top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Europeisk tollvesen mot 2040

I høst har Norsk Tollerforbund deltatt på kongresser i både Nordisk Tolltjenestemanns Organisasjon (NTO) og som gjest i Union of Finance Personell in Europe (UFE). I tillegg har forbundsleder deltatt i Nordisk Skatte Organisasjon (NSO) gjennom YS Stat.


Forbundsleder Karin Tanderø Schaug presenterer landrapporten fra Norge til de nordiske kolleger i NTO.

Det nordiske samarbeidet samles til kongress hvert år, i tillegg til kvartalsvise videokonferanser. I år var det Finland og de to organisasjonene Tullivikamiesliitto og Tullilitto som var vertskap i Helsinki. En fast del av programmet er å presentere landrapportene, som er en statusoppdatering på både samfunnssituasjonen, Tolletaten og fokusområdene for fagforeningen i hver land.Økt fokus og satsing på operative tollere i Norden

Mens vi i Norge sliter fælt med ressurssituasjonen og dårlige budsjetter er situasjonen snudd flere steder i Norden. I Danmark har de nær doblet antallet ansatte i Toldstyrelsen i Skat i løpet av få år, mens de også oppbemanner de operative ressursene både i Sverige og på Island. Det henger også sammen med økte budsjetter i de respektive landene etter flere år med kutt og nedbemanninger der også. Om Norge fortsetter å se til sine naboland, så er det lov å håpe det snur også her.


En av sakene som ble drøftet var problematikken med bruk av pepperspray på andre siden av grensen når man jobber med og for nabolandets tolletat, slik som f.eks mellom Norge og Finland. Der jobber man sammen, men den norske tolleren kan ikke bære pepperspray da stasjonen ligger i Finland. Fagforeningene på begge sider av grensen jobber nå sammen om tvinge frem en løsning. Mye av den samme problematikken finner vi også igjen i det svensk-norske samarbeidet.


Det ble også skrevet en felles uttalelse, en "joint statement" hvor alle organisasjonene støttet Norsk Tollerforbunds krav til den norske regjeringen om en redningspakke for Tolletaten. Denne uttalelsen er lagt frem for Finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Kongressen debatterte også NTOs plass og solidaritet med det øvrige organisasjonslivet i Europa i forkant av besøket til UFE (se under).


Du kan laste ned den felles uttalelsen her:

Joint statement from the NTO about custom budgets and resource allocation
.pdf
Last ned PDF • 165KB


Økt samarbeid i UFE

I 2014 gikk fire av NTO-landene ut av den europeiske Union of Finance Personell in Europe (UFE), Finland hadde allerede forlatt denne noen år før. Grunnen var i hovedsak en protest mot måte denne organisasjonen ble ledet på, samt mangelen på gjennomslagskraft. NTO-landene, deriblant Norge, ønsket i stedet å prøve ut andre områder å påvirke i Europa for en periode.


Helt siden utmeldingen har UFE ønsket de nordiske organisasjoner tilbake. I mellomtiden har NTO undersøkt hvilke andre arenaer som kan være aktuelle. Deriblant Nordisk Råd, EPSU og CESI med flere. Konklusjonen kan sies å være at disse organisasjonene er vanskelige å bli med på egen hånd og deltakelse krever også en del større engasjement enn NTO og NT kan bidra med i dag.


Så har UFE gjort en del strukturelle endringer de siste årene og spesielt presidiet (de som leder organisasjonene mellom kongressene) har vært mer aktive enn på lenge. Presidenten (som ble gjenvalgt i år) Florian Köbler, er også svært progressiv og aktiv i å dra organisasjonen fremover. Det merkes med et stadig større fotavtrykk inn mor EU-organene, og er noe NTO håper vil fortsette å økes.


Det er viktig for NTO og NT å være solidariske med andre fagforeninger i Europa og pr i dag så mangler det en slik plattform. Det er også viktig å ta del i den informasjonsflyten som kommer fra EU-organene om toll og utviklingen av statlige arbeidsplasser, samt å ha et forum å kunne påvirke det som fattes av avgjørelser i Europa. Derfor har NTO økt sitt samarbeid med UFE de siste årene, hvor UFE-presidenten har deltatt på NTOs kongress i fjor, og Norge, Sverige og Island gjestet årets UFE-kongress i Luxembourg i høst.


Johan Lindgren fra Tull/Kust (Sverige), Karin Tanderø Schaug fra NT og Gudbjörn Gudbjörnson fra TFI (Island)

En UFE-kongress er delt i to deler, hvor tollkomiteen og skattekomiteen møtes hver for seg. Her deler landene sine statusrapporter, samt at lederen av Tollkomiteen presenterer beretningen fra året som har gått. I tillegg enes man ofte om en eller flere resolusjoner, som enten er meningsytringer, eller pålegg om at UFE skal jobbe i en eller annen retning. For NT som forening er det et langt klyv opp å delta i debatter som dreier seg faglige tollspørsmål på det statlige nivået i EU, men lærerikt og ikke minst et varsku om hvilke trender som kommer til Norge etter hvert gjennom EØS og andre EU-tilpasninger. Den andre delen omhandler den tverrfaglige politikken for ansattes rettigheter i EU, spesielt statlige ansatte og i en enda snevrere grad, de ansatte i skatte- og tolletater. Her er det også ofte rom for både faglige gjesteforelesere og gode debatter, samt at man enes om resolusjoner og prioriteringer for UFE-presidiet frem til neste kongress (som avholdes normalt annethvert år).


