top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Tilbakeblikk på 2023

2024 vil bli nok et aktivt år for Norsk Tollerforbund hvor vi har høye ambisjoner til oss selv og hva vi skal jobbe med gjennom året. Før det vil vi se tilbake på noe av det vi har jobbet med, og noe av det vi har fått endret til det bedre, i løpet av 2023.Større fotavtrykk i media

Norsk Tollerforbund har hatt flere store oppslag i riksdekkende medier enn vi kan finne tall på å ha hatt tidligere.


Det begynte allerede i januar med "et gigantisk hull i gjerdet" i Dagbladet, og for første gang deltok forbundslederern på direktesendt TV under Debatten i NRK senere den våren. Flere av oppslagene kom som en følge av forbundsleder Schaugs leserbrev i sin lokalavis - et innlegg som senere ble rangert som et av de mest leste gjennom hele 2023. Både VG, TV2 og Dagsavisen har også hatt flere store oppslag om kokainproblematikken og Tolletatens ressurssituasjon. Det vil selvsagt bli jobbet for å få flere gode saker synliggjort i media også i 2024.Skaper engasjement gjennom Arendalsuka

Tolldirektøren i Arendal sammen med ansatte, NT og tidligere finansminister Siv Jensen (med ryggen til).

Den politiske smeltedigelen i Arendal hver august er både en mulighet til å synes og en kamp om oppmerksomhet. "Alt" innenfor organisasjonslivet, frivilligheten og politiske partier kappes om å få tilskuere og mediaoppslag. Gjennom alle mediaoppslagene frem til Arendalsuka fikk Norsk Tollerforbund hele det politiske kartet til å delta i debatten om kokainflommen og hvilke ressurser Tolletaten mangler for å bidra til oppdemmingen av denne. Forbundslederen i NT og Tolldirektøren deltok også i andre debatter, blant annet med politidirektøren. Her oppfatter NT det helt tydelig at det er i ferd med å etablere seg et helt annet debattklima og en forståelse for Tolletatens rolle i den totale samfunnssikkerheten og totalberedskapen. Tolletaten har også etablert seg som en aktør i Arendalsuka, og med tollbåt og uniformer skaper de en synlig tilstedeværelse i byen og deltar på egne og andres arrangementer som komplementerer NTs debatter på en god måte. Etter to år med egne debatter vil NT fokusere på andre måter å treffe politikerne på i 2024, så det er ikke sikkert at det avholdes egen debatt i år under Arendalsuka.


Norsk Tollerforbund la også frem funnene i undersøkelsen "Er kokain faktisk status?" om ungdom og tilgjengeligheten til kokain og rusmidler under Arendalsuka. Dette er første gang NT bruker et profesjonelt byrå (Kantar) til å gjennomføre en så omfattende undersøkelse - og skaffe til veie fakta om hvor tilgjengelig narkotika er blant ungdom på videregående skole. Denne undersøkelsen har gjort mange interesserte, både organisasjoner, skoleverket, helsevesenet og politikere, og NT har delt denne med mange interessenter. Sammen med andre undersøkelser om tilsvarende tema er disse funnene med på å underbygge NTs påstand om at Tolletaten må styrkes for å begrense tilgjengeligheten av narkotiske stoffer i Norge.Politiske kontakter og møter

Forbundsleder Karin Tanderø Schaug sammen med Høyres Mahmoud Farahmand på Stortinget, på et av mange møter i 2023.

Alt jobben som gjøres for å synliggjøre ressursmangelen i etaten, og behovet for varig budsjettøkning, har Norsk Tollerforbund samlet i et felles prosjekt som vi kaller Yggdrasil. Delprosjekter innenfor dette er blant annet de to forrige avsnittene - Spre synlighet under Arendalsuka, få oppmerksomhet gjennom media, skaffe til veie fakta blant fra undersøkelser. Alt dette er med på å skaffe adgang til direkte samtaler med politikere og deltakelse på flere politiske møteplasser.


