hatt i prosentvis lønnsutvikling i 2019, 2020 og 2021 sett opp mot prosentvis økning i KPI for samme periode utgjør din lønnsutvikling siden 2019.


Vi hentet opp en oversikt over de som hadde en lønnsnedgang som var mer enn minus to, og kom da helt ned til minus 8,3 prosent. Dette utgjorde ca. 250 ansatte hvor det utpekte seg to grupper, der halvparten lå på en lønnsutvikling på rundt minus to prosent og den andre halvparten lå på en lønnsutvikling fra minus fire prosent og nedover. Hovedfokuset vårt ble derfor på den gruppen som hadde minus fire prosent eller mer, rett og slett fordi de har hatt dårligst lønnsutvikling siden 2019. Dette ble da utgangspunktet for utarbeidelse av vårt krav. Vi ønsket også å treffe de som har falt litt mellom to stoler og ikke fått noe i forhold til det siste års 2.5.3-forhandlinger og sentrale (lokale) 2.5.1-forhandlinger, med blant annet nytt minstenivå på avlønning av de forskjellige stillingskodene. Veldig mange av disse lå mellom lønnstrinn 55 og 60, noe som vi for så vidt visste fra før. Dette ble derfor vår første prioritet. Vår andre prioritet var de som lå mellom minus to prosent og minus fire prosent.


Når det gjelder selve forhandlingene er det alltid utfordrende da vi som fagforening ikke skal ha noen formening om den enkeltes arbeidsinnsats. Dette fordi vi har ingen forutsetninger for å mene noe om dette, og kan kun legge objektive årsaker til grunn for vårt krav. Arbeidsgiver derimot har grunnlag for å si noe om dette, og ønsker derfor kanskje å premiere ekstraordinær arbeidsinnsats og prøve å utligne lønnsforskjeller innenfor samme arbeidsområde. Dette gjør at kravene som vi har, kontra de kravene som arbeidsgiver har blir veldig ulike. Dette fører til at mange ikke skjønner resultatet når dette foreligger. Men det er viktig å huske på at dette er forhandlinger, og vi er flere parter som krever vår del av potten. Med dette som bakteppe vil jeg si at vi er fornøyde med det resultatet vi har fått til, og konstaterer at vi har fått gjennomslag for våre viktigste prioriteringer.
Da har jeg prøvd å forklare hvordan vi tillitsvalgte i Grensedivisjonen har valgt å løse årets lønnsoppgjør. Resultatet som foreligger er det vi fikk til, ut ifra objektive kriterier og i forhandlinger med flere parter. Hvis du ønsker ytterligere oppklaringer så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med meg eller din avdelingstillitsvalgt.


Ron Erling Pedersen
Divisjonstillitsvalgt GrenseDet lokale oppgjøret på etatsnivå tidligere i år:

De sentrale forhandlingene i det lokale lønnsoppgjøret er nå ferdig. Nå står forhandlingene i divisjonene for tur.


Fra NT sin side har det vært viktig med nye minimumsnivåer som nedfelles i lønnspolitikken, da NT mener det sikrer en sterkere lønnsutvikling fremover.Liten pott til fordeling i år

Potten i år var på langt nær stor nok til å dekke de kravene NT hadde, og vi skulle ønske det hadde vært mer å forhandle om. Tidligere i år har arbeidsgiver sammen med NT gjort enkelte grep gjennom 2.5.3-forhandlinger for å gjøre varige endringer i lønnspolitikken, men NT er tydelige på at det må enda mer til. Derfor vil arbeidet med å påvirke både arbeidsgiver og politikere for å øke midlene som brukes til å rette opp den manglende/skjeve lønnsutviklingen for mange medlemmer.


Blant annet jobbes det nå med funksjoner og nytt karriereutviklingssystem (Karius). Den ekstremt høye faren for å miste betydelig kompetanse i Tolletaten fordrer at det gjøres fortløpende tiltak, også utenom disse årlige lokale forhandlingene vi har vært igjennom nå.


NT og arbeidsgiver har blitt enige om dette i de sentrale forhandlingene etter Hovedtariffavtalen 2.5.1:


Arbeidsgiver og de tillitsvalgte i NT og NTL Tolletaten har blitt enige om å heve minimumslønnen for enkelte tollfaglige stillingskategorier, og å gi lønnsopprykk til enkelte grupper av tollfaglig ansatte.


Endring av minimumslønnstrinn i fire tollfaglige stillingsbetegnelser:


Det er i tillegg enighet om:

  • Førstetollinspektører i LT 54 pr 1. aug. 2022 som ikke fikk lønnsopprykk i ekstraordinære lønnsforhandlinger i mai 2022 heves til LT 55.

  • Tolloverinspektører i LT 54 pr 1. aug. 2022 heves til LT 55Nå skal det forhandles videre i divisjonene og alle avdelingene er i full gang med å samle inn krav og forberede disse forhandlingene. Av den opprinnelige potten på snaue 6,5 millioner er det en rest på 4.937.619 kroner som det skal forhandles om med følgende inndeling i divisjonene:


  • Grensedivisjonen: 3.000.461,-

  • Vareførseldivisjonen: 872.014,-

  • Smådivisjonene: 1.065.144,-


Det er gjennomført egne forhandlinger for ansatte på AKA/UNIO-avtalen.

Comments


bottom of page