top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Vedum: - Vi må gjøre mer!

Hvordan ser statsråden for seg å styrke Tolletatens posisjon og anseelse som en viktig del av beredskapen sett i en forebyggende sammenheng?


Opptatt av Tolletaten: Mahmoud Farahmand fra Høyre har engasjert seg i Tolletaten de siste årene og fremmet i går spørsmål i Stortingets spørretime.


Onsdag denne uken fremmet Høyres representant i finanskomiteen, Mahmoud Farahmand, spørsmålet over til Finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Både spørsmålet og svaret git gode signaler på at det er, og vil komme mer, fokus på viktigheten av å ha en god og fungerende Tolletat.


Farahmand har over lengre tid vist interesse for Tolletaten og har deltatt på debatter og møter med Norsk Tollerforbund. Sist var han å se under NTs Beredskapskonferanse i slutten av oktober, det samme var som kjent finansministeren.


«I de siste årene har samfunnets fokus på beredskap økt betydelig. Beredskap er da både tenkt som det forebyggende arbeidet og evnen til å håndtere det utforutsette. Med hensyn til forebygging spiller Tolletatens operative evne en viktig rolle. Hvordan ser statsråden for seg å styrke Tolletatens posisjon og anseelse som en viktig del av beredskapen sett i en forebyggende sammenheng?", spør Høyres representant.

Vedum svarer omfattende om viktigheten av Tolletatens arbeid, hvor man ikke bare sikrer nasjonal kontroll og trygghet, men finansministeren trekker også frem den sentrale rollen Tolletaten har i norsk kriseberedskap, samfunnssikkerhet og som håndhever av regelverket for grensekryssende vareførsel på vegne av 19 statlige myndigheter. I svaret nevner han selvsagt innsatsen mot grensekryssende kriminalitet og narkotika, men også dyrehelse, og dyresyksommer som svært viktig for samfunnet. Han berømmer innsatsen som ble lagt ned i ved de ulike krisene Norge og verden har opplevd de siste 10 årene, fra kugalskap til corona og krig i Ukraina. Vedum slår ettertrykkelig fast i sitt svar at Tolletaten spiller en svært viktig rolle i nasjonal kriseberedskap.

Det kom ingen lovnad om konkrete summer, men statsråden gikk langt i å love at budsjettene må økes ytterligere i årene som kommer:


"Vi har styrket budsjettet deres i år med 160 mill. kr. (av disse er det ca 30 millioner som styrker driften, det øvrige er kompensasjon for økte utfgifter red.anm.) Det tror jeg var helt nødvendig, for det har vært for lite ressurser over tid, så jeg tror ikke det oppleves som noe man jubler over, men det er nødvendig at vi gjør det. Vi har etablert en enhet på Svalbard, som vi mener var riktig og viktig. I oktober fikk de kontroll med russiske fartøy, vi har opprettet en egen enhet på Magnormoen, og vi må gjøre mer", svarer Finansminister Vedum


Tolletaten og Totalberedskapskommisjonen

Mahmoud Farahmand følger opp svaret først med å etterlyse mer omtale av Tolletatens rolle i Totalberedskapskommisjonens rapport - hvor etaten er så godt som utelatt. Representanten stuser over hvor lite fokus det er på den forebyggende kapabiliteten Tolletaten har når det gjelder å forebygge at hendelser inntreffer, og ikke bare å redusere konsekvensene. Farahmand mener den manglende omtalen har en påvirkning på hvordan tolletaten oppleves der ute i det totale beredskapsarbeidet.

Gode "moves".: Det ble og latter i Stortingssalen da Farahmand (til venstre) åpnet spørsmålet med å skryte av finansministerens (til høyre) dansesteg under nobelbanketten.

"Har statsråden noen konkrete planer for hvordan man skal få fram tolletatens forebyggende kapabilitet og kapasitet i samfunnet?, spør Farahmand

Det sier Finansministeren seg veldig enig i.

"Men det er min jobb som ansvarlig statsråd for tolletaten å få den fram i den samfunnssikkerhetsmeldingen som er varslet. For tolletaten er til stede. De har kontroll ved grensene våre, og derfor er de en opplagt del av samfunnets totale beredskap", svarer Vedum.

Videre påpeker han at rapporten har vært ute til høring og håper at flere har benyttet anledningen til å sende inn svar på denne (både Norsk Tollerforbund og YS har sendt inn sine høringssvar hvor nettopp dette blir påpekt i detalj. red. anm.). Så blir det da regjeringens oppgave å sørge for at også det blir gjenspeilet når vi skal følge opp totalberedskapskommisjonen i en melding til Stortinget, understreker statsråden.Etterretning og lovnad om mer

Til slutt følger Farahmand opp med konkrete spørsmål om det er planer for å ytterligere styrke etterretningskapasiteten i etaten, eventuelt et samarbeid med andre om dette.


Det ber finansministeren om lov til å komme tilbake til senere, men benytter også anledningen til å understreke at han er svært opptatt av etaten han er er øverste ansvarlig for, og at han opplever en god dialog og kontakt med etatsledelse og ansatte.

"Vi var jo også på samme konferanse, både ansatte i etaten, som er veldig viktig, og også ledelsen i tolletaten, og også møtt konkret de som jobber med etterretning, og sett hvilken utrolig viktig jobb de gjør", forteller ministeren før han avslutter med sin lovnad:

"Derfor er det viktig at vi er utålmodige på tolletatens vegne, og tolletaten er ofte en etat som er litt mer forsiktig med å si fra om sine behov enn mange andre etater. Derfor skal vi sammen, både Senterpartiet, Høyre, storting og regjering, sørge for at vi har en velfungerende og god tolletat også framover"!Du kan lese hele utskriften fra spørretimen på Stortingets egne nettside (ekstern lenke).


NORSK TOLLERFORBUND

Vi er

hverdagsberedskapen

for

et tryggere samfunn

bottom of page