top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

118 nye millioner til Tolletaten

Tilleggsbevilgning som nå foreslås er ment å være en varig økning av Tolletatens årlige budsjetter.


Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og forbundsleder i NT, Karin Tanderø Schaug etter debatten på NRK sist tirsdag.

Hensikten er å styrke kontrollevnen.


OPPDATERT 12:30:

Økningen på seks prosent er varig - ikke bare en brannslukning denne ene gangen.

I intervju med VG på Oslo Havn i går sier de to minstene følgende om de store beslagene som er tatt de siste årene:


Det sier hvilket system dette er. Det er en enorm økonomi, og det er avanserte folk som står bak. Til syvende og sist er dette er kjempeproblem for dem som blir rammet av narkotika, og det det medfører av elendighet og utrygghet, sier Støre til VG.


Dette løftet her skal gå direkte for å stoppe mer narkotika – ha mer kontroll – det betyr trygghet for deg og meg, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum til samme avis.


De ekstra midlene skal blant annet brukes til å øke noe av bemanningen (ca 60 millioner) med resten er ment å bidra til å modernisere en del av utstyrsparken i etaten.


Vi skal styrke kapasiteten blant annet her i Oslo, på Brevik og på Ørje. Narkotikahandelen og den organiserte kriminaliteten er en trussel mot vårt åpne samfunn. Vi skal bekjempe vold og kriminalitetalle steder og i alle miljøer hvor det finnes. Tolletaten har en helt avgjørende rolle i dette arbeidet, sier statsministeren i VG-intervjuet.


Det er også planer for å øke etatens kapasiteter i Nord og på Vestlandet.


Vi vil aldri klare å få en grensekontroll som stopper alt. Men dette gjør det mulig å få byttet ut helt kritisk utstyr som er i ferd med nå slutten av sin levealder. Det løser ikke alle problemer for oss, men er et veldig verdifullt bidrag som også gir rom for andre satsinger, sier tolldirektør Øystein Børmer til VG.YS-leder Hans-Erik Skjæggerud sammen med NTs forbundsleder Karin Tanderø Schaug, foto: Liv Hilde Hansen, YS

Også hovedorganisasjonen YS har engasjert seg kraftig i Tolletaten og har gjennom i hele fjor og i år hatt Totalberedskapen som viktig hovedtema - der mener de Tolletaten spiller en viktig rolle - en rolle som gjennom lang tid har vært underkommunisert og lite kjent blant de fleste.


Dette er et klart signal om at regjeringen har forstått hvor viktig det er å styrke beredskapen på grensene. Ekstrabevilgningen er bra, men YS forventer at regjeringen følger opp med ytterligere bevilgninger til nye årsverk i statsbudsjett for 2025. Det vil fortsatt være behov for flere ansatte og mer utstyr, understreker YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.


Regjeringens forslag vil gi oss et pusterom. Det er et steg i riktig retning. Tolletaten spiller en viktig rolle i kampen mot organisert kriminalitet. Det opplever jeg at regjeringen nå anerkjenner, Jeg savner likevel flere årsverk. Tilstedeværelse vil alltid være det viktigste. Uten politi i gatene eller tollere på grensen, vil kampen mot organisert kriminalitet være nærmest umulig, sier Norsk Tollerforbunds forbundsleder, Karin Tanderø Schaug.


 – Vi vil fortsette å jobbe opp mot regjeringen og politikerne, og fortelle dem om konsekvensene av å ikke bevilge tilstrekkelig med ressurser til Tolletaten, lover Hans-Erik Skjæggerud. 


Statsministeren på kaia

Statsminister Jonas Gahr Støre var torsdag sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum sammen med tollere på kaia i Oslo for å annonsere satsingen (oppdatert: Les saken i VG her). At de to høyeste embetene i regjeringen sammen ønsket å fortelle denne nyheten viser med all tydelighet at Tolletaten er en etat regjeringen nå vil satse på.


Politi, Forsvar og Toll er underfinansiert, og det har de vært lenge, slo finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fast i NRK-sendingen Politisk Kvarter sist mandag.


Han fortsatte å fortelle om regjeringens ambisjoner ved å si:

Ja, Tolletaten har hatt en veldig krevende jobb og brukt mye ressurser på kontroll av russiske fartøy og alt sanksjonsregelverket, så det har vært en spesielt krevende tid for Toll. Budsjettene til Toll må økes og vi må ha mer investeringer på skannere og annen type utstyr i Tolletaten, for det har vært nedprioritert over mange år. Vi må ha et beredeskapsløft i Norge, mer nasjonal kontroll, både med Forsvar, Politi og Toll. Verden er brutal og vi må bare ruste oss for det, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum.Fornøyd og lettet

Det er positivt å se at finansministeren har lyttet til oss. Regjeringen viser at de ser Tolletatens enorme ansvar på grensen, hvor viktig den for tryggheten til landet vårt, ikke mins at den er sentral i bekjempelsen mot organisert kriminalitet, sier forbundsleder i Norsk Tollerforbund, Karin Tanderø Schaug.


Forslaget i revidert setter oss i en bedre situasjon og gir oss et pusterom. Det er et steg i riktig retning. Det jeg er aller mest fornøyd med i dag er likevel signalet om fremtiden. En varig økning av budsjettet og da driftsbudsjettet, som vil styrke kontrollevnen vår, legger hun til.

