top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

NT og Europa på agendaen i NTO

Forrige uke var Norsk Tollerforbund vertskap for den årlige kongressen i Nordisk Tolltjenestemenns Organisasjon (NTO), fellesskapet for fagforeninger for tollere i Norge, Danmark, Island, Sverige og Finland.Fra venstre: Karin Tanderø Schaug (NT), Rune Gundersen (NT), Irene Skancke Bratteberg (NT), Ulf Persson (Tull/Kust), Jørn Rise (DTS), Karl Martin Husebæk (NT), Lise Arntzen (NT), Stein Borvik (NT), Ron Pedersen (NT), Johan Lindgren (Tull/Kust), Kim Andersen (DTS), Ole Pedersen (DTS), Gudlaugur Hávardarson (TFI), Gudbjørn Gudbjørnson (TFI), Jon Ragnersson (TFI) og Elisabeth Eriksson (Tull/Kust). Hans Helge Fredriksen og Steinar Myhre Knutsen deltok også fra NT, men er ikke med på bildet.
NTO tar opp temaer som er aktuelle på tvers av landegrensene og rapporterer om hva som er de store oppgavene og utfordringene man har i hver forening. I år var følgende hovedtemaer på agendaen:

  • Er tolleren i ferd med å bli akademiker, og hva vil skje med de fagkunnskapene som tolltjenestepersonene har i dag? Om utviklingen i de nordiske Tolletatene når det gjelder hva slags utdanning og faglig opplæring nye tjenestepersoner har/får, og hvilke innvirkning dette har på fagforeningene, lønnsnivåene og mer.

  • Arbeidsplassen etter Covid-19. Om hvordan arbeidshverdagen vil se ut etter at pandemien er over. Arbeidsforhold, hjemmekontorløsninger, kompensasjon, sikkerhetstiltak m.v.

  • NTO og Europa. Om hvordan NTO og medlemsforbundene kan påvirke mer i europeiske forum og delta mer aktivt i internasjonale organisasjoner.

  • Nasjonale landrapporter. Hvert forbund går igjennom de viktigste saksområdene i sitt land.

I tillegg var en av de to dagene satt av til ekskursjon til Svinesund, hvor omvisning og foredrag fra divisjonsdirektør Heidi Vildskog var hovedinnholdet.


Under punktet om NTO og Europa var president Florian Köbler (fra Tyskland) i den europeiske paraplyorganisasjonen UFE (Union of Finance personell in Europe) invitert som gjesteforeleser. UFE organiserer over 400.000 ansatte i 20 land. Norge og NTO var tidligere medlem i UFE frem til 2014. Leder i UFEs tollkomite, Arnaud Picard (fra Frankrike) var også invitert, men måtte melde avbud pga Covid-situasjonen.


UFE-president Florian Köbler var gjest under kongressen og hadde et innlegg om organisasjonsutviklingen i Europa og i UFE spesielt.Köbler orienterte NTO om hvordan UFE ble drevet nå, og hvilke fremtidsutsikter han så for seg for organisasjonen. Han ønsket sterkt at de nordiske landene ville utvide samarbeidet med UFE, om det er som medlemmer, samarbeidspartner eller på andre områder. NTO hadde på forhånd diskutert hvilken tilnærming man skal ha til Europa, og det er stor enighet at man må engasjere seg på internasjonalt nivå i større grad enn i dag. NTO vil fremover utforske hvordan dette kan gjøres.På Svinesund kunne lokalforeningsleder i Øst-Norge tollerforening, Karl Martin Husebæk blant annet vise frem den nyeste uniformerte tjenestebilen.NTO har under pandemien hatt kvartalsvise videomøter og vil fortsette med dette også i mer normale omstendigheter. Dette var en av suksessfaktorene for årets kongress i og med at alle var godt kjent med temaene og hadde forberedt seg godt til møtet. Hyppigere treffpunkter gjør også at saker blir tettere fulgt opp, og ikke bare drøftet på den årlige kongressen.


Neste år er det etter planen Finland som skal være vertskap for NTO, da dette ansvaret går på rundgang mellom de fem medlemsnasjonene. I tillegg til de faste delegatene fra forbundsledelsen, kasserer og kommunikasjonsrådgiveren som også er NTs internasjonale sekretær, deltok i år en større delegasjon fra NT som vertsland. Begge divisjonstillitsvalgte, organisasjonsrådgiver, kursansvarlig og leder for ØNT deltok også i år.


Under besøket på Svinesund holdt divisjonsdirektør Heidi Vildskog en meget god gjennomgang av hvordan grensedivisjonen nå er organisert og hvordan oppgavene nå løses, samt tanker om fremtidens oppgaveløsning.
PS: Kongressen ble avlyst i fjor og det var lenge usikkert om det var mulig å gjennomføre det i år også, men heldigvis var de fleste inviterte fullvaksinerte og kunne møte. Representantene fra Finland og gjester fra Frankrike måtte melde avbud pga covid-restriksjoner.

Comments


bottom of page