top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Bedre enn fryktet, men langt fra nok

I dag la Regjeringen frem forslaget til Statsbudsjettet for 2023. Tolletaten var forberedt på kraftige kutt, men ser nå ut til å komme bedre ut av det enn man fryktet på forhånd.


Statsbudsjettet for 2023 ligger klart for offentliggjøring på Stortinget i morges. foto: Benjamin A. Ward/Stortinget


En økning, men også ett kutt

Totalt sett økes budsjettet med 2,4%, noe som ikke er i nærheten av å kompensere fullt ut for pris- og lønnsveksten. Men det er likevel bedre enn tidligere år da det nå heller ikke kommer et "ostehøvel-kutt".


Norsk Tollerforbund understreker at behovet for en krisepakke i Tolletaten er like sterkt tilstede da dette budsjettet ikke gir særlig handlingsrom for verken økte ressurser eller varig øking av lønnsnivåer. Den krisen vi er i - og kommer til å være i en god stund fremover - løses ikke gjennom dette statsbudsjettet. Noe som heller ikke var ventet.


Norsk Tollerforbund mener at det er et trangt budsjett som gir lite rom for både investeringer og lite handlingsrom for utvikling av lønns- og karriereveier internt i etaten. Det betyr at det fortsatt er en reel fare for at Tolletaten vil måtte redusere åpningstider og/eller stenge ned enkelte tollsteder pga ressursmangel. I tillegg vil vi få en langt lavere oppnåelse av samfunnsoppdragene og resultatmålene gitt av departementet. I hovedsak grunnet personellmangel.Det kunne vært verre

En fattig trøst er at vi har opplevd å få enda trangere utgangspunkt tidligere. Isolert sett er ikke årets budsjettforslag et dårlig budsjett for Tolletaten. Problemet er at etaten har utfordringer som ikke lar seg løse over normale budsjettprosesser. Derfor vil NT fortsette å påvirke og jobbe for at det tildeles en egen krisepakke for etaten.


Det er positivt å lese at departementet erkjenner at det har vært en stor økning i både volum og kompleksitet i varestrømmene til og fra Norge. Det erkjennes også at resultatene er langt lavere enn tidligere år, selv om mye av dette også kan forklares med pandemien. Dog er det skuffende at ikke personellsituasjonen belyses bedre i budsjett-teksten. Det skrives om de grepene som er gjort mtp universitetsutdanning, intern etterutdanning, og til dels, mangel på enkelte kompetansepersoner, men masseflukten av tollfaglig operativt personell nevnes ikke med et ord. NT stiller seg også skeptisk til måten departementet beskriver at "i 2021 har Tolletaten særlig prioritert økt synlig nærvær på grensen". Dette er en påstand som ikke stemmer helt med den virkeligheten mange av våre tillitsvalgte rapporterer om. Å korrigere en slik oppfattelse blant politikerne er en viktig del av jobben til NT for å få frem hvor alvorlig ressursmangelen faktisk er, og er kritisk for å kunne få i stand en krisepakke.Økte kostnader

Det må nevnes at den tilførte kontrollsonen på Svalbard spiser av de tildelte midlene, da det ikke gis ekstra midler for dette oppdraget. De 26 millionene det er forventet å koste må tas av eget budsjett, noe "spiser" av økningen. Det er likevel verdt å merke seg at investeringsbudsjettet er redusert med 32 millioner fra i fjor, slik at økningen i driftsbudsjettet er 75 millioner (4,6%) fra i fjor. "Svalbard-posten" finansieres med like deler fra drift- og investeringsbudsjettet.


Skulle det tilkomme flere oppdrag enn det som er tildelt gjennom statsbudsjettet, noe som ikke er utenkelig ut i fra den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i for tiden, forventer NT at dette helfinansieres som en tilleggsbevilgning. Noe annet vil ytterligere forverre den negative utviklingen vi er i mtp lønn og ressurser, slik at oppdragsløsningen vil få enda lavere oppnåelse både i kvantitet og kvalitet.Krav til Tolletaten

Finansdepartementet mener at med dagen budsjettforslag skal etaten kunne levere resultater på minst samme nivå som før pandemien. I tillegg skal etaten jobbe for at andelen av varer som fristilles ved grensepassering, kontra etterfortolling, økes.I dag er det kun 13,4% som fortolles ved grensepassering og med det er det et stort potensiale før Tolletaten har informasjon om ALLE varer før de krysser grensen. Ekspressfortolling og Treff-prosjektet vil bli viktig verktøy fremover.Andre nyheter som treffer deg i budsjettforslaget

Som fagforeningsmedlem så øker fradraget til 7700 kroner, en dobling fra 2021 (opp fra 5800 i 22). Det betyr noe mindre skatt, og at den reelle kostanden av å være organisert reduseres.


Det er også en liten økning i kilometergodtgjørelsen i reisefradraget for de som pendler, samtidig som grensen også heves noe.


For deg som kontrollerer de reisende kan det bli nye kvoteregler å forholde seg til, da Regjeringen foreslår å halvere kvoten for sigaretter og tobakk.


Ellers vil andre medier kunne forteller mer utdypende om hva som som treffer deg som privatperson mtp endret skattetrykk og andre avgifter (f.eks på elbiler), men i hovedsak kan man si at den forventede skatteletten for de som tjener under 750.000, vil utgjøre ca kroner 1.400 i mindre skatt for en som tjener ca 500.000 pr år.


Så gjenstår det å si at dette er et forslag - budsjettet skal nå forhandles i Stortinget og det vil ventelig komme endringer før det endelig vedtas senest 15. desember.Du kan lese utdrag fra regjeringens Stortingsproposisjon 1S (om Tolletaten) her:

Statsbudsjettet prop 1S Toll (side 76)
.pdf
Last ned PDF • 465KB

Opmerkingen


bottom of page