top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Politikerne fatter interesse for Tolletaten

Karin Tanderø Schaug og Rune Gundersen (venstre side av bordet) presenterte NT`s syn på dagens ressurssituasjon i Tolletaten for Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter Jonas Løvdal, Maria Aasen Svensrud, Odd Harald Hovland, Lise Christoffersen og Hadia Tadjik.

Flere og flere politikere og partier begynner å få opp øynene for Tolletaten og er interesserte i å lære mer om hvordan ressurssituasjonen egentlig er.


I den siste tiden har flere partier vært i møter med Norsk Tollerforbund (NT) for å lære mer og ta med seg innspill tilbake til sitt arbeid både på Stortinget og med partiprogrammene. Arbeiderpartiet, KrF og SP har nylig truffet forbundsledelsen, og SV står for tur. NT mener det er viktig å holde Stortinget oppdatert på det som skjer ved grenseovergangene, truslene Norge og Tolletaten står ovenfor og konsekvenser av de budsjettrammene etaten må forholde oss til.


I møtene henvises det blant annet i de ferske nasjonale trusselvurderingene og påfølgende medieoppslag fra Tolletaten, Kripos, Politiet og PST.


For Norsk Tollerforbund er det avgjørende å få frem et klart og tydelig budskap om at Tolletaten fortsatt må styrkes. Etaten er en avgjørende del av totalberedskapen i landet og det trusselbildet Norge står ovenfor med tanke på grensekryssende kriminalitet og sikring av legal vareflyt over norske grenser.


Delegasjonen fra Sp som møtte forbundsleder i NT, Karin Tanderø Schaug (i midten): Per Martin Sandhøyer, Kjerstin Funnerud, Ole Andre Myrvoll og Else Marie Rødby. Inger Johanne Sveen var også tilstede på møtet.

NT beskriver hvilken rolle Tolletaten har i forhold til de utfordringene som Norge står over for. Her beskrives disse samfunnsmessige utfordringene opp mot dimensjoneringen til Tolletaten, utvikling i volum og budsjettets rammer. For å komme i balanse mener Norsk Tollerforbund at behovet er en varig budsjettøkning på ca en milliard kroner. I tillegg kreves det en styrking av kontrollevnen på minst 600 årsverk.


Organisert kriminalitet er en av de største truslene mot samfunnet nå. Og det må settes høyt på dagsorden. Det man nå ser i Sverige, Europa og Norge er grensekryssende kriminalitet og her har Tolletaten et avgjørende ansvar. Både politidirektøren og Kripos-sjefen henviser til Tolletaten i sine uttalelser om organisert kriminalitet og svenske tilstander, og det er nå viktig at Politiet og Tolletaten øker samhandling og styrkes med blant annet ressurser og utstyr. Denne type kriminalitet er grenseoverskridende, og valuta, våpen, varer og narkotika er noen av bærebjelkene.


Tolletatens egen nasjonale trusselvurdering (NTV) for 2024 viser en sterk bekymring for at Norge nå utvikler seg til å bli et transittland for narkotika, da via blant annet norske havner. Det rapporteres også om økt bruk av narkotika som kokain i hele Europa og økt produksjon i Sør-Amerika. Grunnet dette har også EU økt sitt arbeid og fokus på denne alvorlige situasjonen og er i ferd med å styrke sine tolletater og grensekontroll.


Andre trusler som fremkommer i Tolletatens NTV, er valuta som er en vedvarende høy trussel og stammer hovedsakelig fra kriminell virksomhet. I tillegg har man våpen som i all hovedsak er stabil lav som trussel, men vi ser en økning sammenlignet med 2022 og i kombinasjon med nærheten til Sverige og de hendelsene vi har hatt i Norge, gjør dette at trusselen må følges nøye fremover.


NT forklarer også hva som ligger bak utviklingen av resultatene etaten oppnår. Tolletaten har flere rekorder i 2023, men de gir ikke et riktig bilde selv om mengden av f.eks beslaglagt kokain har mangedoblet seg (noe som skyldes noe få rekordstore beslag). Sannheten er at de alvorlige overtredelsene (grove lovbrudd) har sunket dramatisk siden 2019. Den negative trenden på resultater i deklarasjonskontrollen har en direkte sammenheng med manglende på ressurser.2023 ble et historisk år på mange måter. Tolletaten satte rekord på enkelte typer narkotikabeslag, styrkingen av nordområdene herunder Svalbard ble stadig bedre og sterkere og man nærmer seg en full utrulling av Digitoll, det største effektiviserings- og digitaliseringsprosjektet til Tolletaten siden TVINN kom på 80-tallet. På den annen side var 2023 et ekstremt krevende år økonomisk, avgangen av tollfaglige ansatte fortsatte i stor fart og betydelig kompetanse er byttet ut med helt nye tjenestemenn og -kvinner som er under opplæring. Antall alvorlige overtredelser er lavt, noe NT mener er en tydelig og direkte konsekvens av kompetansen som er borte. Og tross erstatning med nye tollinspektører fortsetter den operative kraften å være like svak som i 2022. Etaten har ingen evne til å styrke ressurssituasjonen på grensene eller til kontroll av den registrerte vareførselen.Relevante dokumenter og bakgrunnsinformasjon:

Tolletatens Nasjonale Trusselvurdering 2024 (ÅPEN)
.pdf
Last ned PDF • 690KB
Politiets Trusselvurdering 2024
.pdf
Last ned PDF • 5.66MB
PSTS Nasjonal Trusselvurdering 2024
.pdf
Last ned PDF • 2.31MB
Kripos Nasjonal Trusselvurdering Kriminelle Nettverk 2024
.pdf
Last ned PDF • 5.80MB
Økokrim - Kontanter i den kriminelle økonomien 2024
.pdf
Last ned PDF • 15.21MB
NT - Rapport Ungdom og rusmidler 2023
.pdf
Last ned PDF • 516KB
Europol - The Other Side of the Coin - Analysis of Financial and Economic Crime 2023
.pdf
Last ned PDF • 4.34MB
Kripos - Narkotikastatistikk 2023
.pdf
Last ned PDF • 504KB
Tollvesenets andel av Narkotikabeslag 2023
.pdf
Last ned PDF • 64KB


Andre relevante nyhetsartikler og rapporter:Comments


bottom of page