top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

 • Forfatterens bildeNT Nett

La frem medlemsundersøkelsen

Oppdatert: 14. des. 2022

Tirsdag 13.desember la forbundsleder Karin Tanderø Schaug frem resultatene fra NTs medlemsundersøkelse, MLT 2022 for ledergruppen i Tolletaten. Funnene er alarmerende og underbygger alle varslene om krisen de ansatte står i som NT har signalisert det siste drøye året.


Norsk Tollerforbund har i høst gjennomført en omfattende medlemsundersøkelse. Enkelte av svarene er sjokkerende lesing og understreker den kritiske situasjonen de ansatte og Tolletaten befinner seg i.


Funnene i undersøkelsen gir all grunn til at alarmklokkene må ringe både i Finansdepartementet og på Stortinget.


– Det er rett og slett veldig alvorlig

Det er mye som rører seg i vår organisasjon i disse dager og temperaturen er på mange møter til å ta og føle på. Våre medlemmer fortsetter å miste kollegaer til andre virksomheter, oppgavene våre løses i form av overtid altfor mange steder i landet og vi sliter mer og mer med å fylle «må-oppgavene», sier forbundsleder Karin Tanderø Schaug om resultatene i undersøkelsen.


Vi mister ansatte og medlemmer pga lønn, men også på grunn av oppgavene som må løses med altfor for få folk. Det er ikke rom for å gjøre det mange brenner for, nemlig god operativ kontroll. Vi er inne i en historisk negativ spiral og jeg håper etatsledelse, departement, og politikere i og utenfor regjering snart tar ansvar og faktisk gjør noe med dette, sier hun videre.


30. september sendte Norsk Tollerforbund et «krisebrev» til Finansdepartementet, et forslag til en redningspakke for Tolletaten. Sammen med henvendelsen sendte ble det også delt ferske tall fra medlemsundersøkelsen samt støtteerklæring fra våre søskenforbund i Norden.


Tolletaten trenger umiddelbare bevilgninger til lønn, ressurser og lokaler. Det er hovedbudskapet. Siden møtet i vinter fortsetter ansatte å søke seg ut, etaten får større og større utfordringer med å løse samfunnsoppdraget og resultatene er synkende. Dette er rett og slett veldig alvorlig etter vårt syn, mener Schaug.Vil komme oppfølgende undersøkelser

Medlemsundersøkelsen er ment å gjentas årlig eller annethvert år slik at den kan måle utvikling og trender over tid. Årets undersøkelse fikk en veldig god respons hvor over 73% av NTs medlemmer besvarte undersøkelsen, noe som også gjør at den har god nok svarprosent til å brukes i videre forskning.


Tall fra vår ferske medlemsundersøkelse viser faktisk at over 70% av de som svarte på undersøkelsen sier at de vurderer å søke seg ut av etaten. Over 30% har allerede søkt andre jobber. Og dette kommer i tillegg til de som allerede har sluttet! forteller forbundslederen.


Men undersøkelsen viser også at penger løser ikke alt. Man må også se i egen etat. For det som seiler opp til å bli en like stor utfordring er at over 80% av de som svarte sier de opplever mulighetene for karriere og utvikling i egen etat som dårlig eller veldig dårlig. Dette er selve sykdomsbildet og noe etaten må ha fokus på fremover. Det gjøres allerede grep, men det er for lite og det går for sakte.


Et nylig nyhetsbrev skrevet av Kristian Mentzoni som er avdelingstillitsvalgt for NT-avdeling Oslofjord (inkludert Moss), har skapt mange reaksjoner, kanskje fordi det pirket borti noe helt sentralt. Budskapet er nemlig akkurat dette. Hvordan har mange av dagens ansatte det i egen etat når det kommer til følelsen av verdsettelse og verdi? Svarene i NTs medlemsundersøkelse var helt tydelig. Kanskje på det punktet den var mest tydelig. Over 80% sier at de opplever karrieremulighetene som dårlige eller veldig dårlige. Har tollfaglig ansatte muligheter til karriere i egen etat?


Etatsledelsen er tydelig på at det er ja, men over 80% av medlemmene svarer altså at de ikke opplever det sånn.


Vi er i en kritisk fase i vår etat. Vi mister kollegaer i en fart vi aldri før har opplevd. Og det er som sagt flere grunner til dette, forklarer NTs forbundsleder.


Jeg vet vi får til mindre uten styrkede budsjetter. Lønnsnivå må opp og ressursene må styrkes og det koster betydelig. Faktisk så mye som opp mot en halv milliard. Men vi må også se i egen etat. For det er her vi faktisk skal løse dette uansett hvilke budsjetter vi får. For en ting er sikkert. Dette går ikke over av seg selv. Vi har kanskje håpet og trodd at ting vil roe seg ned og stabilisere seg. Medlemsundersøkelsen viser det motsatte. Vi har kanskje kun sett toppen av isfjellet i forhold til det som kommer. Vi advarer etatsledelsen på det sterkeste om å undervurdere dette budskapet, avslutter Karin Tanderø Schaug.


