top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Ber om 300 millioner i egen krisepakke til Tolletaten

Forut for fremleggelsen av Statsbudsjettet har Norsk Tollerforbund bedt finansministeren om en særskilt finansieringsløsning til Tolletaten.


Forbundsleder Karin Tanderø Schaug foran Finansdepartementet i forbindelse med møtet i mars, nå har NT sendt inn forslag om økonomisk redningspakke til Tolletaten.


28. januar i år sendte Norsk Tollerforbund et varsel til Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og hans departement hvor det ble varslet om de alvorlig utfordringene knyttet til lav lønn blant mange av Tolletatens tollfaglig utdannede.Langvarig prosess

NT har kontinuerlig gjennom året jobbet for å skape forståelse blant politikere og i Finansdepartementet for alvoret i situasjonen. NT har kommet med forslag til løsninger og søkt støtte til disse. Det har vært møter i departementet, med politiske fraksjoner og komiteer og nå senest debatten under Arendalsuka. Alt dette kulminerer nå i forslag til redningspakke for Tolletaten - sendt til Finansdepartementet og finansminister Vedum 30. september.


NT skriver beskriver i forslaget til redningspakken at Tolletaten må ta store grep for å reversere den negative spiralen man er i mtp stadig personellflukt og større og større mangel på operative ressurser. Dagens budsjettrammer, selv om de øker noe i forslaget til budsjett for 2023 (les egen sak her), gir ikke handlingsrom for de avgjørende grep og endringer som kreves.Ferske tall fra egen undersøkelse

NT kan vise til at dagens ansatte søker seg stadig ut av etaten, med lønnstilbud tolletaten ikke har mulighet til å møte. Dette understrekes ettertrykkelig i den ferske medlemsundersøkelsen som viser at over 70% vurderer å slutte i etaten, og over 30% har allerede søkt seg etter jobb utenfor Tolletaten.


Videre vises det til at studentene fra UiS har allerede signalisert til NT at det gjennomsnittsnivået som tollfaglige har i dag ikke er interessant med tanke på å søke stilling etter endt utdanning. Det må derfor sikres handlingsrom innen 2024 som gjør det attraktivt å søke Tolletaten som arbeidsgiver. Uten det planlagte påfyllet fra nyutdannede studenter to år fra nå og hvert år fremover forsterkes krisen fra kritisk til uhåndterbar.


Med innhentet statistikk vises det til at tollfaglig ansatte får stillinger i andre statlige virksomheter og tilbys i gjennomsnitt rundt 130.000 mer i lønn enn i Tolletaten. Dette er stillinger som ikke krever annet enn vår erfaring og realkompetanse.Tjener beviselig langt mindre enn andre i Staten

For å understreke uføret man står i viser NT også til gjennomsnittlig årslønn (inkludert variable tillegg) var for statsforvaltningen 656´ i 2021. Pr. 1.1 2022 ligger de tollfaglige stillingskodene 110.000 under dette i årslønn (inkludert variable tillegg).


Snittet for hele tolletaten med lederstillinger ligger også langt under, med nærmere 58.000 lavere gjennomsnittslønn. Dette er uholdbare forskjeller i staten og er ene og alene forklaringen til at ansatte søker seg andre steder. I et marked med svært lav arbeidsledighet så er tollernes muligheter i arbeidsmarkedet større enn på lenge, og historisk mange ansatte har og vil komme til å bytte arbeidsgiver i år og neste år.300 millioner som straktstiltak

Norsk Tollerforbund ber om 300 millioner kroner. I første omgang. Dette må til for å iverksette aktive tiltak for å motvirke ytterligere avgang blant ansatte, samt helt nødvendige anskaffelser, oppgraderinger av kontrollutstyr, lokaliteter m.m. Det er svært mye penger, men det må også til for å sikre at vi har en fungerende Tolletat også i årene som kommer. Kostnadene med å måtte bygge opp en helt ny Tolletat etter at denne ikke lenger leverer på samfunnsoppdraget vil potensielt være mangedoblet denne summen.


Trygve Slagsvold Vedum har nå muligheten til å rydde opp i forgjengernes økonomisk saldering av Tolletaten. foto: Benjamin A. Ward/Stortinget


Støtte fra Nordiske toll-organisasjoner

Andre nordiske land har de siste årene innsett at Tolletatene må styrkes, noe vi ser med tydelighet i Sverige, Danmark og Island spesielt. Både antallet ansatte og budsjettene har blitt betydelig styrket - og da med fokus på den operative grensekontrollen. Gjennom Nordisk Tolltjenestemanns Organisasjon har NT fått støtte gjennom en felles uttalelse fra alle de seks organisasjonene som er med der - denne uttalelsen er også sendt Finansministeren sammen med forslaget om økonomisk redningspakke.
Du kan laste ned de ulike dokumentene her:

Redningspakke Tolletaten 2023
.pdf
Last ned PDF • 298KB
Joint statement from the NTO about custom budgets and resource allocation
.pdf
Last ned PDF • 165KB
Lønnsnivå i Tolletaten-Til Finansdepartementet- 31. januar 2022
.pdf
Last ned PDF • 425KB

Comments


bottom of page