top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Promillekontroll?

Et forslag om at tolletatens skal få anledning til å bistå politiet med å ta rusmiddelkontroll langs grensen er ute på høring.

Tidligere forbundsleder Fredrik Støtvig prøver ut apparatene svensk Tull brukte for rusmiddelkontroll tilbake i 2011.

Norsk Tollerforbund har flere ganger fremmet dette forslaget både for Stortinget og inn mot etatsledelsen, uten at det tidligere har gått så langt som at det er blitt et lovforslag. NT er positive til at hjemmelsgrunnlaget til Tolletaten utvides og at samfunnsbeskyttelsen blir enda bedre ivaretatt med en slik kontrollmyndighet på grensen. NT er likevel tydelig på at i den ressurssituasjonen Tolletaten står i er det behov for en fullfinansiering med ekstra bevillinger fra første krone både når det gjelder bemanning, utstyr, fasiliteter og opplæring.


Les NTs høringssvar her:

Norsk Tollerforbund-tilsvar ruskontroll Tolletaten pdf
.pdf
Last ned PDF • 183KB

Endringer i Vegtrafikkloven

Det er vegtrafikkloven som nå er foreslått endret, og det er Samferdselsdepartementet som står bak forslaget, sammen med Finansdepartementet og Justis- og Beredskapsdepartementet.


Departementet foreslår en ny §22c i vegtrafikkloven, for å etablere hjemmelsgrunnlag for at Tolletaten ved tollkontroll kan foreta foreløpig test av om fører av motorvogn er ruspåvirket. Dersom resultatet av testen gir grunn til å tro at føreren har overtrådt bestemmelsen i §22 (ruspåvirkning av motorvognfører), skal politiet straks varsles. Videre innebærer forslaget at ved positiv test eller at fører forsøker å unndra seg kontroll, skal Tolletaten gis myndighet til å holde fører tilbake inntil vedkommende er overlevert til politiet.Bakgrunn for forslaget

I høringsnotat står det videre om bakgrunnen:

"Dette høringsnotatet er utarbeidet på bakgrunn av en arbeidsgruppe rapport fra 2018 som har utredet forslaget og anbefalt at Tolletaten blir gitt slik myndighet. En forutsetning for utredningen var at tollmyndighetenes ruskontroller av motorvognførere skal være et supplement til politiets kontroller, og gjennomføres i forbindelse med Tolletatens kontrollvirksomhet etter tolloven. Tolletaten skal ikke utføre målrettet kontroll kun rettet mot rus.


Målet er å øke det totale volumet av kontroller av ruspåvirket kjøring, uten at det medfører vesentlig økning i Tolletatens ressursbruk. Tolletaten har ingen plikt til å gjennomføre kontroll av ruspåvirket kjøring, men skal ha mulighet i de mest akutte tilfellene. Denne forutsetningen ligger også til grunn for departementets forslag.


Formålet med lovforslaget er å styrke og effektivisere samfunnets innsats mot kjøring i ruspåvirket tilstand. Tiltaket vurderes å ha forebyggende effekt, noe som kan føre til økt trafikksikkerhet og færre trafikkulykker forårsaket av ruspåvirket kjøring."


Les hele høringsnotatet her:

Høringsnotat Tolletatens ruskontroll av motorvognførere mv.(2132922)
.pdf
Last ned PDF • 238KBComments


bottom of page