Noe av de mer spennende tankene som ble fremmet på kongressen er å ansette en fast "lobbyist", en slags forbundssekretær med base i Brüssel - som vil kunne være tett på EU-organene og muligens også representere UFE i andre organisasjoner som CESI og EPSU. En slik stilling vil kunne gjøre UFE langt mer oppdaterte på informasjon fra EU, samt i stand til å påvirke mer direkte og på en langt tidligere tidspunkt.Tolletatene i Europa i 2040?

En av de konkrete tingene UFE har deltatt i er den ferske forskningsrapporten fra EU om visjonen for Tolletatene i EU til EUs Tolletat - Future of Customs 2040. Det er en rapport som også har havnet på Tolldirektørens bord og vi anbefaler en gjennomlesing.

Last ned rapporten her:

Future of the Customs - in the EU 2040
.pdf
Last ned PDF • 4.34MB

Du kan også se en kortversjon av rapporten forklart i denne korte videosnutten:Rapporten er laget av Joint Research Center og tar for seg fem fokuspunkter for fremtidens tolletater:

  • Styring og organisasjonsstruktur - Behovet for lik organisering, IT-systemer som snakker sammen og felles risikoanalyser.

  • Teknologi - Hvordan bruke de dataene som samles inn, "best practice"-prinsippet

  • IT-systemer - Felles standarder og samme programvare

  • Utstyr - Økt standardisering av det utstyret som brukes operativt på grensene

  • Forenkling - Spesielt på lovgivningsområdet

Rapporten anbefaler også at det lages et eget felles akademi for å trene opp tolltjenestemenn.


Disse punktene har bred støtte blant alle Tolletatene som har deltatt i arbeidet med rapporten.


Fremtiden er vanskelig å spå og rapporten beskriver derfor fire ulike scenarioer basert på ulike grader av økonomisk utvikling og geopolitiske konfliktnivåer for fremtiden:

Scenario 1 er i en verden med fred og god økonomisk utvikling i Europa. EU er et godt sted å være. Tolletaten jobber da for samfunnets fortsatt positive utvikling. Fryd og gammen-alternativet. Her kan du se dette scenarioet forklart:


Scenario 2 er en verden med langt mer uro, men med et EU som står sterkt og med god økonomisk vekst. EU er mer isolert og Tolletatene får flere oppgaver med grensekontrollen. Innbyggerne tåler større inngrep av overvåkning og sikkerhetstiltak for å bevare sitt levesett. Et beskyttet EU med høy levestandard i en verden av konflikter. Her kan du se dette scenarioet forklart:


Scenario 3 er Tolletater under sterkt press. Verden er konfliktfyllt og økonomien i EU er svært dårlig. Det er en kamp om ressurser og politisk og økonomisk polarisering, noe som gjør det vanskeligere å finne felles løsninger og systemer. Den "mørke middelalderen er tilbake" med tomme lommebøker og store konflikter. Her kan du se dette scenarioet forklart:


Scenario 4 er en verden i fred, men med et EU i økonomisk nedgang. Immigranthåndtering, miljø og matsikkerhet er viktige oppgaver. "Peace and love" med dårlig økonomi. Her kan du se dette scenarioet forklart:EU-Visjonen

Rapporten konkluderer med en felles visjon for Tolletatene i EU mot 2040 og beskriver mulige fremdriftsplaner (roadmaps) for å jobbe frem mot denne visjonen:

Fra Toll i EU til EU Toll

I 2040 opererer vi ikke lenger som én, vi er én


I 2040, vi, EU Toll, beskytter samfunnet, miljøet og EUs økonomi gjennom effektiv tilrettelegging av lovlig handel og intelligent risikobasert overvåkning av varestrømmene.


Smart bruk av moderne teknologi, avansert tverrfaglig kunnskap, tett integrasjon og støtte til alle relevante retningslinjer og prinsipper og sofistikert datainnhenting, deling og (risiko-) analysekapasiteter har gjort EU Toll til en mektig og intelligent administrasjon til tjeneste for EUs samfunn, miljø og økonomi. Dens kapasitet til å forstå og overvåke varestrømmer og håndtere risiko forbundet med handel har satt Tolletaten i stand til å fullføre sine kjerneoppgaver smidig og med minst mulig hinder til tjeneste for den legitime handelen og en åpen EU-økonomi.


Vi, EU Toll, er proaktive, arbeider sømløst med våre oppdragsgivere og er dedikerte til innovasjon og bærekraft. Vi er referansepunktet for tollvesen verden rundt.
Hva nå med NT og UFE?

Foreløpig er det ikke vedtatt om NT eller hele/deler av NTO skal gjenoppta medlemskapet i UFE. Det er mange gode grunner til det, men det er fortsatt en del avklaringer som må gjøres. Det vil bli flere runder i NTO og i NTs forbundsstyre om dette temaet før det fattes en endelig beslutning om medlemskap og i hvilken form.


NT ønsker at hele NTO skal være med, og gjerne ha med oss flere organisasjoner fra Norge og Sverige - det vil gjøre Norden til en stor partner i UFE med en veldig stor andel av stemmene - noe som igjen kan føre til at Norden kan være med å sette dagsorden. Frem til da vil både NT og NTO fortsette den gode dialogen man i dag har med presidiet i UFE og utvikle den informasjonsflyten man har bygget opp.


Så vil neste år avdekke mer om hva som skjer med medlemskap eller ikke. Kostnadsmessig er dette en svært lav kontingent for NT da det kun er snakk om noen få kroner pr medlem, samt at reiseutgifter er svært redusert etter innføring av videomøter mm.


Comments


bottom of page