top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

 • Forfatterens bildeNT Nett

"Nye" NT vedtatt på Landsmøtet

Oppdatert: 17. nov. 2021

Den nye modellen for organisering av Norsk Tollerforbund ble i dag vedtatt på landsmøtet på Geilo. Lokalforeningene er omgjort til NT-avdelinger, forbundet har nå felles vedtekter og økonomi og Forbundsstyret overtar stafettpinnen etter sentralstyret og landsstyret.Fra venstre: Geir Arild Tønnessen, Lise Arntzen, Vigdis Lunde Jaavall, Ron Erling Pedersen, Stein Nordgård, Nina Sypriansen Monsrud, Karin Tanderø Schaug, Stein Borvik, Irene Skancke Bratteberg, Hans Helge Fredriksen, Rune Gundersen, Kristian Mentzoni, Steinar Myhre Knutsen.

Gjennom å vedta nye vedtekter (forslag 7) var Landsmøtet enstemmige om å organisere Norsk Tollerforbund slik det er beskrevet i de gjennomarbeidede omorganiseringsforslagene Styringsdokumentet og Omstillingsdokumentet som før Landsmøtet har vært ute på høring i hele organisasjonen. Omorganiseringen trår i kraft fra og med 7. november 2021, selv om noen av de nye løsningene nok ikke vil være på plass med en gang.


Det som gjelder fra dag 1, er at NT har et nytt forbundsstyre som kort forklart overtar oppgave tidligere løst av sentralstyret OG landsstyret. Lokalavdelingenes medlemmer er også flyttet over til det som nå heter NT-avdelinger. Hele 10 av dem, organisert med seks avdelinger for hvert av grenseområdene, en VD-avdeling i Bergen og en i Oslo, en avdeling for de som er ansatt i de fire divisjonene som før het direktoratet, og en egen avdeling for ledere på tvers av landet.De andre forslagene som ble vedtatt:

 • Forslag 6-1 - Sentralstyrets forslag om advokatavtale. Norsk Tollerforbund forlenger advokatavtalen med Normann og Co for kommende landsmøteperiode of finansierer denne ved et fast kronebeløp pr måned pr medlem. Pr i dag blir dette kronebeløpet kroner 35/mnd.

 • Forslag 6-2 - Sentralstyrets forslag om opprettelse av NTs Eiendomsfond. Norsk Tollerforbund oppretter et eget Eiendomsfond for alternativ kapitalforvaltning og sikring av økonomisk dekning til å administrere og drifte NTs eiendomsportefølje.

 • Forslag 6-3 - Sentralstyrets forslag om oppløsning av Schøning og Okkenhaugs fond. Norsk Tollerforbund oppløser Schønings og Okkenhaugs fond og overfører innestående midler til NTs Velferdsfond.

 • Forslag 6-4 - Sentralstyrets forslag om opprettelse av NTs Velferdsfond. Norsk Tollerforbund oppretter et eget Velferdsfond for å samle alle utbetalinger til støtte og tilskudd i NT.

 • Forslag 6-5 - Sentralstyrets forslag om avlønning av forbundskontoret. Forbundsleder avlønnes med et kronebeløp på kroner 895.500 (likt som i dag), som justeres likt rammen som fremforhandles i statsoppgjøret pr 1. mai hvert år. Øvrige stillinger og verv i sentraladministrasjonen avlønnes etter prosentvis størrelse av forbundsleders lønn med følgende satser: Nestleder 85%, rådgivere fra 74 til 85% etter innstilling fra forbundsleder. Avlønningen avkortes med eventuell lønn fra Tolletaten. For frikjøpte etter §35 avsettes også pensjonssparing for det beløpet som overskrider det som betales av Tolletaten.

 • Forslag 6-6 - Sentralstyrets forslag om Fagpolitisk plattform. Landsstyret gir forbundsstyret fullmakt til å utarbeide Norsk Tollerforbunds Fagpolitiske plattform 2022-2025. Dokumentet skal på høring i hver av NT-avdelingene før det vedtas av forbundsstyret.

 • Forslag 7 - Sentralstyrets forslag til vedtekter. Se over.

 • Forslag 8 - Sentralstyrets forslag til kontingent. Norsk Tollerforbund setter for kontingenten for ordinære medlemmer til 1.175% av brutto lønn (tillegg og overtid ikke medregnet) Dette gir en økning på kroner 70 i gjennomsnittskontingenten. Taket setter til kroner 515 for medlemmer til og med lønnstrinn 74 og kroner 615 for medlemmer fra og med lønnstrinn 75.

 • Forslag 9 - Sentralstyrets forslag til budsjett. Norsk Tollerforbund planlegger den årlige driften ihht dette budsjettforslag.

 • Forslag 10-1 - Sentralstyrets forslag til valg av DTV-Grense Landsmøtet vedtar at alle delegater på landsmøtet i 2021 kan avgi stemme for å velge Divisjonstillitsvalgt for grensedivisjonen. Ron Pedersen ble stilt som benkeforslag og valgt etter votering mellom ham og Vigdis Lunde som var innstilt av valgkomiteen.