I tillegg til personlige møter med diverse politikere og fraksjoner, har NT møtt Finansminister Trygve Slagsvold Vedum to ganger, samt deltatt på høringsrunder om Statsbudsjettet i både Finans- og Justiskomiteen.

Beredskapskonferansen


2023 har vært året NT gjør ting vi aldri har gjort før. For å skape enda mer blest om Tolletatens viktige rolle i den daglige samfunnssikkerheten og naturlig del av nasjonens totalberedskap - noe vi i NT velger å kalle "hverdagsberedskap - for et tryggere samfunn", arrangerte vi i fjor vår første konferanse. Foredragsholdere fra politi, toll, forsvar, DSB, Finansminister Vedum og justisdepartementet leverte varene og det hele ble avsluttet med en intens debatt hvor både regjeringspartiene opposisjonen gikk langt i å si at Tolletaten har vært underfinansiert i en årrekke - og at de nå må gjøre noe med dette. Det gir oss håp for de neste års statsbudsjetter. De 300 gjestene fra hele beredskaps-Norge har gitt oss utelukkende positive tilbakemeldinger fra konferansen.


Alt dette og mer til har medført at Tolletaten fikk styrket sine budsjetter med 30 friske millioner til operativ kontrollvirksomhet i år, og det ble gitt refusjoner på en del ekstrautgifter i revidert budsjett på våren. Det er fortsatt lang under de 900 millionene i årlig varig økning NT mener må til (og det er dessverre et nøkternt anslag), men det er en start og langt bedre en de kutt som kunne kommet i stedet.


Helt på tampen av året ble det også fremmet skriftlig spørsmål i spørretimen i Stortinget, hvor Høyres Mahmoud Farahmand utfordret finansminsteren på de manglende ressursene i Tolletaten. Vedums "Vi må gjøre mer" lover godt for at politikerne nå begynner å ta inn over seg alvoret i situasjonen og at det må mer midler til for å bevare samfunnssikkerheten på et betryggende nivå.


I 2024 vil NT fortsette all den gode jobben med å synliggjøre hvor viktig det er for samfunnet å styrke Tolletaten - og at det er god forretningside for statens utgifter å sette inn ressurser der de kan gi størst effekt.Lønn og karriere i Tolletaten

Som fagforening er det likevel lønn- og arbeidsforhold som er det viktigste oppdraget, og i de senere år har det begynt å bevege seg i lønnskampen - så også i 2023.

I de statlige forhandlingene på våren ble det en historisk enighet om at alle i LO/YS-avtalen fikk 31.000 i kronetillegg - og ikke i den prosentvise økningen lenger opp på lønnstrinnstabellen som har vært vanlig. Det er også vel verdt å merke seg når man begynner å sammenligne seg med hva f.eks de på Akademiker-avtalen fikk på høstens lokale 2.5.1-oppgjør - de fikk ingenting i det sentrale oppgjøret, mens ALLE i NT fikk denne årslønnsveksten fra og med 1. mai.


I de lokale forhandlingene i divisjonene fikk ytterligere 454 ansatte økt lønn, og her var det føringer fra NT som sørget for at mange av disse var medlemmer med lang ansiennitet. Slike endringer treffer ikke alle hvert år - og også mange av de som fikk skulle sikkert ønsket seg mer, men det er med på å korrigere lønnspolitikken slik at man over tid får økt lønn.


De lokale 2.5.1-forhandlingene har også en oppstart på sentralt nivå i Tolletaten før det forhandles i divisjonene. Også her var det 146 ansatte som ble tilgodesett i gruppekravene som satte krav til ny minimumslønn til enkelte grupper. Selv om antallet ikke er mange, og summen hver enkelt fikk gjerne kunne vært høyere, sikrer avtalen en forutsigbarhet ved innplassering som tollinspektør, førstetollinspektør og tolloverinspektør. Viktigst var for mange var likevel den føringen som ble avtalt om at det i forhandlingene på divisjonsnivå skal prioriteres ansiennitet, opparbeidet kompetanse og vektlegging av etter- og videreutdanning.


