top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Er vi ikke godt nok forsikret?

Sikkerheten for tjenestemennene skal alltid være første prioritet – og så må vi ha tilstrekkelig trening for å gjøre en sikker jobb og ta vare på oss selv, kollegaene og de vi kontrollerer. Så hva vil skje om vi nå nekter å utføre nødvendig trening?

illustrasjonsfoto: NT Media


Norsk Tollerforbund og lokalforeningene har det siste året fått mange henvendelser der medlemmer vurderer å nekte trening på henholdsvis konflikthåndtering eller bruk av pepperspray. Medlemmene er usikre på om de er godt nok forsikret dersom de blir skadet.


Det jobbes på mange fronter får å få samme ramme- og sikkerhetsvilkår som politiet nå har fått (se ekstern lenke). NT ser absolutt ingen forskjell på våre medlemmers situasjon sammenlignet med politiet. Det faktum at vi fortsatt tar en personlig risiko når vi trener på ulike situasjoner er uholdbart.



Felles front

Vi vet at etatsledelsen har tatt dette alvorlig etter at både NT og vernetjenesten har satt det på dagsorden. Tolletaten har tilskrevet finansdepartementet og venter fortsatt på svar derfra. De har i tillegg iverksatt nye rutiner for oppfølging av eventuelle skader og ledere skal ha fått opplæring i dette. Selve kursene er også justert og blir noe tilpasset den enkeltes behov og bakgrunn.


YS, NT og arbeidsgiver har avventet videre arbeid inntil lovendringen av Politiloven ble endelig vedtatt av Stortinget. Stortinget vedtok lovendringen sist uke og NT forventer nå fullt press på dette fra både Tolletaten og YS.



Hva er vi forsikret for?

Påstanden er at vi IKKE er forsikret når vi trener. Det er feil. Vi er alle forsikret gjennom SPK og har en yrkesskadeforsikring. Kjernen i problemstillingen er om ulykker under trening på for eksempel konflikthåndtering, er å anse som påregnelig skade eller ikke. NAV og trygderetten har behandlet slike saker uforutsigbart, og det er tydelig at lovverket ikke er helt tilpasset virkeligheten. Dette understrekes ved at ansatte i både politi og kriminalomsorgen har vunnet frem i retten på slike saker.


Ifølge vernetjenesten har tolltjenestepersoner fått avslag fordi det har gått for lang tid fra skaden skjedde til vedkommende gikk til lege og fikk skaden bekreftet. Det er derfor viktig å dokumentere skaden samme dag hos lege, uansett om det skjer i forbindelse med trening eller utøvelse av tjeneste.


Det er viktig å si at uansett forsikringsordning vil man aldri være 100% sikret fullt medhold. Det vil alltid være individuelle vurderinger som legges til grunn. Har man for eksempel en kjent ryggskade i forkant av slike kurs, vil det være større usikkerhet knyttet til om man får godkjent eventuelle ulykker som yrkesskade. Dette hensynet gjelder fortsatt for ansatte i politiet.



Skal vi nekte å trene mens vi venter på politikerne

Det er vanskelig å svare et klart ja eller nei til. Arbeidsgiver har et samfunnsoppdrag som skal løses. Det er et faktum som må legges til grunn når man diskuterer dette. De ansatte må trenes opp for kunne utføre oppdragene på en sikker og trygg måte, både av hensyn til seg selv, kollegaene og den reisende. Dersom ansatte nekter å trene på ulike situasjoner vil det naturlig få uheldige konsekvenser på mange måter. På den ene siden unngår vi skader under trening, men risikoen for skade på jobb blir større. Vi vil ikke være godt nok rustet i konfliktsituasjoner og vi har ikke lenger mulighet til å bruke pepperspray. Av samme grunn utgjør man en risiko for andre med tanke at man ikke får hjulpet kollegaer dersom det er behov for det. Dette er bare noen eksempler og helt klart ikke uttømmende.


Fra tollernes ståsted er det i tillegg uheldig med tanke på type tjeneste og oppdrag. Ansatte som har nødvendig trening vil naturlig få en annen utvikling, oppdrag og tjeneste enn ansatte som ikke har dette. I ytterste konsekvens vil man kanskje flyttes til seksjoner der det ikke er behov for denne type kursing.


Vernetjenesten er opptatt av problemstillingen og sammen med instruktørene har de fokus på å sikre at treningen blir så sikker som mulig. Denne nyansen er viktig å ta med seg dersom man vurderer å nekte kursene.


NT vil altså på dette tidspunktet ikke oppfordre våre medlemmer til å nekte nødvendig kurs og trening. Så lenge vi og arbeidsgiver har samme målsetning avventer vi å tilråde slike kraftige tiltak. Treningen er særs viktig for sikkerheten vår og konsekvensene kan blir store dersom vi lar være. Den enkelte ansatte må likevel ta egne beslutninger til det beste for en selv. Eksempelvis bør man vurdere stå over trening dersom man allerede har en skade eller sykdom. NT kan ikke pålegge verken ene eller andre veien.


Aktuelle lenker:

Comments


bottom of page