top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Ingen avklaring om særaldersgrenser før til høsten

I slutten av juni har det vært forhandlet om endringer i reglene for særalderspensjon. Målet var å komme til enighet før 1. juli, men arbeidet vil nå fortsette utover høsten.


– Vi har hatt tre konstruktive og gode møter mellom partene. Vi har noen områder som vi skal utforske videre, og er derfor enige om å fortsette over sommeren, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. foto: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet


Det er tidligere avtalt med partene å gjennomføre én prosess for pensjonsregler og én prosess for å vurdere særaldersgrensene. I tråd med partenes ønske er det prosessen om pensjonsreglene som blir gjennomført først. Forhandlingene som nå er satt på pause handler altså ikke om HVEM som skal ha rett til særaldersgrens (SAG) i fremtiden, men hvordan denne ytelsen skal se ut for de som får den. Om det skal bli endringer i listen over hvilke yrkesgrupper som får rett til særalder skal det forhandles om etter at reglene for SAG er landet.


Det arbeidet vi starter på nå har som mål å avtale pensjonsløsninger for dem som i framtiden skal ha særaldersgrense, overgangsløsninger for de som i dag har en særaldersgrense, men som i framtiden ikke skal ha særaldersgrenser og løsninger til de eldste årskullene med særaldersgrense, sa Mjøs Persen du forhandligene startet opp 30. mai i år.


Les rapporten som danner faktagrunnlag for forhandlingene om pensjonsreglene:

Pensjon-til-personer-med-saraldersgrense
.pdf
Download PDF • 3.91MB


Arbeids- og inkluderingsdepartementet har satt i gang arbeidet med å finne ut av hvordan særaldersgrensen skal tilpasses økt levealder, ny folketrygd og ny offentlig tjenestepensjon. – YS jobber grundig med dette, sier YS’ nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen.


Hun sitter i utvalget på vegne av YS sammen med Jens B Jahren, leder av YS Stat og Trond Ellefsen, leder av YS Kommune.

Partene som deltar i samtalene er regjeringen, KS, LO, Spekter, YS, Unio og Akademikerne.


Hva er særalder (trykk for å utvide)?


Hva med Tolletaten?

"Tolletatens tjenestemenn og -kvinner ute på grensene våre, er Norges førstelinje i kampen mot smugling, innførsel av illegale varer og kriminalitet. Denne kontrollen føres 24/7, 365 dager i året. Det er ingen selvfølge at den enkelte har helse til stå i en slik type arbeid når man passerer 60 år. For tolletaten sin del er lite annet å tilby og alternativet er kanskje arbeidsledighet eller uførhet."


Sitatet over oppsummerer hva NT og YS har spilt inn til rapporten Særaldersgrenser før og nå - en vurdering av det fremtidige behovet når det gjelder vårt krav om at tollere bør med i de yrkesgruppene som skal ha særaldersgrenser. Arbeidsgrupperapporten brukes som et grunnlag i de kommende forhandlingene om hvem som skal tilgodeses med særaldersgrenser knyttet til offentlig tjenestepensjonsordning. Forhandlingene om hvilke yrkesgrupper og/eller stillinger innenfor disse er planlagt gjennomført til høsten, men altså etter at man er enige om hvordan reglene om særalder skal være.


Les rapporten som gir grunnlag for å forhandle om hvilke yrkesgrupper som skal ha særaldersgrenser i fremtiden her:

Særaldersgrenser-før-og-nå-2023
.pdf
Download PDF • 4.89MB


NT er av den oppfatning at dagens regler for hvilke yrkesgrupper som har rett til særaldersgrenser er utdatert og fremstår som svært urettferdige. Hvem som tilgodeses med denne ordningen styres av en gammel opplisting av yrkesgrupper fra en tid da kravene til fysisk helse og arbeidsbelastning var av en helt annen karakter.


I et samfunn med høyere levealder og behov for arbeidskraft er det vanskelige forhandlinger man skal inn i til høsten. NT sitter tett på i arbeidsgruppen som bidrar inn til forhandlingsutvalget i YS. Det er flere forbund som kjemper for å få sine yrkesgrupper inn under reglene, mens andre kjemper for å ikke bli tatt ut, mens rapporten kan vanskelig leses annerledes enn at den anbefaler at færrest mulig skal ha det - om noen.


I tillegg kommer et spennende felt om krav og plikt til tilrettelegging på arbeidsplassen for at man skal kunne stå lengre i arbeid - et område som kanskje langt på vei kan erstatte særaldersgrenser. Dersom det endelige resultatet blir slik at operative tollere ikke får ta del i ordningen med særaldersgrenser, imøteser NT en bred debatt og forhandling om hvordan en slik tilretteleggingsplikt kan utformes. Det må i så fall bli en god miks av lovverk, budsjettmidler og god medvirkning med organisasjonene, mener NT.

Comments


bottom of page