Det ble også gjennomført en historisk 2.5.3 (altså ekstraordinære) forhandlinger hvor arbeidsgiver la penger på bordet for å heve minimumslønnen til fire grupper av ansatte. Dette er et utrolig viktig utgangspunkt for videre lønnsforhandlinger, og gjør det mulig å jobbe systematisk og målrettet med å heve grunnlønnen til en rekke ansatte i etaten. Rundt 300 medlemmer fikk økt sin lønn i dette oppgjøret, men det settes også en del prinsipper som vil føre til fremtidige forhandlinger som tar med seg flere av dem som ikke fikk i 2023. Igjen en viktig kursendring i lønnspolitikken som NT har stor tillit til vil bidra til å heve lønnsnivået i etaten.


Mye av dette har kommet frem etter at NT har endret fokus i arbeidet med lønnsutvikling blant de ansatte. Det er et kontinuerlig arbeidende lønnsutvalg som setter sammen statistikk for grupper og enkeltmedlemmer og skaffer tall fra andre sammenlignbare yrkesgrupper. NT er svært stolte av hva dette utvalget får til og arbeidet nyter stor respekt fra arbeidsgiver som ofte ikke har tilsvarende tallgrunnlag. Det gir enda større vekt til NTs krav og forslag til endringer i lønnspolitikken. Vi er også stolte av at andre forbund og organisasjoner ønsker å lære av hva NT gjør med statistikk og hvordan det aktivt brukes i arbeidet med bedre lønnsutvikling og lønnsvilkår.


Så må vi bare erkjenne at det på tross av alt det gode arbeidet som er gjort over flere år, er til dels mange medlemmer som er svært kritiske til at de selv har for lav lønn. Og i mange tilfeller stemmer det også. Årsaken er sammensatte, men kort sagt så har lønnspolitikken i Tolletaten vært feilslått i så mange år at veldig mange ansatte har hatt altfor dårlig lønnsutvikling over tid. Og da er det svært kostbart, og dermed bortimot umulig, å få alle opp til et respektabelt nivå samtidig. NT må derfor fortsette å jobbe for å rette opp skjevhetene i systemet - og vi kan love at vi er på langt nær ferdig med å presse på mot arbeidsgiver for å få gjennom endringer. Det blir mange som får bedre lønn i Tolletaten i 2024 også!Rekruttering å være stolte av

Ca 70 medlemmer (ordinære og fordelsmedlemmer) meldte seg ut av Norsk Tollerforbund i 2023 - i hovedsak på grunn av alderspensjon (22 av 32 ordinære medlemmer har fortsatt som fordelsmedlemmer!). Gledelig er det likevel at 85 nye medlemmer har kommet til, og det betyr at over 90% av de ITO`ene har meldt seg inn i løpet av året. Og når vi legger til at mellom 95 og 98% av studentene på Toll-studiet ved Universitetet i Stavanger har meldt seg inn i NT er vi svært fornøyde med tilveksten og utsiktene for fremtiden. NT har som mål å vokse når etaten også vokser etterhvert!


Den vellykkede rekrutteringen har flere årsaker. Først og fremst vil vi trekke frem rekrutteringsutvalget som jobber godt med å gi et vervetilbud til alle som begynner i etaten eller på toll-studiet. Det er helt vesentlig at ansatte først og fremst blir spurt om de vil bli medlem. Vi vil også mene at den jobben NT gjør for ALLE ansatte i etaten blir verdsatt og lagt merke til. Selv om det finnes alternativer til å organisere seg i Tolletaten, er det ingen av de andre som kan påberope seg å være et profesjonsforbund som NT er - de konkurrerende alternativene har medlemmer på tvers av etater og arbeidsplasser, mens NT kun jobber med og for ansatte i Tolletaten. Det er slik at endringer som NT jobber frem ofte også treffer medlemmer i andre forbund da NT som største organisasjon må ta de grepene som løfter grupper og hever bunnen for mange ansatte. Det kan virke urettferdig at andre får nyte godt av de fruktene NT dyrker frem, men slik er nå engang organisasjonslivet - og det kan skje at andre organisasjoner gjør noe som gagner våre medlemmer også. Det viktigste er uansett at man organiserer seg, men vi ser selvsagt helst at du gjør det i NT, da vi helt ærlig mener at vi er det beste for de fleste.