 

Tolletaten er en viktig del av hverdagsberedskapen og er avgjørende uavhengig av sikkerhetspolitiske situasjon. Det er derfor utrolig viktig å ikke la Tolletaten bli et offer for stadige kutt uten å se utvikling i volumer, oppgaver og kompleksitet. Det er det som har skjedd gjennom mange år og som har satt oss i en ekstremt sårbar situasjon. Det vi nå ser i revidert er en god start, men jeg håper vi ser en ytterligere styrking og flere årsverk i budsjettet for 2025. Ressurser og tilstedeværelse er avgjørende for suksessfaktoren nå, noe jeg håper regjeringen også ser, sier Schaug.

 

Men dette er en god dag for oss og jeg er rett og slett litt lettet nå, innrømmer forbundslederen etter en svært hektisk uke med medieoppslag, debatter på tv og møter med departement og politisk ledelse.

Travel medieuke: Fra innspillingen av Debatten på NRK tirsdag: Karin Tanderø Schaug (Norsk Tollerforbund, f.v.), Unn Alma Skatvold (Politiets Fellesforbund), finansminister Trygve Slagsvold Vedum, byrådsleder Eirik Lae Solberg, justisminister Emilie Enger Mehl og programleder Fredrik Solvang.


Årsrapporten varslet nedbygging

Tidligere denne uken ble også Tolletatens årsrapport publisert, hvor tolldirektøren i en ærlig oppsummering forteller hvordan nåsituasjoner er, med blant annet stadig voksende varestrømmer og endringer i verdenshandelen, økende narkotikasmugling og en stor fare for at Norge er i ferd med å bli et transittland, et grensetollsamarbeid under press, utviklingen i EU, krav til miljø og bærekraft og en krevende sikkerhetspolitisk situasjon med en uklar rolle i totalberedskapen som bakteppe.


Han forteller videre budsjettsituasjonene i etaten oppleves som svært kritisk, også etter at flere store effektiviserings og digitaliseringstiltak er gjennomført.


Som det fremgår av punktene over, venter vi at utviklingen i årene fremover vil fortsette å gi Tolletaten stadig nye oppgaver og utfordringer, fra et utgangspunkt der ressurssituasjonen

allerede er prekær, skriver Øystein Børmer i rapporten.


Konklusjonen av dette er at Tolletaen står ovenfor et veivalg står det i rapporten:

"Veivalget innebærer slik vi ser det at Tolletaten enten må skaleres ned, med lavere ambisjoner om måloppnåelse i en mindre kostnadskrevende struktur, eller at det besluttes en kraftig styrking. En nedskalering må bety færre lokasjoner, færre ansatte, lavere ambisjoner om å sikre etterlevelse og

svekket service til næringsliv og reisende. Dette vil kunne gi en mindre Tolletat, som kan drives godt innenfor dagens budsjettrammer i et langsiktig perspektiv. Dette vil imidlertid være en etat som i mindre grad er knyttet til varevolumer, regelverksvekst eller trusselbilde, dvs. med lavere ambisjoner

om å sikre etterlevelse i en stadig større og mer kompleks varestrøm.


Alternativt kan Tolletaten tilføres vesentlig økte ressurser, både for å ta igjen et betydelig etterslep og for å etablere en balanse mellom ambisjoner og ressurser på et høyere nivå enn dagens ressurstildeling gir rom for. Dagens situasjon vurderes ikke som opprettholdbar, blant annet på grunn av den tiltakende risikoen for ukontrollert svekket kontrollevne ved sammenbrudd av kritisk men utdatert utstyr.


Vårt faglige råd, basert på særlig de utviklingstrekkene som er beskrevet over, er at Tolletaten bør styrkes", konkluderer rapporten.Bred politisk støtte

Norsk Tollerforbund er svært fornøyde med at regjeringen valgte å følge anbefalingen til tolldirektøren, i motsatt fall ville den nasjonale tryggheten i Norge blitt betydelig svekket.


Tilleggsbevilgningen i RNB (revidert nasjonalbudsjett) tolker NT som en bekreftelse på den viktig rollen Toll har for totalberedskapen i landet og at bekjempelse av grensekryssende kriminalitet er et lagarbeid mellom blant annet toll og politi, som begge må være i stand til å løse sine oppgaver for å trygge samfunnet.


Underveis i denne prosessen, som NT har jobbet med over tid, oppleves det en stadig økende forståelse og støtte, blant både politikere, presse, andre fagforbund, skolevesen, flere andre samfunnsaktører og ute blant befolkningen generelt. Det lover godt for fortsettelsen, for dette er forhåpentligvis bare begynnelsen på en varig og langsiktig oppbygging av Tolletaten.Nyhetssaker bare den siste uken:Her kan du lese Tolletatens årsrapport:

Tolletatens Årsrapport 2023 - oppdatert 24 apr 24
.pdf
Last ned PDF • 19.49MBVedlegg 1, Nøkkeltall og statistikk 2023
.pdf
Last ned PDF • 34KBVedlegg 1B, Nøkkeltall og statistikk 28-31
.pdf
Last ned PDF • 44KBBeslagsstatistikk 2023, vedlegg 4
.pdf
Last ned PDF • 110KB

Se hele beredskapskonferansen i opptak her:


Comments


bottom of page