top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Regjeringen dekker ekstraregningen


Finansminister Trygve Slagsvold Vedum la i dag frem Regeringens reviderte nasjonalbudsjett. arkivfoto: Celine Lyse Augdal / Finansdepartementet

Som lovet, og forventet, inneholder revidert nasjonalbudsjett en tilleggsbevilgning til Tolletaten.


Vi er glade for at vi, i likhet med øvrige etater, får dekket mye av regningen for de tilleggsoppdragene Regjeringen bestilte fra Tolletaten i fjor, uttaler forbundsleder i Norsk Tollerforbund, Karin Tanderø Schaug.


Vi er også fornøyd med at det gitt rom til å investere i ny skanner på Magnormoen, det har vært et savn i mange år og vil øke kvaliteten på kontrollen og gi bedre utnyttelse av ressursene våre, sier hun.Trenger en varig økning av budsjettrammene

Vi understreker likevel viktigheten av en varig økning av Tolletatens budsjetter dersom vi skal være i stand til å løse samfunnsoppdraget langs Norges grenser. Vi er, og har vært, svært tydelige ovenfor Finansdepartement og Stortinget om dette og forventer at politikerne tar ansvar og bidrar til et tryggere samfunn allerede ved Statsbudsjettet til høsten, sier forbundslederen.


Norsk Tollerforbund har i en rekke møter og brev til finansminister og Storting beskrevet behovet til å være en varig budsjettøkning i størrelsen 600-900 millioner (den lave enden av anslaget betyr at det hvert år må gis tilleggsbevilgninger til utskifting/etablering og vedlikehold av infrastruktur og kontrollsystemer) og at 600 nye operative tjenestemenn må rekrutteres de nærmeste årene.
Disse kostnadene dekkes

I revidert nasjonalbudsjett (RNB) korrigerer Regjeringen Statsbudsjettet for 2023, som ble vedtatt før jul i fjor, etter hvordan budsjettsituasjonen har utviklet seg. Med den kraftige prisveksten i fjor og i år var det på forhånd sterkt antydet at statlige virksomheter ville få dekket de merkostnadene dette medførte, og her leverer Regjeringen i sitt forslag til RNB.


For Tolletaten betyr det en tilleggsbevilgning på ca. 18,5 millioner for å veie opp for prisjusteringer og økt arbeidsgiveravgift.


I forbindelse med krigen i Ukraina og sanksjoner mot Russland ble det i 2022 gitt flere tilleggsoppdrag til Tolletaten, uten at det fulgte med ekstra budsjettmidler. Blant annet er det opprettet egen tollstasjon på Svalbard og det er en pågående kontrollaktivitet opp i mot russiske fiskefartøy som er svært kosntads- og ressursdrivende. I tillegg bruker Tolletaten store ressurser for å håndheve sanksjonsregimet mot Russland (manuell vurdering og oppfølging av maskekontroll). Til sammen bevilges det ca 58,1 millioner til å dekke disse ekstraordinære utgiftene i år.


I tillegg kommer den nevnte investeringen i skanner på Magnormoen på ca 40 millioner. Det ligger ann til at 5 av disse vil være en varig budsjettøkning til årlige kostnader til drift og vedlikehold. I tillegg økes bevilgningene til forenklet transfer på Gardemoen som en refusjon fra Avinor med 3 millioner for dekke merkostnadene ved ordningen.


Til sammen gir RNB en tilleggsbevilgning på ca 120 millioner til Tolletaten, hvor 40 er investeringer og 80 i driftsmidler (i hovedsak allerede påløpte kostnader).
Comments


bottom of page