top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Kokaintrusselen mot våre havner øker

Økningen i narkotikarelaterte kriminelle handlinger underminerer den totale samfunnssikkerheten, og setter fokus på den kritiske rollen tollmyndigheter har for å ivareta en robust kontroll ved grensene våre.

arkivfoto: Tolletaten

Denne konklusjonen kommer fra WCO`s (World Customs Organization) seneste rapport - Illicit Trade Report 2023.


Les mer om rapporten


Havnene er utsatt for stor risiko

Ihht til rapporten er Europa fortsatt hovedmarkedet for kokain, men også et enormt marked for cannabis og syntetiske stoffer.


De "nye" opioidene som fentanyl er slått fast å være et merkbart helseproblem på grunn av dens potente virkning og økning i spredning. Nedgangen i produksjonen av heroin på verdensbasis antas å være en faktor som bidrar til denne økningen.


WCO støtter også Norsk Tollerforbunds varsel om at havnene og containertrafikken utgjør en stor trussel mot samfunnet, da det er her mesteparten av den ulovlig handelen foregår - ikke bare mtp narkotika. Videre slår WCO fast at videre distribusjon av mindre kvanta narkotika innen Europa ofte gjøres via flytrafikken


Mengden narkotika beslaglagt av tollmyndigheter øker dramatisk fra 2022 til 2023, selv om total mengde går ned (dette skyldes i stort færre og mindre beslag i avsenderlandene gjort av andre myndigheter) Eksempelvis er tollbeslagene av kokain økt med 56% til 461tonn i 2023, hvorav 360 av disse ble tatt til sjøs eller i havnene etter ankomst. Satsingen på tollmyndigheter i et globalt perspektiv kan se ut til å ha ønsket effekt, selv om dette er for tidlig å si med bare to års statistikk å vise til.


Til sammenligning anslår WCO at det blir produsert ca 2000 tonn kokain hvert år.

Oversikt over tollbeslag av enkelte kategorier narkotika på verdensbasis i 2022 og 2023

Hovedavsenderne er fortsatt Colombia, Equador og Brasil når det gjelder kokain, mens Marokko og Spania er de mest brukte "hub`ene" for cannabistrafikken. Når det gjelder syntetiske stoffer er det langt flere avsenderland å se opp for, blant andre Libanon, Tyrkia, Syria, Tyskland, Belgia, Nederland, Mexico og Malaysia som alle forsyner Europa med store mengder syntetisk narkotika.


Bruk av avansert teknologi ansees som en nøkkelstrategi for å bekjempe ulovlig handel. De kriminelle er ofte også langt fremme i bruk av ny teknologi som vanskeliggjør avdekkingen av smuglergodset.


WCO konkluderer med at organisert kriminalitet viser en bemerkelsesverdig evne til å tilpasse smuglingsrutene og metodene for å unnvike tollmyndighetene og det kreves en kontinuerlig innsats for å holde seg oppdatert på trendutviklingen og rutene som er aktuelle.

En illustrasjon over ruter med kokainforsendelser fra Colombia


Økt trusselnivå

WCO rapporterer også at flere land i Europa nå opplever et nivå av narkotikarelatert voldskriminalitet som man aldri før har sett. Dette på grunn av flommen av kokain som kommer inn over kontinentet. Norsk Tollerforbund har allerede advart mot dette, og samme advarsler er gitt av blant andre Kripos.


De kriminelle bruker "tilretteleggere" innenfor den legale handelskjeden for å etablere fraktruter. Bestikkelser og trusler brukes om hverandre til å påvirke havnearbeidere, skipsmannskaper eller andre på innsiden med tilganger. Denne dype infiltrasjonen skaper et sikkerhetsproblem ikke bare for havnearbeiderne, men også transportsjåfører, fiskere og ikke minst tolltjenestepersonell og er en reell og økende trussel mot samfunnssikkerheten.


Ett at mottiltakene er EUs "European Port Alliance Public Private Partnership" som skal skape samarbeid på tvers av mange sektorer og partnerskap for å bekjempe narkotikasmugling. Norsk Tollerforbund har advart de norske politikerne om at vi i Norden må følge opp om denne store satsingen - hvis ikke vil Norge fort ende opp som et eneste stort hull i det europeiske gjerdet - og med det bli et transittland for smugling sjøveien inn til Europa.Syntetisk narkotika og containerkontroll

WCO leder an i mange ulike prosjekter for å bekjempe ulovlig handel, herunder narkotikahandelen. Ett av dem er "Synthetic Drugs Detection Project". Syntetisk narkotika spiller en økende rolle på det ulovlige markedet. Det er mer fleksibelt å produsere og mange av stoffene er også langt mer potente enn deres plantebaserte alternativer.

Sammen med det amerikanske "Bureau of International Narcotics and Law

Enforcement Affairs (INL) har WCO startet et prosjekt for å komme med en helhetlig tilmæring mot disse stoffene. Det er to hovedpillarer i prosjektet:

  • Smuglingsrutene er i hovedsak GA (general aviation) og via postsendinger.

  • Disse avdekkes best ved hjelp av narkotikahunder som støtter andre kontrolltiltak.


Et annet viktig prosjekt WCO står bak er "Container Control Programme (CCP)". Dette har pågått siden 2004 og består av risikovurdering, verdikjedesikkerhet samt grensekontroll i havner, flyplasser, logistikkterminaler, togterminaler og landeveisoverganger. Det overordnede måler er å begrense handelen med ulovlige varer, bekjempe organisert kriminalitet og terrorisme og samtidig legge til rette for lovlig handel. i 2023 stod prosjektet bak over 342 treningsaktiviteter og studiebesøk for over 5000 deltakere. I dette ligger også en rekke tiltak for å redusere kjønnsdiskrimineringen innenfor tollmyndighetene.


WCO - Illicit Trade Report 2023
.
Last ned • 9.94MB

Comments


bottom of page