top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Lønnsutvikling i Tolletaten i 2023

Lønnsutvalget har som kjent utarbeidet en egen reallønnskalkulator, der vi blant annet kan se på lønnsutviklingen til den enkelte ansatte sammenlignet med KPI. Vi skal i denne artikkelen se både på hva Statistisk Sentralbyrå mener om tollernes lønnsutvikling, men også dykke litt ned i vår egen statistikk.illustrasjonsfoto: NT Media

Hvor mange hadde faktisk reallønnsnedgang i 2023? Og hva med Akademikerne i etaten kontra ansatte på vårt tariffområde?


skrevet av: Irene Schanke Bratteberg, leder NTs Lønnsutvalg


Hva mener Statistisk Sentralbyrå?

De som har lest mine artikler tidligere, vet jo at jeg ikke så begeistret for SSB sin statistikk, da vi ikke er helt enige i definisjonen på hva en toller eller politibetjent er. Men så lenge de sammenligner de samme titlene hvert år, kan deres oversikt likevel brukes til å se en utvikling.


Medregnet i månedslønn er grunnlønn, bonuser, turnustillegg og helligdagsgodtgjørelse, altså variable tillegg. Overtid er ikke medregnet.


Ifølge SSB ligger vi nå på 190. plass av 358 yrker. Ikke noe å rope voldsomt hurra for, men sammenlignet med fengselsbetjent og politibetjent har tollere økt desidert mest siste to år:

kilde: SSB

En toller har altså ifølge SSB i snitt gått opp 89.520 kr i årslønn siste to år. En politibetjent har gått opp 83´ i samme periode, mens fengselsbetjenten har hatt 37´mindre enn oss siste to år, bare 52.560 kr.


Det er nok ingen tvil om at dette er et konkret resultat av Norsk Tollerforbund sin jobb med å heve lønnsnivået for de tollfaglige de siste årene, der vi både i 2022 og 2023 har krevd og fått forhandlet lønn for store grupper av ansatte iht. HTA 2.5.3. Som vil si arbeidsgiver har spyttet i penger fra eget budsjett for å heve lønnsnivået for tollfaglige. Dette kommer på toppen av det alle etater får i det statlige oppgjøret. På samme tariffområde får vi alle samme %, fordelt pr. 1. mai og til lokale forhandlinger.Reallønnsutvikling

Konsumprisindeksen fra januar 2023 til januar 2024 er nå beregnet, og steg ifølge SSB med 4,68 prosent. Altså må vår lønnsøkning ha vært større enn dette for at vi skal kunne si å ha hatt en reallønnsvekst siste år. Og det har den vært for de aller fleste av oss; hele 92,1% av de ansatte i etaten hadde større lønnsvekst enn 4,68%.


Aller best ut kommer de med lavest inntekt. Av de 781 ansatte med under 550 000 i grunnlønn pr. 1. januar 2023, hadde faktisk alle en positiv reallønnsutvikling i løpet av året, og med snitt økning på 9,99% ligger de godt over snittet ellers. De som kommer dårligst ut med faktisk reallønnsnedgang i snitt, er de med over 1 million i årsinntekt.


Som største fagforening i Tolletaten er vi naturlig nok nysgjerrige på hvordan dette slår ut for våre medlemmer. Med utgangspunkt i en KPI for 2023 på 4,68%, får vi dette resultatet når vi sorterer på tilhørighet:


Hovedfunnet viser at NT sine medlemmer har hatt best reallønnsutvikling av alle; 4,42% over KPI. Dårligst ut kommer ansatte på YS/LO-Stat sitt tariffområde som ikke er våre medlemmer. Det vi si enten uorganiserte eller medlemmer i annen fagforening.Lønnsutvikling vs Akademikere/Unio

Det er en misoppfatning blant mange ansatte at akademikere får så mye mer enn oss i lønnsoppgjørene. Dette er positivt feil. Ja, de får ofte mer i lokalt oppgjør i divisjonene, men det er fordi de historisk velger å ikke gi kronetillegg pr. 1. mai, slik vi velger å gjøre. Akademikere fikk altså ikke 31.000 kr i det statlige oppgjøret 1. mai slik vi fikk, men sparer sin pott til 2.5.1, altså lokalt lønnsoppgjør. Her får da noen veldig mye, mens andre får langt mindre enn de 31.000 alle på vår tariff minimum fikk.


Av de med dårligst lønnsutvikling i etaten i 2023, er 14 av de akademikere. Det er jo summen av alle de ulike lønnsforhandlingene som viser hva lønnsutviklingen vår har vært. Tabellen jeg viste til over viser at Akademikere/Unio i etaten samlet hadde en reallønnsutvikling på 2,8% i 2023, altså godt under våre medlemmers 4,42%!


Ser vi spesifikt på rådgiverne i 2023 finner vi følgende:98 av 144 rådgivere i etaten er våre medlemmer. Våre tjener i snitt ca. 27´mindre i årslønn enn en rådgivere som er akademikere, men om vi ser siste års lønnsutvikling hadde våre medlemmer en reallønnsutvikling på hele 5,46%, mot deres 1,93%. I 2023 har det altså definitivt lønnet seg å være medlem hos oss.Hva med lønnsutvikling i forhold til ansiennitet?

Sist, men ikke minst, har vi denne gangen også sett på lønnsutvikling ut ifra hvor lenge man har vært ansatt i etaten, uavhengig av stillingstittel eller fagforeningstilhørighet.


Gruppen av ansatte med mellom 16 til 25 år i etaten hadde best utvikling i 2023. Dette er ikke så rart, med tanke på den særskilte 2.5.3-forhandlingen der tollinspektør, førstetollinspektør og mange tolloverinspektører med mer enn 16 år i etat ble hevet. Vi ser ellers samme mønster som før, at lønnsutviklingen blir lavere i slutten av arbeidslivet, og de med over 25 år i etaten har %-vis noe lavere lønnsøkning.Konklusjon

2023 har lønnsmessig vært et bra år for Norsk Tollerforbund sine medlemmer, der statistikken viser konkrete resultat av de forhandlingene vi har gjennomført. Så må vi bare fortsette, da vi ikke er i mål enda!


Comments


bottom of page