top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

NT ønsker en satsing på seniorpolitikk


Tolletaten trenger sine seniorer. NT ønsker et samarbeid om en ny særavtale. Illustrasjonsfoto: NT Nett.

Norsk Tollerforbund inviterer arbeidsgiver med på ett samarbeid for å finne frem til tiltak som kan bidra til at flere seniorer ønsker å stå lenger i arbeid.


—Pensjonsreformen er ment å bidra til at folk står lengre i jobb. I Tolletaten har vi mange som jobber i turnus samtidig som en stor del av arbeidsstokken er i, eller på vei til, godt voksen alder. Behovet for gode tiltak for å beholde flest mulig lengst mulig i jobb er derfor absolutt tilstede hos oss. Vi ser det som helt nødvendig at vi får et helt annet fokus på seniorpolitikken i etaten og vi vil ha stort fokus på dette i Norsk Tollerforbund fremover, sier forbundsleder Karin Tanderø Schaug.


En rekke statlige bedrifter har særavtaler for seniorpolitikk, og NT ønsker at arbeidsgiver sammen med organisasjonene ser på hvilke muligheter som finnes for å bruke de universelle ordningene som det åpnes for gjennom Hovedavtalen, generelle tiltak for alle samt, åpne for en verktøykasse med individuelt tilpassede ordninger.


Det første konkrete tiltaket er at Norsk Tollerforbund har tilskrevet arbeidsgiver og bedt om at dette tas opp ved første anledning. Arbeidsgiver har på sin side svart at det blir på IDF-møtet 14. mars. I brevet (som du kan lese i sin helhet nedenfor) beskrives motivasjonen for at Tolletaten trenger å satse på sine seniorer, inkludert en rekke forslag til tiltak som kan tilpasses i en særavtale.Bakgrunn

Forbundsstyret har satt ned en arbeidsgruppe i Norsk Tollerforbund som skal jobbe med seniorpolitikk i Tolletaten. Gruppa består av forbundsleder Karin Tanderø Schaug, Ann-Kristin Dahle Stenwall, Geir Arild Tønnesen, Ron Erling Pedersen, Nina Sypriansen Monsrud og Stein Borvik.Mandat:

Kartlegge medlemmenes og etatens behov for et sterkere fokus på etatens seniorpolitikk og virkemidler i dag og i nærmeste framtid.Pågående arbeid:

Det skal foretas en kartlegging og presentasjon av demografien hos våre medlemmer og peke på eventuelle utfordringer i denne sammenheng. Samtidig skal eksisterende seniorpolitiske tiltak i etaten synliggjøres. Videre skal konkrete forslag til forbedringer arbeides fram.


Det ferdige forslaget skal presenteres forbundsstyret, arbeidsgiver, medlemmene og eventuelt i media og til politikere.


Videre er ambisjonen at NT deltar aktivt til at etatens seniorpolitikk munner ut i konkrete tiltak som kan bidra til bedre trivsel for våre medlemmer, mindre turnover og demme opp for at kritisk kompetanse forsvinner fra etaten uten at den kan erstattes.Om dette brevet:

Dette brevet er sendt arbeidsgiver denne uken og bes tatt opp på IDF-møtet 14. februar. Last ned og lese hele brevet her:

Seniorpolitikk 28-2022
.pdf
Download PDF • 207KB

Comments


bottom of page