top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Flere tollsteder kan bli nedlagt

Det mangler 600-800 millioner for at Tolletaten kan drives slik som den er dimensjonert og strukturert i dag, mener tolldirektør Øystein Børmer. Nå skal det utredes hvordan Grensedivisjonen kan slankes.


Kartet illustrerer hvor Tollvesenet har faste lokasjoner i dag (i tillegg kommer Svalbard).

Tolldirektøren informerte i dag Norsk Tollerforbund om hans forslag til ny utredning. Også denne gangen sendes saken først til finansdepartementet for eventuell godkjenning. Brevet vil snarlig blir sendt.Kan ikke opprettholde dagens struktur

Nå er det Grensedivisjonen som skal utredes og Tolldirektøren argumenterer nok en gang med ubalanse i budsjettene, og hevder at etatens rammer er for stramme til å kunne opprettholde dagens struktur. For å kunne stabilisere etaten og unngå å drive med underskudd, estimerer etaten et behov for ytterligere 600-800 millioner kroner.


Tolldirektøren sier videre at dersom budsjettet til Tolletaten ikke styrkes betydelig fremover, vil altså en justering av etaten kunne bli et faktum. Tolldirektøren snakker om en mindre etat, men en etat som på den andre siden vil ha ansatte som jobber under gode forhold, med konkurransedyktig lønn, utstyr, nok kollegaer osv osv. Han mener «spagaten» i etaten står i, ikke er bærekraftig og at det må tas grep.NT mener nedbygging ikke er veien å gå

Det var på ekstraordinært IDF-møte (informasjon, drøfting og forhandlinger) i dag 5. juni 2024 hvor "bomben" ble sluppet om at ikke bare Vareførselsdivisjonen skal utredes (se tidligere artikler om dette i bunnene av siden), men nå også Grensedivisjonen - divisjonen som har helt klart flest lokasjoner spredd over hele landet.


Norsk Tollerforbund var på sin side tydelig i møtet i dag. NT anerkjenner de økonomiske utfordringene til Tolletaten, men mener bestemt at de lokasjonene Grensedivisjonen har tilstedeværelse på i dag allerede er et minimum av den geografiske spredningen som er nødvendig.


Norges grenser - landevei, flyplasser, havner og kystområder vil ikke endres eller minkes fordi Tolletaten nedskalerer sin geografiske dekningsgrad og totale kontrollevne. Resultatet kan ikke bli annet enn en svekket beredskap, svekket trygghet, økt kriminalitet og økte samfunnsmessige problemer og kostnader på tvers av sektorer.


I forhold til det trusselbildet som Norge står overfor mener NT det vil være uansvarlig og en katastrofe å bygge etaten ned. Sånn sett er Norsk Tollerforbund grunnleggende uenige med Tolldirektørens forslag. Trusselbildet mot Norge er klart, og behovet til Norge er på ingen måte en Tolletat med svakere kontrollevne - alle fakta sier heller tvert i mot. Tolletaten er en avgjørende del av totalberedskapen og hverdagsberedskapen i landet. Tolletaten er derfor nødt til å styrkes betydelig for å demme opp for truslene fremover. Dette er et budskap Norsk Tollerforbund som forbund har hatt gjennom de siste tre årene, og som det oppleves større og større gehør for på tvers av de politiske partiene og blant andre samfunnsaktører og sektorer. De økte midlene bevilget i revidert nasjonalbudsjett i år bekrefter også den økte forståelsen og erkjennelsen av behovet for økt satsing.Prematurt å utrede nå

Johan Lindgren, forbundsleder i svenske Tull/Kust har besøkt NT og det norske Stortinget for å informere om feilene som ble gjort i Sverige, og hva de nå gjør for å bygge opp den svenske Tolletaten igjen.