Vi ser frem til at flere ITO`er blir ansatt og ønsker de velkomne som medlemmer. Vi er også svært spente på hvor mange av de som uteksamineres som første kull fra Toll-bachelor til sommeren som søker stilling - og blir ansatt - i Tolletaten. Det ansettes også en del i løpet av året som kommer fra andre steder. Disse trenger vi DIN hjelp til å bli med i NT-fellesskapet. Det at man er i ett forbund bare på grunn av sin utdannelse er ikke sikkert er det som er det rette for alle når man først er ansatt ett sted - som DU som medlem er vår viktigste ambassadør for å gi nyansatte som ikke er ITO`er eller fra universitetet et bilde av NT som en fagforening de vil bli medlem i!NT-dagen - i år blir det en tradisjon

7. november i fjor så ble NT-dagen arrangert for andre gang. Lokalt over hele landet ble det markert en årsdag for Norsk Tollerforbund, med samhold, god matduft, konkurranser og premier. Det er viktig for identiteten til forbundet å ha noe felles møtepunkter - og en slik uformell markering setter NT på kartet - og medlemmene i fokus. Det gjør seg ikke selv, og vi i NT er så heldige å både tillitsvalgte og medlemmer som stiller opp - både på fritid og i arbeidstida - og lager god stemning og hygge for sine kolleger og medmedlemmer! Etter hva vi hører så synes de fleste det er ganske så hyggelig å både arrangere og å delta - og vi håper enda flere både blir med i de lokale arrangementskomiteene og ikke minst møter opp og koser seg sammen. I år blir det tredje året på rad vi arrangerer NT-dagen - og da er det endelig blitt en tradisjon!Norsk og internasjonalt samarbeid

Forbundsleder Karin Tanderø Schaug deler ut plaketten til Dansk Told og Skatteforbund i forbindelse med NTOs 100-års jubileum

Som tidligere år så arbeider NT tett sammen med Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og da særskilt i hovedsammenslutningen YS-Stat. Nytt fra i fjor er at NTs forbundsleder, Karin Tanderø Schaug, ble valgt inn som 2. nestleder i YS Stat. Det er viktig for NT å sitte så tett på i arbeidsutvalget, spesielt med tanke på lønnsoppgjørene. Da har man innsikt i prosessene hele veien, og det er lettere å påvirke.Det jobbes også mye i utvalg og arbeidsgrupper, og flere fra forbundskontoret sitter i blant annet rådgiverforum, kommunikasjonslederforum, internasjonalt råd, konfliktutvalget mm. Dette medfører at NT er godt tilstede i YS og er med på å forme hva både hovedorganisasjonen og hovedsammenslutningen skal føres som politikk. Vi er veldig fornøyde med den støtten vi får fra YS og YS-lederen er ofte ute og taler NT og Tolletatens sak, spesielt i det siste med tanke på totalberedskap og samfunnssikkerhet. Dette har vært ett av satsingsområdene for YS i 2023, og vil også være det i 2024 - et område som passer prioriteringene til NT svært godt.


NT har også utvidet sitt samarbeid med andre organisasjoner, både formelt med utdanningsavtaler med f.eks Parat, men også med mer eller mindre faste møter med f.eks Kriminalomsorgens Yrkesforbund. Mange av de nye ITO`ene kommer jo nettopp derfra, men likefullt så har vi mange tilsvarende utfordringer i disse etatene som vi utveksler erfaringer med hverandre om. Flere slike treffpunkter vil NT alltid være på utkikk etter, for alliansebygging er viktig. Vi lykkes alltid bedre om vi snakker med og for hverandre enn at vi snakker andre i mot og ned.


