top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

NT ønsker ikke å sentralisere VD


Her kan du lese Norsk Tollerforbunds kommentar til tolldirektørens forslag til Finansdepartementet om utredning av Tolletatens lokasjoner/enheter i Vareførselsdivisjonen.


NT er uenige i tolldirektørens forslag og viser til fire hovedårsaker til dette:

  • Risikoen for ytterligere kompetansetap i VD er overhengende

  • Den økonomiske innsparingen står ikke i forhold til de personellmessige og faglige kostnadene

  • Ytterligere sentralisering går imot hovedargumentene for nåværende organisering

  • Det er for kort tid siden forrige omorganisering til å si at dagens organisering ikke fungerer godt nok.


Tolldirektørens premisser

Premissene for forslaget er Tolletatens økonomiske ramme. Siste argument er at etaten har en mulighet til innsparing av leiekostnader nå, da disse løper ut eller kan sies opp med kort varsel. Det skrives at etaten nå har et kortvarig mulighetsrom for å gjøre endringer. I tillegg mener etaten at de minste og mest spredte enhetene i VD ikke er robuste nok.


NT er enig at etaten står i en krevende budsjettmessig situasjon. Dette har NT også tydeliggjort gjennom både medieoppslag og i en rekke politiske møter.


NT deler ikke Tolldirektørens vurdering utover det, og mener at dette grepet kan føre enda større utfordringer for Vareførselsdivisjonen i tiden fremover.Mister kompetanse og for lite innsparing

Norsk Tollerforbund mener Vareførselsdivisjonen er riktig lokalisert slik det er i dag. NT mener videre at den økonomiske innsparingen ikke står i forhold til risikoen dette innebærer. Det er allerede i dag et kritisk lavt nivå i forhold til ressurser på samtlige fagområder og risikoene for ytterligere kompetansetap i VD er overhengende.


VD står allerede ovenfor mange utfordringer. Belastningen har vært stor på de ansatte grunnet alle utviklingsprosjektene som har gått i lang tid. Og man presses på det grunnleggende i faget, nemlig kjerneoppgavene. Det vil i tiden fremover komme store og revolusjonerende endringer i måten å jobbe på, det være seg digitoll, NCTS 5 eller andre digitale endringer. Suksessfaktoren vil alltid være nok ressurser med riktig kompetanse. Det å nå være villig til å risikere det VD har igjen av kompetanse, synes for NT å være feil.


Det er også en viktig faktor at Tolletaten for kort tiden siden gjennomgikk en omfattende omorganisering der nevnte seksjoner ble opprettet. Hovedargumentene for dette var viktigheten av å kraft samle fagmiljøene. Dette er nå igjen et argument, men gjennom ytterligere sentralisering. NT synes det for tidlig å si at dagens organisering ikke har fungert bra nok. NT mener det er viktig at Tolletaten har arbeidsplasser fordelt over flere steder i landet, ikke bare i Grensedivisjonen.Tidlig i prosessen og utfallet er ikke gitt

Det er positivt at etaten allerede har varslet de ansatte og fagforeningene. Det betyr at medbestemmelsen fungerer og NT får mulighet til å påvirke i de kanalene man skal. Det skal også poengteres i dette nyhetsbrevet at ingen beslutning er tatt, ikke en gang om det skal utrede eller ei. Det er flere departementer som skal mene noe om dette og svaret til etaten kan inneholde mange nyanser og/eller føringer. Det kan også ende med avslag der etaten får beskjed om å la seksjonene ligge der de er i dag.

Dette nyhetsbrevet er ment å vise medlemmene Norsk Tollerbunds ståsted i denne saken og hvilken retning det jobbes. Ta gjerne kontakt med din lokalforening dersom du har spørsmål eller innspill underveis. Se også etatens sak på intranett torsdag 29. februar 2024.

Comentários


bottom of page