top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Idag er det DIN dag!


Gratulerer så mye med dagen alle medlemmer og tillitsvalgte i Norsk Tollerforbund. I dag lager vi litt ekstra stas på oss selv når vi feirer bursdag.


NT-dagen handler ikke om politikk, lønnskrav eller verving. Dagen er ment å skape god stemning på arbeidsplassen, og spre litt ekstra glede blant gode kolleger. Vi vil vise stolthet av at vi er organisert sammen og at vi er medlemmer over hele landet, fra Svinesund til Svalbard! Vi er et unikt fellesskap av individer - som sammen gjør oss til dette flotte forbundet som har holdt sammen i snart 120 år!


Tusen takk til alle tillitsvalgte og medlemmer som har stått på for å gjøre denne dagen litt ekstra i hverdagen. Vi håper dere alle har hatt eller får ett lite ekstra smil i arbeidsdagen, kanskje det er noe godt å spise, en konkurranse å delta i, noen premier eller smågaver å få med seg? Men det aller viktigste er fellesskapet.Når begynte vi?

Norsk Tollerforbund har røtter tilbake til 1904 og 1906 med de to organisasjonene Norsk Tolltjenestemannsforbund og Norsk Tolderforening som etterhvert ble til Norsk Tollerforbund med en sammenslåing i 1980. Opp gjennom årene, særlig før 2. verdenskrig, hadde flere lokale organisasjoner av tollere samlet seg i de to forbundene som knyttet seg til henholdsvis Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon (som skiftet navn til Landsorganisasjonen i Norge (LO) i 1957, og Tolderforeningen var med å danne Stafo - Statstjenestemannsforbundet (17. november 1923). Senere meldte Norsk Tolderforening seg inn i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund da dette ble dannet i 1977 - en hovedorganisasjon vi fortsatt er med i den dag i dag.Norsk Tolltjenestemanns forbund

Det var først i 1880-årene at det så smått begynte å dannes lokale organisasjoner innenfor de enkelte statlige etatene - det første forbundet av organisasjoner for en hel etat var trolig De Norske Jernbaneforeningers Forbund (av 20/11-1892). På samme tid vokste det opp lokale organisasjoner ved de ulike tollstedene, slik som i Kristiania i 1885 og i Kristiansand året etter. Disse to foreningene startet sammen ideen om å slå sammen lokale foreninger i et landsforbund for tolloppsynsmenn og dannet til slutt Tolloppsynsmennenes landsforbund i 1904, hvor ni lokale foreninger var samlet på et konstituerende møte 3-6. august samme år. Under åpningstalen sa daværende formann i Kristianiaforeningen, hr. Rødvik, følgende som har like stor gyldighet i dag: "For å få fremmet våre krav og interesser må vi slutte oss sammen. Organisasjonen er blitt en makt som de styrende må ta hensyn til, da den samlende stand, som står bak de forskjellige krav, alltid vil ha større vekt enn om de enkelte individer innen standen fremmer den." Vi trenger strengt tatt ikke bedre argumenter for å være organisert sammen enn det formannen sa den gangen. 203 toldoppsynsmenn var medlemmer fra stiftelsen.Norsk Tolderforening

I samme etat var det andre stillingsgrupper i Tollvesenet som også dannet lokale foreninger, nemlig Toldbetjenter og Toldassistenter - eller toldfunktionærer som de brukte som fellesbetegnelse. Den 18-19. mai i 1906 var disse samlet til et konstituerende møte i Kristiania og dannet Norsk Tolderforening. Denne foreningen samlet landets Toldkontrollører, Told-, Udhavns- og Krydsbetjenter samt Toldassistenter. Lønn var den gang, som nå, en av hovedgrunnene til organiseringen - og i protokollen fra dannelsesmøtet står blant annet: "Som Vogtere over Statens største Indtægstkilde har det alltid været erkjendt, ogsaa fra Centraladministrasjonens side, at Toldopsynet burde staa på en saavidt god Aflønning, at man alltid skulde kunne stole paa, at Opsynet gjorde sin Pligt!" 196 medlemmer av de ulike tjenesteklasser var medlemmer fra oppstarten.Norsk Tollerforbund

I 1980 ble de to foreningene slått sammen da man så at interessene var så grunnleggende felles at det var uproduktivt å være organisert i to foreninger i samme etat. 1. januar 1980 er den offisielle datoen for når vi ble én stor forening - med navnet Norsk Tollerforbund. Medlemmene stemte også over hovedsammenslutningstilknytning, og valget falt på at vi skulle være politisk uavhengige - og dermed organiseres i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.


"Nye" Norsk Tollerforbund ble dannet etter at Tolletaten ble omorganisert i 2019, og på landsmøtet 5-7. november 2021 vedtok man så store endringer i organisering og vedtekter at det er riktig å kalle det ett fornyet forbund. Alle er nå direkte medlemmer i Norsk Tollerforbund, og ikke lenger gjennom en selvstendig juridisk lokalforening. Forbundet har likevel lyktes med å beholde den viktige nærheten ved å ha tillitsvalgte på alle arbeidsplasser - og vi har i enda større grad blitt ett forbund. Siden vi har så mange ulike datoer å velge mellom har forbundsstyret valgt at vi bruker den siste, 7. november, som offisiell fødselsdag da denne datoen ikke setter en tidligere organisasjon foran en annen.Feiringen

Rundt om i det ganske land, på alle Tolletatens tjenestesteder lager medlemmene og de lokale tillitsvalgte selv et eget opplegg for å markere dagen. Det er en felles dugnad, med litt økonomisk støtte fra NT og noe administrasjon fra Arrangementskomiteen. Hva som gjøres er opp til hver enkelt arbeidsplass og vi håper vi får se mange bilder fra feiringen på Facebook - vi har hørt rykter om både isbadingskonkurranse og varme bakevarer.


Hiv deg med og delta der du er - feir at vi alle har en anledning til å vise hvor stolte vi er av å være en del av det fine fellesskapet Norsk Tollerforbund er. Og les gjerne opp dette diktet som ble lest opp under dannelsen av Norsk Tolderforbund:


"Uden Spire, ingen Frugt, uden Vinger, ingen Flugt, uden Strid i Ungdomsflommen, ingen Seir i Alderdommen"


GRATULERER MED DAGEN!!!


Comments


bottom of page