I det den Nordiske Tolltjenestemanns Orgnisasjon (NTO) har det vært mye aktivitet i år. For det første så feiret vi 100-års jubileum etter at Nordiska Tullmanna Unionen ble dannet i Sverige i 1923. NT hadde representanter både ved den danske kongressen i Nyborg og det svenske landsmøtet i Stockholm i slutten av oktober, hvor vi overrakte et synlig diplom som markering av jubileet. 100 år med internasjonalt samarbeid er langt eldre enn enn mange av de andre internasjonale organisasjonene vi hører om til daglig, og vi ser frem til mange flere år hvor vi sammen med våre nordiske kolleger diskuterer utviklingen for de ansattes lønns- og arbeidsvilkår, hvordan best ruste våre etater for fremtiden og ta lærdom av hverandre.


Det var i år NTO-kongress på Island, og her markerte vi slutten på en ca 20 år lang tradisjon med å være vertsnasjons for NTO-kongressen på rundgang hvert år. Siden det ble besluttet at fire av fem land (Finland avventer til etter sine landsmøter) melder seg inn igjen i Union of Finance Personell (UFE) i 2024 vil man spare inn på utgiftene ved å ha NTO-møter samtidig med UFE-kongressene annethvert år. Det vil derfor gå ti år mellom hver gang et nordisk land er vertskap for de andre. Neste land ut blir der for Danmark i 2025. Det fører ikke til mindre samarbeid landene i mellom, men gir en besparing i reiseutgifter. For i mellom disse møtene så har NTO startet med kvartalsvise video-møter hvor man oppdaterer hverandre på status mellom kongressene. Det er nemlig for lang tid til å få ting gjort om man skal vente ett helt år før man får dratt i gang en prosess.


Som nevnt så blir NT og NTO igjen med i UFE. Det er en interesseorganisasjon for organisasjoner med ansatte i Toll- og skatteetater i Europa. Det er både fysiske møter annethvert år, samt flere videokonferanser i året. Norden har nå en stor andel av stemmene i denne organisasjonen og vil også få en plass i styret/presidiet ved høstens valg og kongress.


Ved siden av dette så deltar også forbundslederen på enkelte internasjonale møter gjennom YS Stat. I 2023 har hun deltatt på møte i Nordisk Skatte Organisasjon (NSO) og PSI (Public Services International).Nytt medlemsregister

I fjor ble det startet ett arbeid med å etablere et nytt og moderne medlemsregister. Kravene til GDPR, styring av samtykker og hel- eller halvautomatisk rapportering til samarbeidspartnere gjør at NT må investere tungt i noe som tilfredsstiller dagens krav. Dette vil både koste mer, og ta svært mye av forbundskontorets tid i første halvdel av 2024, men i andre enden så får vi et flott system som vil gjøre det enklere å pleie medlemsmassen, som gir medlemmene en helt egen side å oppdatere sitt eget medlemskap på, lettere kommunikasjon og bedre registreringsprosesser. Vi gleder oss til dette skal stå ferdig i april - og du som medlem vil kunne komme enda tettere på oss som forbund!Mange medlemsfordeler

Selv om det ikke er kjernevirksomheten til en fagforening er det aldri feil å kunne få fordeler ved å være medlem. Faktisk så kan man spare inn sin medlemskontingent opptil flere ganger om man bruker flere av tilbudene man får gjennom året.


NT har to flotte hytter - en i Myrkdal og en på Sjusjøen som leies til medlemspriser langt under hva man må betale for tilsvarende hytter. Vi håper og ønsker at disse skal bli enda mer benyttet i 2024, da tilbakemeldingene vi får fra leietakerne er udelt positive. Har du ikke prøvd våre hytter ennå så les mer om de her. Blir det som vi planlegger så vil det i løpet av 2024-2025 være ytterligere minst ett sted NT leier ut.


NT har også en egen advokatavtale som gir hvert medlem inntil 15 timer gratis advokatbistand i året. Denne har vært til god hjelp for mange allerede. Og det behøver ikke være høy terskel for å kontakte vår advokat, mange har brukt dem til å være føre var med fremtidsfullmakter og testamenter også. Les mer om det her.