Last ned og les presentasjonen som ble lagt frem for Tolletatens ledergruppe her:

TLG 13. desember 2022
.pdf
Last ned PDF • 3.41MB


Inndelingen

Selve undersøkelsen er delt inn i tre hovedkapitler.

 • Ett om Motivasjon

 • Ett om Lønn

 • Ett om trivsel

Til slutt stilles det spørsmål om konsekvensene fra de svarene man har avgitt i de tre første kapitlene. Det går i korthet ut på om man ser for seg å bli værende i etaten, søke annen jobb eller hvor lyst man ser på sine egne karrieremuligheter.


For å kunne gå dypere i analysen er det mulig å hente ut svar fordelt på hvilken divisjon man er ansatt i, hvor lenge man har vært ansatt i etaten/alder og kjønn.


Det er bevist unnlatt å gå inn på laveste nivå som kan identifisere nærmeste leder, seksjon eller avdeling - dette for å hindre å henge ut både enkeltpersoner og lokasjoner - dessuten er det ønskelig å vise etaten som helhet.Kapittel 1 - Motivasjon

Hvordan står det til med motivasjonen til ansatte i Tolletaten?

Vi vet at motivasjon er det som skjer for at handlinger skal settes i gang. Den indre, menneskelige motivasjonen oppstår dersom faktorene selvbestemmelse, kompetanse og tilhørighet er oppfylt. Motivasjon er en faktor som setter i gang og styrer adferden vår, utvikler kompetansen, øker kreativiteten, setter mål og øker engasjementet. Det var derfor naturlig at emnet motivasjon var et element vi ønsket å se nærmere på i undersøkelsen.


Hovedfunnene i spørsmålene om motivasjon var at egen motivasjon i hverdagen ikke er høyere enn 35%, samt at like mange svarer at de er høyt motiverte. Vi fant at 60% motiveres av samfunnsoppdraget til etaten, og 90% svarte at den aller største motivasjonen de fant for å gå på jobb var kollegene deres. Under 5% mente at mulighetene i etaten var en motivasjonsfaktor.Kapittel 2 - Lønn

Medlemsmassen opplever i all hovedsak en arbeidsgiver med dårlig lønn- og personalpolitikk. Dette er i tråd med de signalene vi har fått gjennom flere år. Når vi i tillegg ser prosentandelen som vurderer å si opp ( 73% ) viser det høy risiko for at betydelig med ansatte vil si opp de neste årene.


Av andre alvorlig funn, er det faktum at ansatte opplever gjennomføring av 2.5.1 som uryddig. Det er ikke tillitt til prosessen. Dette kan bidra til ytterligere fare for oppsigelser.

Vi har målt medarbeider-samtale der funnene vil beskrives nærmere i hovedrapporten. Spørsmålet om lønnssamtale linker vi likevel til denne delen da det er to seperate samtaler den ansatte kan og skal ha med sin leder.


Som dere vil se, er det liten grad av lønnssamtaler i Tolletaten. I tillegg oppleves samtalene å ha lav grad av verdi. GD skiller seg ut, men alt i alt er resultatene dårlige for alle divisjonene.


En av årsakene kan være er at førstelinjeledere har liten påvirkning på lønnsoppgjørene. Det er i tillegg mangel på prosedyrer på hvordan lønnssamtaler skal håndteres på en profesjonell måte. Dette er tilbakemeldinger vi får fra nivå 4 ledere.Kapittel 3 - Trivsel

«Se meg, lytt til meg, snakk med meg, respekter meg og ha tillit til meg»


Undersøkelsen knyttet til trivsel, har målt opplevd grad av anerkjennelse og verdi i Tolletaten. Funnene viser at mer en halvparten opplever å ha liten verdi. I svarene om hva arbeidsgiver kan gjøre for å synliggjøre sin anerkjennelse av den enkelte, er det økt lønn og riktig lønn i forhold til oppgaver og andre kollegaer vi kan trekke frem.
Videre savnes uttrykt anerkjennelse og verdsettelse av arbeidsutførelsen og kompetansen, i form av tilbakemeldinger, ris og ros. Man opplever at ledere ikke vet hva man egentlig driver med og kan, og at ledere på flere nivåer er usynlige. Det etterlyses også økt anerkjennelse av tollfaglige med etatsutdannelse. Kompetansen må likestilles med annen kompetanse i etaten. Økte mulighet for kompetansehevende tiltak, kurs, karriere- og utviklingsmuligheter, samt meningsfylte oppgaver vil også gi annerkjennelse. Bedre seniorpolitikk ønskes.


Undersøkelsen har også målt grad av trivsel. Nesten alle trives med sine kollegaer, og en høy andel liker arbeidsoppgavene og stedet de jobber på. Om lag 2/3 opplever et godt arbeidsmiljø. Trivselen knyttet til oppgaver og organisatorisk plassering viser at kun 18 % trives bedre etter OU. Hele 58 % mener at oppgaver og plassering var bedre før.