Norsk Tollerforbund opplever at Tolletaten nå er i ferd med å gå i den samme fellen som våre to naboland, Sverige og Danmark, gjorde for noen år siden. Manglede satsing og redusering av kontrollevne som nå må bygges opp igjen - som tar lang tid og koster langt mer. I påvente av tilstrekkelig bevilgninger - av utstyr, folk og hjemler - forblir grensene for dårlig bemannet, evnen til kontroll mangelfull, og Norge fremstår som en fristende frihavn for organiserte kriminelle og deres samfunnsødeleggende virksomhet.


Norsk Tollerforbund er svært fornøyde med at regjeringen i sitt reviderte nasjonalbudsjett nylig bevilget 200 millioner i varig økning av etatens budsjetter. Selv om brorparten av disse går med til å dekke allerede underdekte og påløpte kostnader, er økningen historisk høy. NT har også vært svært tydelige i sin retorikk om at dette er svært bra, men det må følges opp med mer - langt mer, og de beløpene Tolldirektøren bruker i sin argumentasjon er de samme som NT har sagt at behøves. De signalene som er gitt som svar på dette - både av regjeringspartiene og opposisjonen - er at Tolletaten er en av de samfunnspilarene det må satses mer på fremover.


Tolletaten er kritisk for samfunnssikkerheten og totalberedskapen i landet, og det bordet fanger. Det er ikke lenge siden selv Statsminister Jonas Gahr Støre var på kaia i Oslo og ga en klar beskjed om hvor viktig Tolletatens rolle er i samfunnet, og finansminister Trygve Slagsvold Vedum fulgte opp med følgende sitat: "Narkotikahandelen og den organiserte kriminaliteten er en trussel mot Norge. Vi skal knuse gjengene og bekjempe vold og kriminalitet alle steder og i alle miljøer hvor det finnes. Tolletaten har en helt avgjørende rolle i dette arbeidet og vi skal styrke kontrollkapasiteten deres med både bemanning og utstyr".


Derfor mener Norsk Tollerforbund også at det er prematurt å starte en utredning om nedbemanning og nedbygging av tollsteder og lokasjoner nå før vi ser hvilken vei politikerne velger videre. Det er store muligheter for at finansminister og øvrige politikerne følger opp sine løfter allerede til høsten i statsbudsjettet for 2025, og da vil all utredningskapasitet være en bortkastet øvelse som bare har kostet etaten enda flere ressurser og som skaper støy og ny tillitskrise i organisasjonen.Unødvendig og skadelig

Norsk Tollerforbund er også bekymret for hva dette gjør med det indre livet i organisasjonen. Helt siden utredningen av lokasjonene i VD startet opp, har forbundet hatt gjennomgående kommunikasjon med medlemmer, og NT ser det er svært krevende å stå i. Nå ønsker Tolldirektøren å gå i gang med nok en utredning i GD. Det betyr at over 70% av de ansatte i Tolletaten skal leve med usikkerhet - en usikkerhet som kan vare i lang, lang tid før en avgjørelse blir tatt. Norsk Tollerforbund frykter for konsekvensene dette vil få - spesielt med tanke på arbeidsmiljø, resultatoppnåelse, rekruttering av faren for å miste gode medarbeidere. Dette har forbundet gitt tydelige uttrykk for til etatsledelsen i dag.


Etaten informerer om dette på eget intranett, og NT anbefaler de ansatte å lese mer om forslaget der. Det er viktig å være klar over at dette kommer til å ta tid. En eventuell anbefaling fra etaten vil ikke være ferdigstilt før langt ut i 2025 og innen den tid kan både signaler og føringer fra politisk hold vise en helt annen retning.


Norsk Tollerforbund får ikke stoppet denne forespørselen Tolldirektøren sender til Finansdepartementet, og forbundet har naturlig nok ikke siste ord. Men NT kommer til å kommunisere sitt ståsted tydelig fremover. Både internt og eksternt, til media, Stortinget og alle andre naturlige arenaer.

Comments


bottom of page