top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Nok et skritt i riktig retning om lønn

Oppdatert: 27. nov. 2023


arkivfoto: Forbundsleder Karin Tanderø Schaug mener å se en positiv utvikling i arbeidet med hvordan lønnspolitikken i Tolletaten skal være.

Norsk Tollerforbunds arbeid med lønnsutvikling og lønnspolitikk gir litt etter litt uttelling for flere og flere medlemmer. Nå er det gjennomført ekstraordinære forhandlinger som gir ca 300 tollfaglige ansatte økt lønn - noen til dels betydelig økt lønn, samt sikrer flere enn stabil lønnsutvikling fremover.I vår fremmet NT et forslag til en "garantilønnsordning" for å gjøre noe med utfordringen at flere tollfaglige grupper har sakket voldsomt akterut lønnsmessig de siste 30 årene. Det er uholdbart at så mange ansatte skal defineres som lavtlønte, og det må derfor både kraftige løft til - og systematiske endringer i Tolletatens lønnspolitikk. "Garantilønnsordningen" er NTs forslag til løsning på dette.


Nå har arbeidsgiver siden i sommer arbeidet frem et eget forslag for å komme NT i møte på noe av det som fremkom i forslaget. Enkelte ansatte får nå et ekstraordinært og betydelig løft. Tolletaten er godt i gang med å endre lønns- og karriereveiene i etaten - og har et særlig fokus på situasjonen for ansatte med utdanning fra det tidligere TKS.


Denne siste forhandlingen kommer da i tillegg til de ordinære forhandlingene på sentral nivå på våren, og lokalt i divisjonene nå i høst.

Tre runder med lønnsjusteringer i 2023 (trykk for å utvide)


Disse får økt lønn etter ekstraordinære forhandlinger:

Det er fire grupper av ansatte som får hevet minimumslønnen etter disse ekstraordinære forhandlingene (også kalt 2.5.3-forhandlinger etter punktet i Hovedtariffavtalen som åpner for slik forhandling uten om de årlige ordinære sentrale og lokale lønnsforhandlingene):


Tollinspektører:

  • alle med inntil 16 år i stilling som var direkteplassert blir plassert inn i stigen

  • alle med over 16 år i etaten blir direkteplassert i lønnstrinn 55

  • de som har under 16 år i stilling og allerede er på stige er ikke berørt av disse endringene.

Førstetollinspektører:

  • alle med over 16 år i etaten blir direkteplassert i lønnstrinn 56.

Tolloverinspektører:

  • alle med over 16 år i etaten opp til og med lønnstrinn 58 får ett lønnstrinn

Hundeinstruktører:

  • alle får to lønnstrinn.

Er du usikker på hva lønnsstige og direkteplassering betyr? Les mer om det her

Krever et systematisk og kontinuerlig fokus

Fungerende administrasjonsdirektør Maria Elisa M. Amundsen sier på intranett at det det har vært krevende å finne en innretning på forhandlingene som treffer grupper som ikke nødvendigvis har vært tilgodesett i de senere års forhandlinger og som samtidig anerkjenner ansatte med tollfaglig bakgrunn som har jobbet i etaten over lengre tid.


NT ser at tilbudet fra arbeidsgiver ivaretar ansiennitet og erfaring (som var et viktig poeng i garantilønnforslaget) gjennom at tollinspektører, førstetollinspektører og tolloverinspektører med mer enn 16 år etatsansiennitet tilgodeses. Vel å merke innenfor visse nivåer. Dette er positivt, selv om vi skulle ønske at arbeidsgiver gikk enda lengre, spesielt for tolloverinspektørene, men det var det dessverre ikke rom for. Vi ønsket også å inkludere andre grupper, sier NTs forbundsleder Karin Tanderø Schaug.


Norsk Tollerforbund har over lang tid jobbet med lønn, en materie som er utfordrende og som krever systematisk og kontinuerlig fokus. Det faktum at arbeidsgiver her anerkjenner lønnsmessige utfordringer hos enkelte grupper er vi derfor glade for, legger Schaug til.


Tolletaten skriver selv at det har vært en lang og kompleks historie som har ledet frem til dagens uholdbare situasjon: "Dette innebærer blant annet omorganisering fra regioner til divisjoner, omlegging av etatsutdanningen til en bachelorgrad ved Universitetet i Stavanger, intensiv tollfaglig opplæring (ITO), digitalisering og økende omfang av andre utdanningsgrupper i etaten. Det kommer til å ta lang tid å etablere en stabil situasjon, der det er rimelig grad av enighet om at vi lønnsmessig er der vi skal være. Det kan heller ikke utelukkes at det kan dukke opp nye diskusjoner og utfordringer etter de justeringene vi nå gjør", skriver etaten på eget intranett.

Når vi nå gjennomfører et slikt løft, til tross for en meget anstrengt økonomisk situasjon i etaten, viser dette at vi tar situasjonen på alvor. Tolletaten skal være en attraktiv arbeidsplass.​​​​​​, sier fungerende administrasjonsdirektør Maria Elisa M. Amundsen.


For disse dette gjelder bør lønnsøkningen være gode nyheter og gledelig nå før julen. Og selv om alle skjevheter ikke er rettet og nye helt sikkert har oppstått som følge av disse forhandlingene, betyr det ikke at andre som nå ikke fikk hevet sin minimumslønn bør være misfornøyd med annet enn at de ikke fikk denne gangen. Dette utspillet fra arbeidsgiver gir nemlig gode signaler på at slike justeringer vil måtte komme flere ganger i årene fremover. Tolletaten synliggjør en annerkjennelse av problematikken, samt et reelt ønske om å finne gode stabile løsninger for lønnspolitikken. Sammen med NT er arbeidsgiver bevisst på at vi ikke er i mål med hvor etaten lønnsmessig skal være.


Vi har med andre ord fortsatt en vei å gå når det kommer til lønn. Denne forhandlingen har ikke løst dette. Men dette er nok et skritt i riktig retning og det er bra!, sier forbundsleder i NT, Karin Tanderø Schaug.

bottom of page