En svakhet ved undersøkelsen er at det i kategoriene 0-7 års tjenestetid er få svar fra VD og smådivisjonene, og at grunnlaget derfor kan være noe tynt.Kapittel 4 - Karriereutvikling

80% ser for seg svært dårlige eller dårlige muligheter for en karriere i Tolletaten. Og ca 70% vurderer mulighetene til en karriere etter OU til å være dårligere, enn før OU. Høye tall som tilsier at etaten har en lang vei å gå for at de ansatte skal se muligheter for å gjøre seg en karriere.


8 av 10 ser ingen mulighet for et karriereløp innad i etaten. Det kan nok ha en sammenheng med at de ansatte ser at tollfaglig kompetanse ikke når opp ved utlysninger, selv om de tollfaglige oppfyller krava i utlysningsteksten.


Ca 50% ønsker ikke å ta EVU, spørsmålet åpner for kommentarer i fritekst, og gjennomgående leser man at de ansatte ikke ser nytten av å bruke mye tid på EVU, siden man ikke får “noe igjen for en bachelor, i form av lønn”.


34% av de ansatte har søkt seg jobb utenfor etaten de siste 5 åra. Og 73% vurderer å slutte eller pensjonere seg. Sammenfallende tall, som viser at etaten fortsatt kan risikere å miste mange ansatte i tiden framover. Ikke bare ved naturlig avgang som pensjonister, men mange søker seg også aktivt ut av etaten.


Lønn er den største grunnen til at ansatte ønsker seg bort fra Etaten, mens karrieremuligheter er en god nr 2 med 58%. Økes lønna, øker også sannsynligheten for at de ansatte blir. For at ansatte skal stå til 67, så sier 90% at lønn er det viktigste virkemiddelet!Bakgrunnen for medlemsundersøkelsen

NTs hensikt med å lage en slik omfattende og tidkrevende undersøkelse er å få frem et helhetlig og ærlig bilde på hvordan den enkelte ansatte faktisk har det når de kommer til de nære tingene; lønn, motivasjon, opplevelse av ivaretakelse, muligheter osv.


Norsk Tollerforbund ønsker også å måle hvordan man som fagforening oppfyller sin del av ansvaret, og ikke minst hvordan arbeidsgiver oppfyller sitt ansvar. Hensikten er ikke å "angripe" arbeidsgiver, men vi skaper et nullpunkt i år - og vi vil i årene som kommer se om svarene blir annerledes og om det er en utvikling i den ene eller andre retningene. NT vet mye om sine medlemmer, NT vet mye om hvor skoen trykker. Nå kan NT dokumentere det ovenfor både arbeidsgivere, politikere og media.


Norsk Tollerforbund har satt seg noen mål som man håper bruk av undersøkelsen kan bidra til å oppnå:

 • Nt ønsker at alle ansatte skal oppleve etaten som et godt sted å jobbe

 • NT ønsker en etat der alle grupper opplever anerkjennelse i form av lønn, muligheter og verdi

 • NT ønsker en etat med høy grad av tillit, til hverandre, til ledelsen og til de ansatte

 • NT ønsker en etat de ansatte er stolte av og som fremsnakkes

 • NT ønsker EN etat.

Denne undersøkelsen har ingenting med medarbeider-undersøkelser som Tolletaten selv samler inn, men det vil overraske NT sterkt om ikke arbeidsgiver stiller seg 100% bak de målsetningene NT her oppgir.Om medlemsundersøkelsen:

Norsk Tollerforbunds medlemsundersøkelse om Motivasjon, Lønn og Trivsel i Tolletaten (MLT2022) ble sendt ut til 1149 medlemmer den 5. september 2022 og stengt for svarinnhenting den 26/09-2022.


Undersøkelsen er sendt ut til verifiserte epostadresser til NTs medlemmer slik at kun medlemmer har hatt anledning til å svare, samtidig som svarene er fullt ut anonyme.


Deler av svarene er allerede hentet ut og benyttet i brev til både Finansdepartementet og til bruk i henvendelser fra og til ulike medier.


Hele eller deler av undersøkelsen er ment å gjentas hvert år eller annethvert år for å kunne måle utvikling og trender.


NT har startet et analyseprosjekt av årets undersøkelse, noe som vil resultere i en rapport hvor alle svarene blir presentert. Denne rapporten vil brukes både inn mot Tolletaten og deles med politikere og media. Rapporten vil i sin helhet være offentlig.


Arbeidsgruppen består av:

 • Karin Tanderø Schaug, forbundsleder

 • Stine Bråten, NT VD-O

 • Jostein Halvorsen, NT-Ø

 • Ron Erling Pedersen, DTV-Grense

 • Rune Gundersen, Forbundsstyret

 • Steinar Myhre Knutsen, Kommunikasjonsansvarlig


Deler av rapporten er ferdigstilt og er presentert for Tolletatens ledergruppe 13. desember.


Som takk for deltakelsen er 21 respondenter trukket ut og har fått tilsendt en oppmerksomhet fra Norsk Tollerforbund.


Norsk Tollerforbund vil i tillegg takke alle som har bidratt med å svare i denne undersøkelsen og vi håper minst like mange vil delta under MLT2023.

Comments


bottom of page