top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

 • Forfatterens bildeNT Nett

Status på omlokalisering i Vareførselsdivisjonen

Norsk Tollerforbund (NT) anbefaler at Vareførselsdivisjones seksjoner forblir der de er lokalisert i dag. Det er konklusjonen i brevet sendt til finansdepartementet før sommerferien.


arkivfoto: Tolletaten

NT anbefaler i tillegg til å ikke ta ytterligere grep rundt ansatte lokalisert i Oslo. Tolletaten har allerede betydelig med seksjoner, avdelinger og ansatte utenfor Oslo. Antallet som jobber i Oslo, er viktig og riktig plassert etter NTs syn.


I forhold til argumentet fra Tolldirektøren om å spare husleiekostnader på om lag 4 millioner for å bøte på etatens krevende budsjettmessige situasjon, er Norsk Tollerforbund meget skeptisk til hvor stor en eventuell innsparing faktisk blir. Tvert imot, er NT bekymret for at dette vil skape nye og andre utgifter som ikke er hensyntatt. Det er også direkte distriktsfiendtlig og klart i strid med de føringer som er lagt gjennom retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon.

Tredelt bakgrunn

Tolletaten varslet som kjent i mars Finansdepartementet om at de ville gå igjennom lokaliseringen av enhetene i Vareførselsdivisjonen. De begrunner dette med at:

 • Etatens økonomiske rammebetingelser er svært stramme og det er avgjørende å få gjennomført innsparingstiltak.

 • De ønsker å samle ansatte i VD i færre og større enheter da de mener de minste å mest spredte enhetene ikke er robuste nok.

 • Til slutt så er det tidsmessig passende å foreta en oppsigelse av leieavtaler da flere av disse utløper eller kan sies opp med kort varsel.


Du finner hele brevet som Tolletaten har sendt til Finansdepartementet i slutten av artikkelen.Finansdepartementets kommentarer

Selv om Finansdepartementet støtter behovet for en utredning så betyr det ikke at departementet vil støtte alle forslag om omlokaliseringer. I tillegg til å utrede slik Tolletaten selv foreslår, ber departementet om at et forslag hvor alle nevnte seksjoner unntatt Drammen og Trondheim består, også utredes.


De er klare på at en slik sak kan få lokaliseringspolitiske konsekvenser og har i tillegg bedt Tolletaten om å utrede hvordan 30-40 stillinger kan flyttes ut av Oslo-området. Dette er i tråd med regjeringens Hurdalsplattform vedrørende distriktspolitikk og en jevnere fordeling av offentlige arbeidsplasser.NTs vurderinger

Norsk Tollerforbund går imot Tolldirektørens påstander blant annet med følgende:

 • Etaten har siden 2015 mistet betydelig med kompetanse innenfor tollfaget. NT er bekymret for om det er rett og nok kompetanse igjen til å utføre samfunnsoppdraget i VD.

 • Ansatte ved de berørte lokasjonene har betydelig fartstid med bred og sterk kompetanse. Denne må bevares for å sikre oppgaveløsning og kompetanseoverføring.

 • Eventuell pendling eller flytting eller pålagt hjemmekontor på tampen av en yrkeskarriere vil føre til lavere produktivitet og økt sykefravær.

 • Selve argumentet for å omorganisere som man gjorde i 2019 var å skape robuste og sterke fagmiljøer - altså motsatt av hva seksjonene nå påstås å være.

 • Etter kun tre og et halvt år siden forrige omorganisering, hvor to av årene har vært unntakstilstand grunnet pandemi, er det for tidlig å si at dagens ordning ikke fungerer.

 • Personalpolitisk er det uheldig med ny omorganisering da ansatte spesielt i disse seksjonene var sterkt berørt under forrige omorganisering.

 • Det er direkte distriktsfiendtlig å klart i strid med retningslinjene for plassering av statlige arbeidsplasser å samle flere oppgaver i Oslo eller Bergen.

 • Samlokalisering med andre seksjoner i GD danner en robusthet og legger til rette for bedre samhandling.

 • Flere fagmiljøer på samme sted vil gjøre lokasjonene attraktive for flere typer yrkesgrupper.

 • Finansdepartementets krav om å utrede utflytting av arbeidsplasser fra Oslo er direkte selvmotsigende til at Tolldirektøren ønsker å legge flere oppgaver til nettopp Oslo og Bergen. I dette ligger det også et motargument mot at flere oppgaver eller stillinger flyttes ut av Oslo - Tolletaten er en av de mest distriktspolitisk tilpassede etatene allerede med stor spredning over hele landet.

 • Kostnadene med å samlokalisere er ikke utredet og NT mener det er stor tvil om at disse vil være nevneverdig lavere enn de fire millionene omlokaliseringen er ment å spare inn. Det kan til og med være at kostnadene vil være høyere.

 • I tillegg er det i brevet gjort en grundig redegjørelse for hvorfor de seksjonene i Trondheim, Drammen, Kongsvinger og Kristiansand løser samfunnsoppdraget best ved forbli der de er i dag - både geografisk og i Tolletatens organisasjonsmodell.Tolletaten har ikke ferdigstilt sitt arbeid ennå og har ikke kommet med sin endelige anbefaling. NT har likevel valgt å levere med sitt tilsvar til Finansdepartementet på bakgrunn av utredningsforslaget og hva som har kommet frem i møtene med Tolletaten.


Det er registrert ett betydelig lokalpolitisk engasjement som protesterer mot Tolletatens foreslåtte omorganisering. Det betyr at denne beslutning fortsatt ligger et stykke frem i tid og ikke er en intern utredning som NT og Tolldirektøren er uenige om. Her er det flere parter som vil ha et ord med i saken før endelig beslutning tas og til slutt godkjennes av Finansdepartementet.


Som kjent er det også startet en utredning av organiseringen av Grensedivisjonens lokasjoner som kan få store konsekvenser for Tolletatens tilstedeværelse og åpningstider.


Samtidig pågår en omstrukturering av de sentrale divisjonene, spesielt Etterretningsdivisjonen, og Administrasjonsdivisjonen. Disse behandles i hovedsak separat både politisk og ifm IDF.
Her kan du laste ned og lese de omtalte dokumentene i saken.

NTs tilsvar til utredning av VD lokasjoner- 21. juni 2024 - Til finans_
.pdf
Last ned PDF • 210KB
Til Finans fra etaten- Gjennomgang av lokaliseringen av enheter i Vareførselsdivisjonen (V
.
Last ned • 244KB


Comentários


bottom of page