I tillegg har NT egen avtale med Rørosbanken - den kan for mange være den rette banken, selv om man også har gode vilkår i den andre banken NT har avtale med - Nordea. Forsikringer finner du gode tilbud på i Gjensidige som er en mangeåring partner med YS og NT.


NT har også rabatter på Vestlia Resort på Geilo, du kan finne anbefalte og rimelige håndverkere og leverandører på Fordelsnett.no, samt egen rabatt i skobutikken på SaDuSko.no.


Legg så sammen alle fordelene vi tilbyr deg som medlem gjennom YS-fordel så skal det godt gjøres å ikke spare inn noen kroner i løpet av året. Du finner alle våre medlemsfordeler her:


Høringer

En viktig del av jobben som gjøres i NT er å sende inn svar og innspill til ulike høringer.

En av de store i fjor av å kommentere Totalberedskapskommisjonens rapport som ble fremlagt før sommeren. Tolletatens rolle var i den fullstendig underkommunisert, noe NT ikke kunne la stå uimotsagt. YS sendte også inn sitt eget høringssvar hvor de blant annet skriver om toll:

Tollerne- en del av totalberedskapen
Det er viktig å understreke at Tolletaten spiller en vesentlig rolle i Norges totalberedskap, spesielt med hensyn til grensekontroll og nasjonale interesser. Tolletaten er en av få etater som har kontinuerlig tilstedeværelse og kontroll ved norske grenser, inkludert landegrenser, sjøveier og flyplasser. Etatens ansvarsområde omfatter også håndhevelse av restriksjoner, forbud og avgifter knyttet til vareførsel til og fra landet, på vegne av 19 departementsområder og tilsyn.
Tolletaten har også viktige oppgaver knyttet til kontroll av kjøretøy og personer ved grensene. I tillegg er det etatens ansvar å sikre smidig og effektiv ekspedisjon ved grensene, i tråd med nasjonale, svenske og internasjonale avtaler og forpliktelser. Den legale vareførselen over grensene er av avgjørende betydning for Norge og det norske samfunnet. En fullstendig stans i vareførselen ved grenseoverganger ville raskt kunne føre til kaos og mangel på nødvendige varer, noe som ville ha alvorlige konsekvenser for både eksportører og importører. Dette ble tydelig demonstrert under koronapandemien da rykter om grensestengninger førte til hamstring og økonomiske tap.
Det er imidlertid bekymringsverdig at Tolletatens rolle og betydning for totalberedskapen i Norge ikke har blitt tilstrekkelig belyst i kommisjonens arbeid, spesielt i lys av mandatet for oppdraget. I tillegg har den vedvarende nedbyggingen av Tolletatens operative kapasitet gjennom årsvisse budsjettkutt skapt utfordringer for etatens kontrollmuligheter og dermed svekket nasjonal beredskap. Vi oppfordrer derfor kommisjonen til å også vurdere Tolletatens rolle og ressursbehov i totalberedskapen for å sikre en effektiv og robust beredskap i Norge.

Les NTs høringssvar her:

tilsvar høring totalberedskapskommisjonen
.pdf
Last ned PDF • 115KB

Det er også levert inn en rekke andre høringssvar i løpet av 2023, blant annet:

Svar på OU rapport - desember 2023
.pdf
Last ned PDF • 350KB
tilsvar NT tollmyndighet bachelor i toll
.pdf
Last ned PDF • 180KB
Innspill til Fin- oppfølging yrkesskade
.pdf
Last ned PDF • 182KB


Nye særavtaler:

Både i YS og i NT er det fremforhandlet flere særavtaler i løpet av 2023 som treffer deg som ansatt i staten eller i Tolletaten. Noen av disse er:

Alle særavtalene i staten finner du i Statens personellhåndbok kapittel 9 på Lovdata
Dette er noe av det Norsk Tollerforbund har jobbet med og i gjennom 2023 - vi ser frem til et flott 2024!
GODT NYTT ÅR!

Comments


bottom of page