 • Forslag 10-2 - Sentralstyrets forslag til valg av interimsstyret i lokalorganisasjonen. Landsmøtet vedtar at de tillitsvalgte på vedlagte liste velges som fungerende interimsstyrer i de 10 nye NT-avdelingene. Avdelingstillitsvalgte i hvert interimsstyre får også myndighet til å møte med stemmerett i Forbundsstyret.

 • Forslag 10-3 - Valgkomiteen innstilling til valg. På landsmøtet ble det valgt ny forbundsledelse og sentralt tillitsvalgte.


Bakgrunnen for forslagene kan du lese i landsmøteberetningen her.
Det nye forbundsstyret

Etter valget består Norsk Tollerforbunds Forbundsstyre av:

Forbundsleder: Karin Tanderø Schaug (NT VD-B)

Nestleder: Nina Sypriansen Monsrud (NT-G)

Forbundsstyremedlem m/kursansvar: Irene Skancke Bratteberg (NT-V)

Forbundsstyremedlem: Rune Gundersen (NT-O)

Forbundsstyremedlem: Stein Nordgård (NT-D)


1. vara: Lise Arntzen (NT-M)

2. vara: Maja Helene Sundell (NT-Ø)

3. vara: Kristian Mentzoni (NT-O)

4. vara: Vigdis Lunde Jaavall (NT-Ø)

5. vara: Geir Arild Tønnessen (NT-O)


Kasserer: Hans Helge Fredriksen (NT-O)

Kommunikasjonsrådgiver: Steinar Myhre Knutsen (NT-Ø)

Organisasjonsrådgiver: Stein Borvik (NT VD-B)


Revisorer:

Hanne Meiningen (NT VD-O)

Susann Nilsen (NT-D)


I tillegg er følgende midlertidige avdelingstillitsvalgte med i forbundsstyret frem til NT-avdelingene har hatt egne årsmøter med valg:

NT-Nord-Norge: Kristian Kvande

NT-Midt-Norge: Caroline Skårvik

NT-Lederne: Ragnar Dahl

NT-Gardermoen: Line Hamsaas

NT-Øst-Norge: Karl Martin Husebæk

NT-Vest: Remie Bjørge

NT VD-Oslo: Stine Bråten

NT VD-Bergen: Bjørn Martin Nilsen

NT-Oslofjord: Atle Kjelsrud

NT-Direktoratet: Stian Aasetre.Første møte i det nye Forbundsstyret er foreløpig planlagt til 22-23. november.

Det ble levert benkeforslag på vervet som forbundsstyremedlem hvor Baste Miljeteig Ramsdal fra NT VD-B var innstilt av valgkomiteen. Stein Nordgård fra NT-D ble valgt. På vervet 4. varamedlem trakk Pål Otto Sørensen fra NT-D sitt kandidatur og foreslo Vigdis Lunde Jaavall fra NT-Ø i stedet. Jaavall ble valgt.


Om forhandlingene

Under sentralstyrets beretning var det mange gode innlegg fra delegatene, og et rekordstort antall gjester fra Tolletatens ledelse satt i år som tilhørere i salen. Forslagene var godt kjent fra tidligere høringsrunder, slik at det var lite endringsforslag å behandle. Under valgene var det derimot litt mer spenning denne gangen da det var benkeforslag på både DTV-grense og på enkelte styremedlemmer i forbundsstyret.Nye lokale NT-avdelinger

Nå som lokalforeningene er under avvikling og medlemmene flyttes over til nye NT-avdelinger er det kanskje mange medlemmer som lurer på hvor de nå hører "hjemme". For det første så er alle nå medlem av ETT forbund. Har du behov for bistand, svar på spørsmål eller vil snakke med en tillitsvalgt så griper du bare tak i den nærmeste plasstillitsvalgte så vil denne sørge for at du får hjelp der du er. Når de nye avdelingsstyrene også kommer i gang etter landsmøtet vil alle medlemmer bli tilskrevet av sitt styre og få vite hvem som er "sin" avdelingstillitsvalgt og hvordan man går frem dersom man ønsker å ta opp en sak med eget styre og egne tillitsvalgte. Men vi kan ikke gjenta det nok at du som medlem skal få hjelp av din nærmeste tillitsvalgte uansett hvor du befinner deg!Flere nyvinninger i vente

Mye er endret gjennom de vedtakene som er gjort under Landsmøtet, men alt som er beskrevet i Omstillingsdokumentet er ikke ferdigstilt med det. Det vil i månedene som kommer bli arbeidet med å gjøre ferdig NTs Styrende dokumentet. Vedtekter er vedtatt på landsmøtet, men det vil i tillegg bli produsert og vedtatt blant annet:

 • Fagpolitisk plattform (erstatter Prinsipp-programmet)

 • Handlingsplan

 • Oppdatert kommunikasjonsplan med tiltaksplaner og årshjul

 • Økonomiinstruks

 • Retningslinjer for NT

 • Etiske Retninslinjer

 • Varslingsrutiner

 • Medlemsvilkår

 • Personvernspolicy

 • Underbudsjetter for Eiendomsfondet, Velferdsfondet og lokaladministrasjonen

 • Organisasjonshåndbok for NT

 • Kurs- og opplæringsplan

 • Mandater til utvalgene

 • Stillingsinstrukser

Det er en lang og omfattende liste hvor det både er nye dokumenter og en del eksisterende som skal revideres og oppdateres.


Comments


bottom of page